FUB: Det är viktigt att hitta bästa lösningen för varje individ

Vi ser med stor oro på att många blir utan både sjukersättning och annat stöd när de fyller 30 år. Det skriver Lillemor Holgersson, Riksförbundet FUB, i en ny debattartikel om arbete och daglig verksamhet. Hon kommenterar här tidigare debattinlägg från Harald Strand och Lars Lööw.

 

DEBATTARTIKEL. Föräldrakraft  har nyligen publicerat två viktiga debattartiklar om arbete och daglig verksamhet. Den ena skriven av Harald Strand, den andra av Lars Lööw, vd på Peritos.

Riksförbundet FUB anser att båda två lyfter flera viktiga problemställningar bland annat:
•    ökningen av beslut om daglig verksamhet och aktivitetsersättning
•    kvaliteten på daglig verksamhet
•    ekonomisk situation
•    svårigheter att få arbete för personer med utvecklingsstörning

Riksförbundet FUB arbetar både för att de personer med utvecklingsstörning som har en arbetsförmåga ska få lönearbete och för att de personer som behöver daglig verksamhet ska få en god och kvalitativ sådan.

Riksförbundet FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska få ett gott liv. Ett gott liv innebär olika saker för olika personer men generellt kan väl sägas att gemenskap och stimulerande aktiviteter hör till gott liv för de flesta av oss. Likaså att ha en ekonomi som man går runt på, vilket många personer med utvecklingsstörning inte har. I rapporten ”Fångad i fattigdom” visar Riksförbundet FUB på många olika problemställningar kring ekonomin för personer med utvecklingsstörning.

FUB anser inte att aktivitetsersättningen och åtgärder kring denna är tillräckliga. Vi ser också med stor oro på att många med aktivitetsersättning blir utan både sjukersättning och annat stöd när de fyller trettio år. 

Forskarna på Högskolan i Halmstad, som Lars Lööw nämner i sin artikel, gör ett mycket viktigt arbete när de kartlägger hur personer som gått ut särgymnasiet går vidare i livet. Riksförbundet FUB följder denna forskning med stort intresse och engagemang och avser att jobba vidare med detta. Exakt hur vi arbetar med de olika frågor som tas upp kan vi av utrymmesskäl inte redogöra för i detta korta svar.

FUB har haft en nära dialog med företrädare för både Misa, Peritos och andra kring frågor relaterade till arbete för personer med utvecklingsstörning. FUB uppskattar det goda arbete dessa företag gjort för att stödja personer med utvecklingsstörning till att komma ut på arbetsmarknaden. Riksförbundet FUB anser att det är viktigt att företag som arbetar för att få personer med utvecklingsstörning ut i arbetslivet har goda förutsättningar att utföra sitt arbete.

I projektet Störd och Stolt, som drivs med finansiering av Postkodlotteriet, arbetar Riksförbundet FUB bland annat med att undersöka arbetsgivarnas syn på att anställa personer med utvecklingsstörning. Både Misa och Peritos har bidragit på olika sätt i projektet.

När det gäller daglig verksamhet ska den självklart hålla hög kvalitet, ha kompetent personal och erbjuda personer med utvecklingsstörning en meningsfull arbetsdag. Arbetstagarna i daglig verksamhet ska kunna känna sig nöjd och stolt med det.

Det är mycket olyckligt att många upplever att det innebär lägre status att arbeta på daglig verksamhet. Till en del kan detta vara kopplat till ekonomisk ersättning men också annat spelar troligen in, bland annat den arbetslinje som drivs. Ibland även för personer vars funktionsnedsättning innebär att de inte kommer kunna ha ett lönearbete. 

Detta är en diskussion för sig och vi behöver arbeta vidare med att den som behöver daglig verksamhet också ska känna sig nöjd med en meningsfull sysselsättning och ha en rimlig ekonomisk ersättning för sitt arbete.

Riksförbundet FUB arbetar för alla personer med utvecklingsstörning, oavsett nivå och eventuella tilläggshandikapp ska ha ett gott liv. Det innebär att vi har en stor bredd i arbetet och att vi måste ha en helhetssyn för att kunna driva olika frågor där olika grupper gynnas av olika åtgärder.

För Riksförbundet FUB är det viktigt att se till mångfald och bästa lösning för varje individ. För en del personer är denna lösning ett arbete, vilket man då bör få stöd till att få. För andra är det daglig verksamhet. När det gäller daglig verksamhet ser vi stora brister som måste åtgärdas och det arbetar vi med.

Lillemor Holgersson
1:e vice ordförande
Riksförbundet FUB