Första granskningen av assistans för barn nu klar

Den första nationella granskningen någonsin av assistans för barn har nu genomförts av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
Ett 50-tal assistansföretag och andra enskilda anordnare har ingått i granskningen.

– Det är vanligt med brister i dokumentation och ledningssystem. Annars har vi fått en ganska positiv bild. Allmänt sett upplever vi att assistansen fungerar bra, säger Lena Carp, inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

Syftet med tillsynen var att granska om insatserna för barnen var av god kvalitet, om de var rättssäkra och om barnperspektivet beaktades.

Statistik och mer detaljerade slutsatser blir inte offentliga förrän tillsynsrappporten blir klar senare i december.
Men att IVO har funnit brister i dokumentation är ingen hemlighet.
– Sådana brister kan äventyra barns rättssäkerhet och delaktighet, säger Lena Carp.

Det stora flertalet anordnare har rutiner för att hantera synpunkter och klagomål från barnen, för anmälningar enligt lex Sarah och enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen. Det stora flertalet gör också registerkontroller vid nyanställningar.

– Men ledningssystemen behöver utvecklas för att bli bättre på kvalitetsarbete och rutiner för klagomål, anmälningar och registerkontroll vid nyanställningar, säger Lena Carp.

Dokumentationen av assistansen är ett annat område som ofta behöver förbättras.

– Det kan vara extra svårt att ha bra dokumentation inom personlig assistans, säger Lena Carp.

– Det fanns stora brister i dokumentationen av såväl hantering och förvaring av handlingar som innehåll. Bristerna äventyrar barnens rättsäkerhet. Bristerna i dokumentationen gäller också barnens genomförandeplaner, vilket påverkar barnens möjligheter till delaktighet i insatserna och assistenternas möjlighet att följa upp dem.

Personalens kompetens är ytterligare ett område som behöver förbättras, menar Lena Carp.

– Här gäller det att se till att personalen får förutsättningar att ge kvalitet i insatserna. Ofta är de formella kraven på kompetens inte så stora, då blir det desto viktigare att anordnaren säkerstället kvaliteten. Personalen kan behöva fortbildning, handledning och stöttning så att de klarar uppdraget.

Under granskningen har IVO intervjuat verksamhetsansvariga och ett 20-tal barn samt granskat dokumentation.

– För att förbättra våra möjligheter att ta del av synpunkter från barn behövs en utveckling av metoder för samtal med barn, men vi behöver också alternativa sätt att inhämta information.

– Vi som har arbetat med tillsynen har tagit fram förslag till IVO:s ledning om hur vi kan utveckla våra metoder vid tillsyn av personlig assistans och för samtal med barn.