FUB:s kravlista på nya regeringen

Riksförbundet FUB ger nya regeringen 14 konkreta förslag på hur fyra av dess statsråd kan förbättra livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Skrivelse till regering och SD

En skrivelse från Riksförbundet FUB till regeringen och samarbetspartiet SD listar de åtgärder som behövs, och förklarar varför.

Det handlar främst om att rätta till problem som uppstått på grund av senare års neddragningar inom bland annat LSS-insatser och arbetsmarknadsstöd.

Exempel på detta är att kommuner allt oftare avslår ansökningar om LSS-insatser. Arbetsförmedlingen har dragit ned på hjälpen. Bidrag och ersättningar har halkat efter den ekonomiska utvecklingen, och den relativa fattigdomen har ökat.

LSS

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) får följande uppgifter av FUB till sin att göra-lista:

* Kommunala riktlinjer och rättspraxis som inskränker livsnödvändiga LSS-insatser måste upphöra och intentionerna med LSS återtas.
* Inför rättshjälp i ärenden enligt LSS.
* Gör en kraftfull satsning på kompetensutveckling inom LSS i form av ett statligt finansierat kompetens-lyft av baspersonal i LSS-verksamheter – ett LSS-lyft.
* Inför en LSS-inspektion som ges öronmärkta resurser anpassade efter det faktiska behovet av tillsyn inom LSS.

Skolan

Skolminister Lotta Edholm (L) uppmanas att ta itu med detta:

* Ge Skolverket i uppdrag att skyndsamt följa upp elevernas måluppfyllelse på nationell nivå inom den anpassade skolan (särskolan).
* Se över statens ekonomiska stöd till folkbildningen, dvs. förstärkningsbidragets utformning, och utveckla villkoren för det särskilda utbildningsstödet i samråd med Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM.

Arbete

Arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) får i uppgift att rätta till följande inom Arbetsförmedlingen:

* Bygg ut stödet till arbetslösa med funktionsnedsättning inklusive ökad tillgång till specialistkompetens, till exempel Sius-konsulenter.
* Säkerställ fördjupat stöd till personer med funktionsnedsättning genom ökad lokal närvaro och rätten till kontakt med en personlig handläggare.
* Minimera tiden som krävs för att en funktionsnedsättning ska registreras i förmedlingens register.
* Öka satsningar på lokala samarbeten med arbetsintegrerande sociala företag.
* Möjliggör fler anvisningar till Samhall, utifrån Samhalls kärnuppdrag om personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Ekonomisk trygghet

Socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) uppmanas att genomföra följande förändringar:

* Inför indexering av sjuk- och aktivitetsersättningen, så att den följer löneutvecklingen.
* Inför nya regler för bostadstillägget så att även personer med aktivitets- och sjukersättning ska kunna spara för att ha en viss buffert, i likhet med rekommendationer till övriga befolkningen.
* Höj gränsen för när en person själv ska betala arvodet till sin gode man eller förvaltare.