God mans viktigaste uppdrag glöms nästan alltid bort

Två av de viktigaste uppgifterna för god man uppmärksammas sällan. Det handlar om att bevaka huvudmannens rätt och att sörja för personen.

LÄS ÄVEN:
Hur ska god man och förvaltare ge bättre stöd?

Vad gör en god man?

Jag har ett antal gånger skrivit om vad god man har för uppgifter. Tyvärr verkar inte detta vara särskilt känt av de som ansvarar för LSS-verksamheter i våra kommuner. Så här kommer det igen.

Uppdraget som god man kan omfatta tre olika delar/uppgifter:
1. bevaka huvudmannens rätt,
2. förvalta huvudmannens egendom och
3. sörja för huvudmannens person.

I det beslut du fått av överförmyndarnämnden framgår det vilken eller vilka uppgifter som ingår i förordnandet. Man kan vara förordnad för alla tre delarna, eller bara en eller två delar. Samma person kan ha flera gode män. Det framgår i beslutet från överförmyndarnämnden exakt vad varje god mans förordnande innefattar.

Läs även om god man i LSS-skolan ”Kommunens särskild ansvar för LSS”.

Vad innebär att ”bevaka huvudmans rätt”?

Att bevaka huvudmannens rätt kan till exempel innebära:
• Ansöka om stöd som kan erhållas
• Ansöka om insatser enligt LSS som huvudmannen har behov av
• Ansöka om bidrag som bostadstillägg etc.
• Överklaga beslut av myndigheter om de känns fel

I korthet: att huvudmannen får den hjälp av samhället som hen har behov av och har rätt till.

LÄS ÄVEN: Konsten att överklaga ett LSS-beslut och vinna i domstolen

Vad innebär att ”förvalta huvudmannens egendom”?

Uppgiften att förvalta huvudmannens egendom innebär förvaltning av all egendom tillhörande huvudmannen, om inte viss egendom är undantagen enligt beslutet från tingsrätten.
• Sköta huvudmannens ekonomi.
• Ta hand om pension/sjukersättning och bostadstillägg/bidrag.
• Betala räkningar.
• Lämna fickpengar antingen till huvudmannen själv eller till exempel vårdpersonal
• Förvalta kapital, värdehandlingar etc.

I korthet: att hjälpa huvudmannen med hens ekonomi, betala räkningar med mera.

Vad innebär att ”sörja för huvudmannens person”?

Uppgiften att sörja för huvudmannens person är mycket viktig. Uppgiftens omfattning och innehåll kan inte generellt fastställas utan avgörs i det enskilda fallet.

Här kan bland annat följande ingå:
• Hålla sig väl informerad om huvudmannens personliga förhållanden och underrätta sig om eventuellt behov av stöd, hjälp och omvårdnad.
• Vid behov utnyttja de möjligheter som erbjuds i lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
• Ta erforderliga kontakter med myndigheter, som kommun, försäkringskassa, sjukvård
• Samarbeta med kontaktperson om sådan finns.
• Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet och annan rekreation.
• Ha regelbundna kontakter med huvudmannen
• Se till att huvudmannen har ett bra boende, god omvårdnad och hög livskvalitet.

Kort uttryckt är du som god man skyldig att se till att din huvudman har det så bra som möjligt.

Hur ser verkligheten ut för personer med god man?

Hur ser då verkligheten ut för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) ut när det gäller de uppgifter som ligger på god man?

Förvalta huvudmans egendom

Den uppgift jag tror nästan alla likställer med godmansansvar är att ”Förvalta huvudmans egendom”. När god man beskrivs i media är det nästan alltid det som diskuteras och de problem som kan finnas här.

• Att god man sitter på huvudmannens pengar och inte låter denne få använda dem
• Att ett fåtal gode män försnillar huvudmannens pengar
• Att vara god man och anhörig kan vara problem, för vilket dock saknas bevis

För att den här uppgiften ska vara ett verkligt problem för våra personer med IF, ska dessa ha stora tillgångar som till exempel lantbruk eller motsvarande. Väldigt få av personer med IF som omfattas av LSS har förmögenhet, av det enkla skälet att deras livsinkomst är låg (läs gärna FUB-rapporten Fångad i fattigdom).

I de fall betydande förmögenhet finns kan förvaltare utses för just denna uppgift (och god man kvarstå för de två andra uppgifterna).

Bevaka huvudmannens rätt

Bevaka huvudmannens rätt är i dagsläget en allt svårare uppgift, som kräver ett personligt engagemang, och egentligen en juristexamen. Detta för att insatser i LSS regelbundet avslås med ursäkten att ”beslutet ska prövas i rätten”, vilket egentligen betyder att kommunerna vill spara på allt som är möjligt. Etiskt naturligtvis oförsvarbart.

FUB har så kallade frivilliga rättsombud som hjälper medlemmar mot kommunen, men som allt oftare möts av en Förvaltningsrätt som är okunnig om LSS förarbeten och målet med lagen. Ibland vinner den enskilde i första instans där det bara är en jurist som ordförande och övriga är ”vanligt folk” (oftast politiker). Men våra råa kommuner överklagar då nästan alltid till högre instans, för att det har visats sig att de då nästan alltid ”vinner”. Man kan verkligen ifrågasätta sig kommunens värdegrund.

FUB har regelbundet krävt rättshjälp i LSS, vilket tyvärr försvann i propositionen trots att det stod i dennes förarbete 1989 års Handikapputredning.

Som det nu är förlorar personer med intellektuell funktionsnedsättning (personkrets 1 i LSS) nästan alltid i förvaltningsdomstolen. Det känns nästan meningslöst att överklaga, vilket innebär att rättssäkerheten som ska finnas i LSS är satt ur spel.

Sörja för person

Sörja för person är för personer med intellektuell funktionsnedsättning det viktigaste uppdraget för god man.

En person som har grav IF kan inte utnyttja sin rätt till delaktighet och självbestämmande enligt LSS. Här krävs en god man som i sin roll som företrädare har god kunskap både om sin huvudman och om hur hens vardag ser ut. Det är inte enkelt om du inte är anhörig med lång historia ihop med huvudmannen samt fortfarande har regelbunden kontakt.

En onödig svårighet är att verksamheterna inte kallar god man när viktiga beslut fattas om huvudmannens omsorg. För de här personerna är detta att betrakta som övergrepp, och ett övergrepp som Uppdrag Granskning ännu inte uppmärksammat (där visas mest fysiska övergrepp).

Varför är de viktigaste uppgifterna osynliga i media?

Att de två viktigaste uppgifterna i godmanskapet, för personer med intellektuell funktionsnedsättning, inte får plats i media är att osynliggöra det viktiga målet med LSS: att alla oavsett funktionsnedsättning har rätt till ett liv som andra med goda levnadsvillkor.