Försämringarna fortsätter – trots larm

Personer med utvecklingsstörning går back tusentals kronor varje månad
 

Personer med utvecklingsstörning blir allt mer utsatta ekonomiskt. Trots rader av larmrapporter har försämringarna fortsatt.
Nu kräver FUB högre bostadstillägg och stopp för konfiskering av besparingar.

– Det krävs åtgärder som ger förutsättningar för att kunna leva ett liv som andra, säger Thomas Jansson, ordförande för Riksförbundet FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning.

FUB har tröttnat på politiker och myndigheter som låter försämringarna fortgå. Organisationen har kartlagt inkomster och utgifter för personer med utvecklingsstörning. Resultatet finns i rapporten ”Fångad i fattigdom?”.

I rapportens förord skriver Bengt Westerberg, f d socialminister, att regeringen måste tillsätta en utredning som tar fram förslag som leder till konkreta åtgärder: ”Det är bråttom.”

Att personer med utvecklingsstörning har mycket svårt att få ihop ekonomin är välkänt. Frågan har uppmärksammats i flera utredningar under de senaste tio åren.
Trots det har det inte vidtagits några åtgärder från regering och riksdag.

Istället har försämringarna i praktiken fortsatt, bland annat genom att bostadstillägg och olika bidrag har tappat värde. Ett mycket allvarligt problem är också att personer som har besparingar får dessa ”konfiskerade” av myndigheterna, eftersom flera bidrag minskas om personen har bostad, aktier eller pengar till värde över en viss nivå.
I rapporten beskrivs tydligt hur många personer med utvecklingsstörning får allt sämre ekonomi. Det sker bland annat genom att sparade medel (till exempel från föräldrar eller från arv) snabbt försvinner om den enskilde behöver bostadstillägg eller kanske försörjningsstöd.

Situationen blir ohållbar för allt fler
Thomas Jansson sammanfattar situationen så här:

– Det är inte rimligt att vi i en välfärdsstat som Sverige ska lämna personer med utvecklingsstörning i dubbelt utanförskap. Dels ett utanförskap som beror på funktionsnedsättningen som många gånger gör det svårt att delta i samhällslivet. Dels ett utanförskap som beror på livslång fattigdom som gör att man inte har ekonomisk möjlighet att delta. Det är inte rimligt att många i hela sitt vuxna liv ska gå minus varje månad.

– Även personer som fått en tidig funktionsnedsättning och behöver livslångt stöd ska kunna leva ett gott liv och få vara delaktiga i samhället. De måste få det stöd och den ekonomi som krävs för ett gott liv och full delaktighet – allt annat är orimligt, skriver Thomas Jansson i rapporten.
 

Fångad i fattigdom?
Ekonomisk kartläggning. Den ekonomiska situationen för personer med utvecklingsstörning har inte förbättrats sedan 2008, snarare försämrats. Bostadskostnaderna har ökat samtidigt som det statliga bostadstillägget har legat kvar på samma nivå.