FUB: Svenska staten sviker de svagaste

Fyra av tio kommuner saknar pengar för att uppfylla intentionerna i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
De flesta dem skyller på Försäkringskassan, som anklagas för att vältra över kostnader på kommunerna.
Det hävdar Riksförbundet FUB i rapporten ”Svenska staten sviker de svagaste”.

– Personer med funktionsnedsättning fråntas allt oftare stöd, trots att varken lagen eller funktionsnedsättning har ändrats, säger Thomas Jansson, ordförande för Föreningen för barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB.

FUB uppger att fyra av fem kommuner anser att Försäkringskassan har stramat åt bedömningarna på ett sätt som innebär att kostnader och ansvar skjuts över på kommunerna.

Det har lett till att var tionde kommun frångår LSS och hanterar istället behovsbedömningar enligt Socialtjänstlagen, enligt FUB. Detta strider mot intentionerna i LSS, anser FUB.

FUB kritiserar regeringen för försämringarna, som ofta drabbar de svagaste.

– Det är oacceptabelt att regeringen begraver frågan i en utredning till efter valet 2014, istället för att föreslå konkreta åtgärder, säger Thomas Jansson.

– FUB kräver att regeringens LSS-utredning slutredovisas i god tid före valet, så att partierna kan bekänna färg i valrörelsen.

I rapporten föreslår FUB en översyn av lagtexten för att ”säkerställa att intentionerna i LSS-lagstiftningen efterlevs”.

Vidare kräver man en snabbutredning av gränsens för Försäkringskassans ansvar inte ska gå vid 20 timmar grundläggande behov utan 10 timmar, för att minska risken för att ansvar och kostnader övervältras på kommuner.

FUB kräver också höjd kompetens hos LSS-handläggarna i kommunerna.

– Allvarligast är situationen för dem som har svårt att föra sin egen talan. Till dem tillhör barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, säger Thomas Jansson.