Så får du omvårdnadsbidrag för ditt barn 2024

GUIDE. Nu får allt fler barn med funktionsnedsättning omvårdnadsbidrag. I januari 2024 var mer än 88 000 barn beviljade.
Nästan 8 av 10 ansökningar beviljas. Du kan få upp till 143 000 kronor per år. Men bidragsnivåerna har rasat. Nu får färre än 1 på 30 hel ersättning.

LÄS ÄVEN: Skolgång minskar inte rätten till omvårdnadsbidrag

 • Under 2023 har antalet ansökningar ökat kraftigt, och Försäkringskassan varnar för att handläggningstiderna kan växa under 2024. Under hösten 2023 har väntetiden legat på tre månader.
 • Den 1 januari 2024 höjdes omvårdnadsbidraget med 9,14 procent. Helt bidrag är nu 11 938 kronor per månad.
 • Vanliga diagnoser är autism, ADHD, diabetes, Downs syndrom eller psykisk utvecklingsstörning.

SENASTE NYTT:
Så mycket höjs ersättningar och bidrag 2024
Omvårdnadsbidraget granskas på nytt av ISF

Den här guiden ger bland annat svar på detta:
Vilka behov ger rätt till omvårdnadsbidrag?
Vilka krav ställer Försäkringskassan på din ansökan?
Vilka risker finns med omvårdnadsbidraget, till exempel krav på återbetalning?

Ansök tidigt, och se till att ha utförliga intyg

Vid ansökan om omvårdnadsbidrag är det viktigt att bifoga intyg som styrker ett omvårdnadsbehov som går utöver vad som är normalt för barnets ålder. Läkarutlåtandet måste vara utförligt och välskrivet. Det kan även behövas intyg från förskola, skola, korttids etcetera.

Det är också bra att ansöka om omvårdnadsbidrag så snabbt som möjligt. Ett års dröjsmål med ansökan kan innebära att man förlorar upp till 143 000 kronor i ersättning. Man kan få omvårdnadsbidrag retroaktivt – men endast för tre månader från ansökningsdagen.

Fler artiklar om omvårdnadsbidrag

Följ kampen om omvårdnadsbidraget – detta har hänt
Allt om merkostnadsersättning 2023

Nytt: Polisanmälningar och kontroller ökar kraftigt

Enligt Försäkringskassans årsredovisning för 2023 har kontroller, polisanmälningar och återkrav ökat kraftigt från 2021 till 2023.

Upptäckta felaktiga utbetalningar ökade från 206 stycken år 2021 till 775 stycken år 2023. Beloppen ökade från 1,8 miljoner kronor till 14,6 miljoner kronor.

Antalet kontrollutredningar ökade från 60 till 245.

Antalet polisanmälningar ökade från 14 till 55.

Återkraven ökade från 89 stycken (på totalt 1,7 miljoner kronor) till 550 stycken (11,8 miljoner kronor).

Så här kommenteras utvecklingen i årsredovisningen:

Antalet felaktiga utbetalningar av omvårdnadsbidrag har ökat jämfört med föregående år. Ökningen skulle kunna vara en följd av att vi har genomfört fler tidsbestämda uppföljningar av omvårdnadsbidrag i år. Det har upptäckts fler felaktiga utbetalningar för kvinnor än för män under de senaste tre åren. Men i förhållande till andelen som mottagit ersättning under de åren är män något överrepresenterade. Vi vet inte vad detta beror på.
Andelen felaktiga utbetalningar av omvårdnadsbidrag som har orsakats av Försäkringskassan är något mindre än föregående år. Mer än hälften av dem beror på att vi inte tagit hand om information i tid. Men den stora delen av de felaktiga utbetalningarna har orsakats av att de försäkrade inte har anmält ändrade förhållanden som påverkar rätten till omvårdnadsbidrag.

Försäkringskassans årsredovisning för 2023

Andelen felaktiga utbetalningar är låg jämfört med andra bidrag

HejaOlika bad Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, att kommentera utvecklingen.

– Sedan 2021 har Försäkringskassan stärkt arbetet med att förhindra och upptäcka bidragsbrott. Under 2022 genomförde vi fler kontrollutredningar och vidtog åtgärder i fler fall. Utvecklingen har fortsatt under 2023 med en fortsatt ökning av avslutade kontrollutredningar, men däremot har andelen kontrollutredningar som lett till åtgärd minskat något sedan föregående år, säger Maria Byrgren.

– År 2021 hade omvårdnadsbidrag funnits i två år och drogs till exempel med långa handläggningstider. Det är därför mycket som har hänt sedan dess. Antalet felaktiga utbetalningar och antal återkrav har mycket riktigt ökat, men det kan delvis ses som en naturlig följd av att antalet mottagare av omvårdnadsbidrag har ökat och att vi genomfört fler uppföljningar under 2023. Den vanligaste orsaken till felaktiga utbetalningar är att en försäkrad har lämnat oriktiga uppgifter eller inte anmält ändrade förhållanden.

– Jämfört med övriga förmåner är antal kontrollutredningar lågt inom omvårdnadsbidraget. Andelen felaktiga utbetalningar i förhållande till de totala utbetalningarna i omvårdnadsbidraget är också relativt lågt, säger Maria Byrgren.

VEM KAN FÅ omvårdnadsbidrag?

Omvårdnadsbidraget kan beviljas föräldrar till barn som har funktionsnedsättning som kräver mer omvårdnad än vad som är normalt för andra barn i samma ålder.

Det är inte enbart föräldrarna som kan få det nya omvårdnadsbidraget. Även personer som likställs med föräldrar kan ha rätt till bidraget, exempelvis make som bor med föräldern eller annan vårdnadshavare.

Båda föräldrarna kan beviljas bidraget, med hälften vardera, eller annan fördelning som de själva önskar. Om föräldrarna inte är överens, fördelas bidraget mellan föräldrarna med hänsyn till var barnet vistas.

Så här bedöms rätten till omvårdnadsbidrag:
– om barnet har mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn: ett fjärdedels bidrag
– stora behov av omvårdnad och tillsyn: halvt bidrag
– mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn: tre fjärdedels bidrag
– särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn: helt bidrag

Om man vill ha omvårdnadsbidrag för flera barn lämnar man in en ansökan per barn. Försäkringskassan bedömer barnens sammanlagda behov av omvårdnad och tillsyn. Varje barn kan ge upp till ett helt omvårdnadsbidrag.

Du kan också få bidrag om barnens sammanlagda behov ger rätt till det, även om barnen var för sig inte gör det.

Varför är omvårdnadsbidrag dubbelt så vanligt för pojkar?

Ungefär dubbelt så många pojkar beviljas omvårdnadsbidrag jämfört med antalet flickor. Försäkringskassans har inte gjort någon analys av varför det är så. Kanske är det helt enkelt en avspegling av hur sjukvården utfärdar diagnoser inom bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf.

Hur söker man omvårdnadsbidrag?

 • Nästan alla föräldrar ansöker numera digitalt via ”Mina sidor” på Försäkringskassans webbplats.
 • När man väl har skickat in ansökan får man en bekräftelse från Försäkringskassan, och sedan en tid för utredningssamtal. Samtalet är oftast per telefon.
 • Det är bara i undantagsfall som det blir ett fysiskt möte med Försäkringskassan, men om man känner att det behövs kan man begära att få ett fysiskt möte.

Vilka är de vanligaste DIAGNOSERNA hos barn med omvårdnadsbidrag?

Enligt Försäkringskassans statistik har nästan 2 av 3 barn med omvårdnadsbidrag diagnoser inom områdena ”genomgripande utvecklingsstörningar” och ”hyperaktivitetsstörningar”. Här ingår autism och ADHD. I övrigt är det vanligt med diabetes, Downs syndrom eller ”lindrig psykisk utvecklingsstörning”.

Tabellen nedan visar detaljerad statistik över diagnoser hos barn vars föräldrar har beviljats omvårdnadsbidrag. Siffrorna är hämtade från Försäkringskassans statistikdatabas och avser antalet barn i augusti 2023. Tabellen är sökbar, sorterbar och kan filtreras.

Använd tabellen för att se hur många barn med omvårdnadsbidrag som har en viss diagnos. Du kan även se hur ersättningsnivåerna skiljer sig mellan olika diagnoser.

Diagnoser hos barn vars föräldrar får omvårdnadsbidrag - augusti 2023
KönDiagnoskapitelDiagnoskodNivå på ersättningAntal barn
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserSamtliga nivåer82691
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserSamtliga nivåer28267
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserSamtliga nivåer54424
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser25 %41295
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser25 %13545
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser25 %27750
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser50 %28295
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser50 %9856
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser50 %18439
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser75 %8797
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser75 %3263
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser75 %5534
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser100 %3133
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser100 %1197
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoser100 %1936
Flickor och pojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserMer än 100 %1179
FlickorSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserMer än 100 %411
PojkarSamtliga diagnoskapitelSamtliga diagnoserMer än 100 %768
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer21
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer10
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer11
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser25 %6
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser25 %..
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser25 %..
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser50 %9
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser50 %5
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser50 %4
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser75 %4
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser75 %..
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %0
PojkarA00-B99 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer207
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer112
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer95
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser25 %56
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser25 %30
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser25 %26
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser50 %67
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser50 %37
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser50 %30
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser75 %43
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser75 %22
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser75 %21
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser100 %..
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser100 %..
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarC00-D48 TumörerSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer209
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer60
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer149
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser25 %108
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser25 %32
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser25 %76
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser50 %62
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser50 %17
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser50 %45
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser75 %26
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser75 %9
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser75 %17
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser100 %10
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser100 %..
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %3
FlickorD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarD50-D89 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer6290
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer2912
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer3378
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser25 %1890
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser25 %898
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser25 %992
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser50 %3573
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser50 %1654
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser50 %1919
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser75 %566
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser75 %255
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser75 %311
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser100 %200
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser100 %78
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoser100 %122
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %61
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %27
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %34
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Samtliga nivåer5548
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Samtliga nivåer2552
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Samtliga nivåer2996
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 125 %1606
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 125 %755
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 125 %851
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 150 %3311
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 150 %1519
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 150 %1792
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 175 %445
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 175 %197
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 175 %248
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1100 %144
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1100 %63
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1100 %81
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Mer än 100 %42
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Mer än 100 %18
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE10 Diabetes mellitus typ 1Mer än 100 %24
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosSamtliga nivåer197
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosSamtliga nivåer96
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosSamtliga nivåer101
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros25 %57
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros25 %26
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros25 %31
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros50 %86
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros50 %53
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros50 %33
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros75 %29
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros75 %10
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros75 %19
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros100 %18
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros100 %3
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibros100 %15
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosMer än 100 %7
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosMer än 100 %4
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarE84 Cystisk fibrosMer än 100 %3
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer545
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer264
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer281
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser25 %227
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser25 %117
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser25 %110
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser50 %176
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser50 %82
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser50 %94
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser75 %92
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser75 %48
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser75 %44
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser100 %38
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser100 %12
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoser100 %26
Flickor och pojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %12
FlickorE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %5
PojkarE00-E90 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %7
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer61815
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer19385
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer42430
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser25 %33527
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser25 %10338
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser25 %23189
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser50 %19707
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser50 %6109
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser50 %13598
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser75 %5763
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser75 %1953
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser75 %3810
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser100 %1994
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser100 %710
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoser100 %1284
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserMer än 100 %828
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserMer än 100 %277
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarSamtliga diagnoserMer än 100 %551
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromSamtliga nivåer221
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromSamtliga nivåer149
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromSamtliga nivåer72
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom25 %115
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom25 %74
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom25 %41
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom50 %70
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom50 %49
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom50 %21
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom75 %26
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom75 %18
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom75 %8
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom100 %7
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndrom100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromMer än 100 %3
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromMer än 100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF41 Andra ångestsyndromMer än 100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer2719
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer1021
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer1698
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning25 %1279
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning25 %474
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning25 %805
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning50 %990
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning50 %369
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning50 %621
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning75 %308
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning75 %118
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning75 %190
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning100 %99
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning100 %37
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörning100 %62
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %43
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %23
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF70 Lindrig psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %20
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer810
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer301
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer509
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning25 %164
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning25 %54
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning25 %110
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning50 %346
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning50 %124
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning50 %222
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning75 %205
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning75 %84
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning75 %121
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning100 %70
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning100 %33
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörning100 %37
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %25
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %6
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF71 Medelsvår psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %19
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer499
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer167
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningSamtliga nivåer332
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning25 %162
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning25 %45
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning25 %117
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning50 %185
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning50 %66
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning50 %119
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning75 %104
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning75 %40
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning75 %64
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning100 %39
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörning100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %9
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF79 Ospecificerad psykisk utvecklingsstörningMer än 100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenSamtliga nivåer641
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenSamtliga nivåer197
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenSamtliga nivåer444
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen25 %370
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen25 %112
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen25 %258
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen50 %183
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen50 %55
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen50 %128
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen75 %56
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen75 %16
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen75 %40
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen100 %21
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen100 %10
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingen100 %11
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenMer än 100 %11
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenMer än 100 %4
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF80 Specifika störningar av tal- och språkutvecklingenMer än 100 %7
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarSamtliga nivåer26982
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarSamtliga nivåer7669
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarSamtliga nivåer19313
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar25 %12766
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar25 %3666
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar25 %9100
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar50 %9834
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar50 %2732
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar50 %7102
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar75 %2879
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar75 %832
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar75 %2047
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar100 %1024
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar100 %307
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningar100 %717
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarMer än 100 %481
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarMer än 100 %133
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF84 Genomgripande utvecklingsstörningarMer än 100 %348
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingSamtliga nivåer266
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingSamtliga nivåer84
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingSamtliga nivåer182
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling25 %124
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling25 %38
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling25 %86
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling50 %99
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling50 %27
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling50 %72
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling75 %26
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling75 %10
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling75 %16
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling100 %14
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utveckling100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingMer än 100 %3
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingMer än 100 %..
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF89 Ospecificerad störning av psykisk utvecklingMer än 100 %..
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarSamtliga nivåer28084
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarSamtliga nivåer9046
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarSamtliga nivåer19038
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar25 %17912
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar25 %5581
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar25 %12331
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar50 %7433
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar50 %2425
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar50 %5008
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar75 %1901
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar75 %710
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar75 %1191
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar100 %623
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar100 %244
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 Hyperaktivitetsstörningar100 %379
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarMer än 100 %217
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarMer än 100 %87
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarF90 HyperaktivitetsstörningarMer än 100 %130
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer1613
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer753
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer860
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser25 %648
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser25 %295
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser25 %353
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser50 %572
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser50 %262
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser50 %310
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser75 %258
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser75 %125
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser75 %133
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser100 %98
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser100 %53
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoser100 %45
Flickor och pojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserMer än 100 %37
FlickorF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserMer än 100 %18
PojkarF00-F99 Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningarÖvriga diagnoserMer än 100 %19
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer2336
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer947
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer1389
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser25 %856
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser25 %360
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser25 %496
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser50 %828
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser50 %328
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser50 %500
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser75 %446
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser75 %173
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser75 %273
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser100 %158
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser100 %67
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoser100 %91
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %48
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %19
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetSamtliga diagnoserMer än 100 %29
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiSamtliga nivåer501
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiSamtliga nivåer211
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiSamtliga nivåer290
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi25 %192
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi25 %91
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi25 %101
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi50 %169
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi50 %66
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi50 %103
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi75 %105
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi75 %39
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi75 %66
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi100 %28
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi100 %..
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 Epilepsi100 %..
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiMer än 100 %7
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiMer än 100 %..
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG40 EpilepsiMer än 100 %..
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarSamtliga nivåer186
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarSamtliga nivåer62
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarSamtliga nivåer124
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar25 %45
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar25 %12
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar25 %33
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar50 %76
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar50 %25
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar50 %51
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar75 %40
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar75 %16
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar75 %24
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar100 %19
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar100 %..
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomar100 %..
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarMer än 100 %6
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarMer än 100 %..
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG71 Primära muskelsjukdomarMer än 100 %..
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresSamtliga nivåer1205
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresSamtliga nivåer467
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresSamtliga nivåer738
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares25 %463
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares25 %180
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares25 %283
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares50 %430
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares50 %171
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares50 %259
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares75 %212
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares75 %72
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares75 %140
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares100 %73
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares100 %33
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral pares100 %40
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresMer än 100 %27
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresMer än 100 %11
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetG80 Cerebral paresMer än 100 %16
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer444
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer207
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer237
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser25 %156
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser25 %77
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser25 %79
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser50 %153
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser50 %66
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser50 %87
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser75 %89
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser75 %46
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser75 %43
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser100 %38
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser100 %15
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoser100 %23
Flickor och pojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserMer än 100 %8
FlickorG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserMer än 100 %3
PojkarG00-G99 Sjukdomar i nervsystemetÖvriga diagnoserMer än 100 %5
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserSamtliga nivåer193
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserSamtliga nivåer91
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserSamtliga nivåer102
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser25 %64
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser25 %29
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser25 %35
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser50 %64
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser50 %27
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser50 %37
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser75 %38
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser75 %22
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser75 %16
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser100 %16
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser100 %5
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoser100 %11
Flickor och pojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserMer än 100 %11
FlickorH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserMer än 100 %8
PojkarH00-H59 Sjukdomar i ögat och närliggande organSamtliga diagnoserMer än 100 %3
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer1013
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer489
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserSamtliga nivåer524
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser25 %502
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser25 %250
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser25 %252
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser50 %323
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser50 %148
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser50 %175
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser75 %115
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser75 %55
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser75 %60
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser100 %59
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser100 %30
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoser100 %29
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserMer än 100 %15
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserMer än 100 %7
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetSamtliga diagnoserMer än 100 %8
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningSamtliga nivåer962
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningSamtliga nivåer461
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningSamtliga nivåer501
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning25 %474
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning25 %235
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning25 %239
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning50 %309
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning50 %141
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning50 %168
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning75 %110
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning75 %..
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning75 %..
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning100 %..
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning100 %..
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättning100 %29
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningMer än 100 %..
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningMer än 100 %..
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetH90 Ledningshinder och sensorineural hörselnedsättningMer än 100 %..
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer51
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer28
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserSamtliga nivåer23
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser25 %28
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser25 %15
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser25 %13
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser50 %14
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser50 %7
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser50 %7
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser75 %5
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser75 %..
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser100 %..
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser100 %3
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserMer än 100 %..
FlickorH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserMer än 100 %..
PojkarH60-H95 Sjukdomar i örat och mastoidutskottetÖvriga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer79
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer46
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer33
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %28
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %18
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %10
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %39
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %21
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %18
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %8
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %4
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %4
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarI00-I99 Cirkulationsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer247
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer105
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer142
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %112
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %47
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %65
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %96
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %39
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %57
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %20
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %9
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %11
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %14
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %10
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %4
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %5
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %5
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaSamtliga nivåer179
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaSamtliga nivåer73
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaSamtliga nivåer106
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma25 %77
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma25 %30
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma25 %47
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma50 %71
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma50 %25
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma50 %46
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma75 %16
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma75 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma75 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma100 %..
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma100 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 Astma100 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaMer än 100 %..
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaMer än 100 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarJ45 AstmaMer än 100 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer68
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer32
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserSamtliga nivåer36
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser25 %35
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser25 %17
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser25 %18
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser50 %25
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser50 %14
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser50 %11
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser75 %4
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser75 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser100 %..
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser100 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %..
FlickorJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %..
PojkarJ00-J99 Andningsorganens sjukdomarÖvriga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer227
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer97
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer130
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %99
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %43
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %56
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %80
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %35
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %45
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %23
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %8
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %15
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %19
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %6
FlickorK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarK00-K93 Matsmältningsorganens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer111
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer50
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserSamtliga nivåer61
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %60
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %26
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser25 %34
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %32
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %15
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser50 %17
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %14
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %8
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser75 %6
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarL00-L99 Hudens och underhudens sjukdomarSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer234
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer150
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer84
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser25 %112
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser25 %73
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser25 %39
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser50 %92
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser50 %60
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser50 %32
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser75 %19
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser75 %11
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser75 %8
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser100 %8
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser100 %..
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserMer än 100 %3
FlickorM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarM00-M99 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindvävenSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer49
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer20
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer29
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser25 %20
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser25 %9
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser25 %11
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser50 %17
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser50 %7
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser50 %10
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser75 %9
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser75 %3
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser75 %6
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser100 %3
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser100 %..
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarN00-N99 Sjukdomar i urin- och könsorganenSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser25 %..
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser25 %..
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser25 %..
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser50 %0
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser50 %0
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser50 %0
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser75 %0
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser75 %0
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser75 %0
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser100 %..
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser100 %..
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarO00-O99 Graviditet, förlossning och barnsängstidSamtliga diagnoserMer än 100 %0
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserSamtliga nivåer120
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserSamtliga nivåer43
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserSamtliga nivåer77
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser25 %52
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser25 %18
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser25 %34
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser50 %49
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser50 %21
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser50 %28
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser75 %15
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser75 %..
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser100 %4
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser100 %..
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserMer än 100 %0
FlickorP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserMer än 100 %0
PojkarP00-P96 Vissa perinatala tillståndSamtliga diagnoserMer än 100 %0
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserSamtliga nivåer4112
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserSamtliga nivåer1770
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserSamtliga nivåer2342
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser25 %1096
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser25 %471
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser25 %625
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser50 %1404
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser50 %606
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser50 %798
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser75 %1115
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser75 %487
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser75 %628
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser100 %395
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser100 %167
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoser100 %228
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserMer än 100 %102
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserMer än 100 %39
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserSamtliga diagnoserMer än 100 %63
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemSamtliga nivåer488
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemSamtliga nivåer219
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemSamtliga nivåer269
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem25 %153
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem25 %64
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem25 %89
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem50 %171
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem50 %80
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem50 %91
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem75 %123
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem75 %53
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem75 %70
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem100 %32
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem100 %..
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystem100 %..
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemMer än 100 %9
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemMer än 100 %..
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ87 Andra specificerade medfödda missbildningssyndrom som engagerar multipla organsystemMer än 100 %..
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromSamtliga nivåer1593
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromSamtliga nivåer675
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromSamtliga nivåer918
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom25 %238
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom25 %93
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom25 %145
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom50 %514
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom50 %233
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom50 %281
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom75 %589
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom75 %249
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom75 %340
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom100 %207
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom100 %84
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndrom100 %123
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromMer än 100 %45
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromMer än 100 %16
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ90 Downs syndromMer än 100 %29
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer317
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer144
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer173
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats25 %99
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats25 %44
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats25 %55
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats50 %116
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats50 %53
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats50 %63
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats75 %73
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats75 %33
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats75 %40
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats100 %24
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats100 %..
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan plats100 %..
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %5
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %..
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ93 Autosomala monosomier och deletioner som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %..
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer285
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer112
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsSamtliga nivåer173
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats25 %67
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats25 %26
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats25 %41
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats50 %106
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats50 %33
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats50 %73
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats75 %67
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats75 %33
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats75 %34
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats100 %28
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats100 %15
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan plats100 %13
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %17
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %5
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserQ99 Andra kromosomavvikelser som ej klassificeras på annan platsMer än 100 %12
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserSamtliga nivåer1430
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserSamtliga nivåer620
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserSamtliga nivåer810
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser25 %539
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser25 %244
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser25 %295
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser50 %498
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser50 %207
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser50 %291
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser75 %263
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser75 %119
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser75 %144
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser100 %104
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser100 %41
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoser100 %63
Flickor och pojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserMer än 100 %26
FlickorQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserMer än 100 %9
PojkarQ00-Q99 Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelserÖvriga diagnoserMer än 100 %17
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserSamtliga nivåer514
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserSamtliga nivåer222
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserSamtliga nivåer292
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser25 %262
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser25 %111
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser25 %151
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser50 %163
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser50 %75
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser50 %88
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser75 %59
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser75 %26
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser75 %33
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser100 %24
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserMer än 100 %6
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingSamtliga nivåer153
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingSamtliga nivåer66
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingSamtliga nivåer87
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling25 %70
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling25 %32
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling25 %38
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling50 %55
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling50 %24
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling50 %31
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling75 %17
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling75 %8
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling75 %9
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling100 %8
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utveckling100 %..
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingMer än 100 %3
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingMer än 100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesR62 Utebliven förväntad normal kroppslig utvecklingMer än 100 %..
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserSamtliga nivåer361
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserSamtliga nivåer156
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserSamtliga nivåer205
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser25 %192
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser25 %79
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser25 %113
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser50 %108
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser50 %51
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser50 %57
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser75 %42
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser75 %18
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser75 %24
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser100 %16
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserMer än 100 %3
FlickorR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserMer än 100 %..
PojkarR00-R99 Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som ej klassificeras annorstädesÖvriga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer25
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer14
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserSamtliga nivåer11
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser25 %9
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser25 %..
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser25 %..
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser50 %11
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser50 %..
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser50 %..
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser75 %..
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser75 %..
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser100 %3
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser100 %..
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoser100 %..
Flickor och pojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarS00-T98 Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsakerSamtliga diagnoserMer än 100 %0
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser25 %..
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser25 %..
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser25 %..
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser50 %..
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser50 %..
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser50 %..
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser75 %0
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser75 %0
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser75 %0
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser100 %0
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser100 %0
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoser100 %0
Flickor och pojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserMer än 100 %0
FlickorU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserMer än 100 %0
PojkarU00-U99 Koder för särskilda ändamålSamtliga diagnoserMer än 100 %0
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserSamtliga nivåer6
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserSamtliga nivåer..
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser25 %3
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser25 %..
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser25 %..
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser50 %..
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser50 %..
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser50 %..
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser75 %..
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser75 %..
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser75 %..
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser100 %0
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser100 %0
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoser100 %0
Flickor och pojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserMer än 100 %..
FlickorV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserMer än 100 %..
PojkarV01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och dödSamtliga diagnoserMer än 100 %..
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer336
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer139
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserSamtliga nivåer197
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser25 %146
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser25 %55
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser25 %91
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser50 %127
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser50 %52
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser50 %75
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser75 %41
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser75 %19
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser75 %22
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser100 %19
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser100 %13
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoser100 %6
Flickor och pojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserMer än 100 %3
FlickorZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserMer än 100 %0
PojkarZ00-Z99 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvårdenSamtliga diagnoserMer än 100 %3
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserSamtliga nivåer4671
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserSamtliga nivåer1642
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserSamtliga nivåer3029
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser25 %2343
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser25 %738
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser25 %1605
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser50 %1601
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser50 %615
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser50 %986
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser75 %481
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser75 %198
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser75 %283
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser100 %164
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser100 %66
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoser100 %98
Flickor och pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserMer än 100 %82
Flickor-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserMer än 100 %25
Pojkar-000 Saknas/OkändSamtliga diagnoserMer än 100 %57

VILKA BEHOV ger rätt till omvårdnadsbidrag?

Rätten till omvårdnadsbidrag avgörs av hur mycket omvårdnad och tillsyn som föräldrarna måste sköta om utöver ”normalt föräldraansvar”. Vad innebär det i praktiken? Nedan finns exempel på behov som har betydelse. De är hämtade ut Försäkringskassans interna vägledning (avsnitt 3.4.3).

Försäkringskassans handläggare ska ”utreda vilken omvårdnad och tillsyn barnet totalt behöver, det vill säga föräldrarnas dagliga insatser på grund av barnets funktionsnedsättning”. Alltså: Hur mycket omvårdnad och tillsyn behövs, utöver vad som är vanligt för barn i motsvarande ålder?

Utifrån de uppgifter som du får av föräldrarna som ansöker kan det vara lämpligt att kontakta andra personer i barnets omgivning som kan ha god kännedom om hur barnet fungerar, till exempel vård- eller skolpersonal.
När du utreder barnets behov av omvårdnad är det lämpligt att diskutera frågor som är relevanta utifrån barnets funktionsnedsättning och ålder. Utgångspunkten är att försöka sätta sig in i barnets vardag.
Behöver barnet tillsyn utöver vad som är normalt för åldern, till exempel vid lek eller andra aktiviteter inomhus eller utomhus eller i kontakten med andra barn? Det bör i så fall framgå av utredningen hur, varför och när barnet behöver utökad tillsyn”.

Instruktioner till handläggare, ur Försäkringskassans vägledning

Vägledningen tipsar handläggarna om att ställa följande frågor i utredningen. Frågorna är bra stöd när man skriver ansökan om omvårdnadsbidrag. Det är viktigt att ansökan är utförlig, och helst beskriver konkreta exempel från vardagen.

Frågor om praktisk hjälp
• Behöver barnet hjälp med personlig hygien? Vid vilka moment och hur?
• Behöver barnet hjälp med av- och påklädning? Vid vilka situationer och hur? Morgon–kväll, vid utomhusaktiviteter, fritidsaktiviteter med mera?
• Behöver barnet hjälp med förflyttningar/handräckning? När, hur och i vilka situationer?
• Behöver barnet hjälp vid måltider? På vilket sätt? Behöver föräldern till exempel motivera barnet att äta och dricka?
• Behöver barnet hjälp med att kommunicera? På vilket sätt? Används till exempel hjälpmedel?

Frågor om tillsyn och aktiveringsinsatser

• Behöver barnet tillsyn för att förhindra eller avstyra situationer som kan vara farliga, för att inte barnet ska råka ut för eller orsaka olyckor eller liknande? Vad händer? Kan situationen avvärjas? Vad kan orsaken vara till att den farliga situationen uppstår?
• Behöver barnet tillsyn när hen sover?
• Klarar barnet att vara ensam utan förälderns närvaro? I vilka situationer kan barnet vara ensam respektive inte vara ensam?
• På vilket sätt måste föräldern närvara? Behöver föräldrarna finnas i beredskap? I vilken omfattning?
• Behöver barnet särskild aktivering, påminnelser, vägledning, instruktioner, uppmuntran, träning eller stimulans? På vilket sätt? Hur ofta?
• Behöver barnet struktur och styrning i vardagen? Hur arbetar föräldern med det?
• Behöver barnet hjälp i samspelet med andra personer? För att förstå och tolka omvärlden? Vad gör föräldern för att underlätta för barnet att samspela med andra barn och vuxna?
• Behöver barnet hjälp med att sätta gränser, träna sitt beteende? På vilket sätt arbetar föräldern med det?

Frågor om träning och behandling
• Får barnet på grund av sin funktionsnedsättning hjälp i hemmet av en förälder eller annan person, till exempel med särskild läs- och skrivträning? Vari består hjälpen och vilken tid tar den etc.?
• Behöver barnet hjälp med att läsa läxor eller liknande? På vilket sätt stödjer föräldern barnet med det utöver vad som kan vara vanligt förekommande för åldern?
• Behöver barnet någon behandling, till exempel medicinering, injicering, omläggning av bandage eller insmörjning?
• Deltar föräldern i behandlingen? I så fall, på vilket sätt och i vilken omfattning utför föräldern någon behandling?
• Använder barnet eller föräldern hjälpmedel för att träna eller behandla barnet? Vilka i så fall?

Frågor om förskola och skola
• Vistas barnet i förskola, familjedaghem eller fritidshem? Vilka tider vistas barnet där?
• Har barnet assistent, resursperson eller får barnet annan särskild hjälp eller stöd på grund av sin funktionsnedsättning eller sin sjukdom och i så fall i vilken omfattning?
• Går barnet i skolan, i sådana fall vilken slags skola går barnet i?
• Vilka tider vistas barnet i skolan?
• Hur tar barnet sig till och från skolan?
• Om ett barn som omfattas av skolplikt inte går i skolan, varför går barnet inte i skolan?
• Behöver föräldern vara närvarande i skolan eller finns det en bundenhet i form av att föräldern måste vara beredd att åka till skolan?

VAD ÄR DFA-analys?

Försäkringskassan kräver ett samband mellan funktionsnedsättningen och behovet av omvårdnad och tillsyn. Därför gör man en DFA-analys (diagnos, funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning), för att se samband mellan ansökan och medicinsk information.

Svenska Downföreningen har kritiserat DFA-analysen. Man menar att det är omöjligt att få fram läkarintyg som täcker allt.

”Hur ska en läkare kunna intyga den extratid jag lägger varje morgon på att få iväg mitt barn till skolan? Hur ska en läkare kunna intyga all den extratid jag lägger på att ta fram bildstöd och träningsmaterial till mitt barn, som det dessutom är en logoped som rekommenderat? Hur ska en läkare kunna intyga all den tid dessa oändliga möten med habilitering, skola och kommunen tar? Vi ser många exempel på konsekvenser av aktivitetsbegränsningar som den sökande beskriver men som inte tydligt står med i läkarintyget. Trots att begränsningen uppenbart är kopplad till en intygad funktionsnedsättning blir resultatet att ansökan avslås.”

Svenska Downföreningens rapport 2020

Hur ska LÄKARINTYGET se ut?

Det ska alltid finnas en läkares beskrivning av hälsotillståndet. Det ska framgå på vilket sätt läkaren har haft kontakt med barnet. Läkarens beskrivning kan kompletteras av psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och andra professioner.

Läkarintyget ska omfatta hela kedjan, och innehålla:
* diagnos enligt ICD-10 med diagnoskod, om det finns en diagnos
* uppgifter om funktionsnedsättningen
* uppgifter om aktivitetsbegränsningen
* information om vilka medicinska behandlingar som pågår och som är planerade, och hur funktionsnedsättningen och aktivitetsbegränsningarna bedöms utvecklas över tid.

Det är viktigt att läkarintyget är utförligt. Många avslag motiveras med att omsorgsbehovet inte är tillräckligt noga beskrivet.

Hur lång är HANDLÄGGNINGSTIDEN för omvårdnadsbidrag?

Normalt får man beslut om omvårdnadsbidrag inom tre månader, enligt Försäkringskassan. Du går inte miste om några pengar under väntetiden. Om bidraget beviljas kommer pengarna i efterskott.

Vad kan man själv göra för att snabba upp handläggningen?

Det viktigaste är att ansökan är komplett och har alla underlag, till exempel läkarutlåtanden, så att Försäkringskassan inte behöver begära kompletteringar.
Försäkringskassan gör dock alltid en egen utredning och kan även kontakta vården direkt för kompletteringar. Utredningen görs av en handläggare. Beslut fattas sedan av en särskild beslutsfattare.

Försäkringskassan skrev i en rapport till regeringen sommaren 2022 att många ansökningar inte är kompletta:

”Oftast saknas läkarutlåtande. Försäkringskassan försöker i möjligaste mån använda information som redan finns på myndigheten men i många fall krävs det ett läkarutlåtande. Under tiden med de långa handläggningstiderna har de sökande blivit vana med att lämna in ansökan så fort som möjligt för att därefter komplettera den med läkarutlåtande i väntan på att ärendet omhändertas. Eftersom det finns väntetider inom vården fördröjer detta handläggningen.”

Ett av de allvarligaste problemen med regeländringarna 2019 var att Försäkringskassan inte hann med anstormningen av nya ärenden. Efter 2–3 år började köerna till omvårdnadsbidraget krympa. Besluten i september 2021 hade i snitt 316 dagars handläggningstid. Då fanns cirka 23 700 pågående ärenden om omvårdnadsbidrag som väntar på beslut. Under 2021 förstärkte Försäkringskassan med cirka 260 nya medarbetare.

Köerna kan öka igen 2024

I oktober 2023 rapporterade Försäkringskassan att handläggningstiderna åter var ”normala”. Samtidigt varnade man för väntetiderna åter kan öka 2024.

”En risk är den ökning av inflödet av ansökningar som noterats inom framförallt omvårdnadsbidrag. Inflödet under perioden januari till augusti är 22% högre 2023 jämfört med 2022. På kort sikt är detta inget som ger en dramatisk effekt. Handläggningstiderna kan komma att påverkas negativt under 2024 på grund av det ökade inflödet av både ansökningar och omprövningar.”

Försäkringskassan i en rapport till regeringen 9 oktober 2023

Om man INTE ÄR NÖJD med beslutet?

Om man inte är nöjd med Försäkringskassans handläggning eller beslut, så kan man komma med synpunkter i flera steg.

 1. Först kan man besvara det förslag till beslut som Försäkringskassans handläggare ”kommunicerar”.
 2. När beslutet är klart kan man begära omprövning, senast inom två månader. Omprövningen görs av en omprövningsenhet inom Försäkringskassan.
 3. Om man ändå inte blir nöjd kan man överklaga till förvaltningsrätten.

Det kan löna sig att överklaga (1)

Det kan löna sig att överklaga avslag på omvårdnadsbidrag.

Försäkringskassan godkände bara en fjärdedels omvårdnadsbidrag sammanlagt för två barn med grav hörselnedsättning.
Mamman hade begärt helt bidrag för båda barnen, var för sig.
I kammarrätten fick mamman delvis rätt, och ska nu beviljas ett halvt omvårdnadsbidrag.

Barnen var vid ansökningstillfället 1,5 respektive 5 år gamla. Mamman yrkade i första hand att hon ska beviljas ett helt omvårdnadsbidrag per barn, och i andra hand ett helt omvårdnadsbidrag för båda barnen.

Mamman beskrev att det finns omvårdnads- och tillsynsbehov även under natten. Det är mer regel än undantag att barnen kommer in till föräldrarna nattetid. Då måste de kommunicera på teckenspråk eftersom hörapparaterna är på avfuktning, vilket kräver god belysning och leder till störd nattsömn.

Även om en individuell bedömning ska göras så har äldre praxis fortfarande betydelse, framförde mamman. Grav hörselnedsättning har i regel gett rätt till helt omvårdnadsbidrag eftersom omvårdnads- och tillsynsbehovet bedöms vara särskilt stort.

Försäkringskassan framförde att överklagandet ska avslås, vilket man motiverade så här:

Vid bedömningen ska det bortses från behov som tillgodoses inom ramen för normalt föräldraansvar. För alla små barn finns ett betydande behov av omvårdnad och tillsyn, särskilt för ett barn som ännu inte är två år gammalt. Även för något äldre barn finns stora behov. Utifrån underlaget i målet är de samlade behoven efter en individuell prövning av omvårdnad och tillsyn för de båda barnen mer än måttliga, men inte stora.

En orsak till att kammarrätten höjer omvårdnadsbidraget är uppgifterna i utredningen om de regelbundna besöken på hörselhabiliteringen, hanteringen av barnens hörselutrustning, den extra tillsyn som krävs i påfrestande miljöer samt de logopedövningar som barnen är i behov av för språklig och social utveckling.

Kammarrätten bedömde att barnens behov var för sig motsvarade ett fjärdedels omvårdnadsbidrag. Rätten kom också fram till att möjligheterna för föräldrarna att samordna barnens omvårdnad är begränsade.

Så här hade en kurator beskrivit situationen:

Att ha två barn i förskoleålder med dubbla cochleaimplantat medför både ett stort antal vårdkontakter samt olika övningar, träning och skötsel av hjälpmedel på hemmaplan. Eftersom barnen befinner sig på helt olika stadium i hörsel- och språkutvecklingen och har olika hjälpmedel är det sällan möjligt att slå ihop flera av familjens besök, utan varje barn behöver sina enskilda besök hos logoped, specialpedagog, kurator, läkare, ingenjör och audionom med stöd kring bl.a. teknik och språkutveckling. Familjen har kontakt med två separata vårdteam på två olika enheter.

Kammarrätten i Stockholm (mål nummer 2898-23, den 5 december 2023) drog slutsatsen att barnens insatser inte helt kan samordnas, och slutresultatet blev därför sammantaget ett halvt omvårdnadsbidrag, dubbelt så mycket som Försäkringskassan ville gå med på.

Det kan löna sig att överklaga (2)

En dom i kammarrätten i januari 2022 gav rätt till omvårdnadsbidrag för ett barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Både Försäkringskassan och förvaltningsrätten hade tidigare sagt nej till ansökan om omvårdnadsbidrag, men kammarrätten rev upp avslagen och beviljade en fjärdedels omvårdnadsbidrag.

Vilken vägledning ger detta domslut för andra familjer som söker omvårdnadsbidrag?
– Tyvärr inte så mycket, menar Linda Bergstrand. Kammarrätten konstaterar bara att barnet i fråga har mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn och fastställer rätten till en fjärdedels omvårdnadsbidrag. Om kammarrätten verkligen tagit hänsyn till tidigare rättspraxis hade sannolikt högre nivå på omvårdnadsbidraget beviljats.

LÄS ÄVEN: Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

… men inte alltid

En förälder med fyra barn, alla med funktionsnedsättningar, fick avslag på helt omvårdnadsbidrag. Att föräldern tidigare haft helt vårdbidrag för tre av barnen var inte skäl för helt omvårdnadsbidrag. ”Vissa av behoven kan samordnas i stora delar,” skrev Kammarrätten i Göteborg den 23 mars 2022 (mål 6063-21).

Föräldern hade tidigare helt vårdbidrag för tre barn med funktionsnedsättning. Nu när ansökan gällde ytterligare ett barn ansåg Försäkringskassan att hon endast hade rätt till tre fjärdedels omvårdnadsbidrag. Förvaltningsrätten höll med.

Allmänna ombudet skrev så här i kvinnans överklagande till kammarrätten:

”Ett tidigare beslut om ersättning är inte bindande vid en senare prövning. Däremot bör ett beslut avseende samma förmån, där omständigheterna i stort inte förändrats, kunna ha ett särskilt bevisvärde. Det tidigare beslutet om vårdbidrag avsåg tre barn, jämfört med nu aktuell ansökan som avser fyra barn. Att föräldern då beviljades ett helt vårdbidrag kan inte motiveras av att det fanns stora merkostnader att beakta då det av det tidigare beslutet framgår att merkostnader godtogs med 3 000 kr per år.
Således kan inte merkostnaderna ensamt förklara skillnaden. Snarare bör tillkomsten av ytterligare ett barn med behov av omvårdnad och tillsyn tala i motsatt riktning, dvs. att det nu är fråga om ett utökat behov.
Alla barnen har ett behov av omvårdnad och tillsyn, även om det i viss mån varierar från barn till barn och i olika vardagliga situationer. Behovet av omvårdnad och tillsyn synes även i viss mån finnas under dygnsvilan. Med hänsyn till frekvens och omfattning, att det är fråga om fyra barn samt den bundenhet det innebär för föräldern bör bedömningen bli att det är fråga om särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn.”

Trött pojke
Föräldern har fyra barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Personen på bilden har inget samband med artikeln.

Kammarrätten menar att tre av barnen uppfyller kraven för omvårdnadsbidrag, och att det fjärde barnets behov också måste tas med i bedömningen av det sammanlagda behovet. Men kammarrätten håller inte med om att det sammanlagt handlar om ”särskilt stora behov”.

Kammarrätten skriver att ”ett särskilt stort behov av omvårdnad kan till exempel innebära att det behövs regelbunden och omfattande praktisk hjälp under såväl dag- som nattetid. … Tillsyn på denna nivå bör som regel innebära ett behov av ständig uppsikt, i princip dygnet runt, och medför en mycket stor bundenhet för föräldrarna.”

Kammarrätten väger in att ”även fyra barn i motsvarande åldrar utan funktionsnedsättningar hade inneburit en relativt omfattande bundenhet för föräldern”.

Kammarrätten anser att ”behoven kan samordnas i stora delar”. Det gäller till exempel ”vuxenstödet”, tycker kammarätten, som vidare konstaterar att barnen ”har liknande problematik och har samtliga behov av påminnelser och rutiner i vardagen.”

Allt kan dock inte samordnas, har kammarrätten klokt nog kommit fram till, och nämner som exempel medicinering, kontakter med samhällsinstanser och stöd till följd av kommunikationssvårigheter.

”Kammarrätten bedömer att barnens sammanlagda behov av omvårdnad och tillsyn är mycket stora, men däremot inte särskilt stora. Föräldern har därmed inte rätt till ett helt omvårdnadsbidrag. Att hon tidigare har varit beviljad ett helt vårdbidrag för tre av barnen är inte skäl för någon annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.”

När OMPRÖVAS omvårdnadsbidrag?

Både det gamla vårdbidrag och nya omvårdnadsbidraget omprövas vartannat år, om det inte finns anledning till kortare eller längre tid. Tiden anges i beslutet.

Om barnets behov ändras är det viktigt att föräldrarna anmäler detta till Försäkringskassan inom 14 dagar efter att förändringen inträffat.

Exempel på förändringar som kan påverka omvårdnadsbidraget eller merkostnadsersättningen är att ett barn beviljas personlig assistans, får plats på korttidsboende, att en vuxen flyttar till gruppbostad eller att man inte längre har de merkostnader som Försäkringskassan har godkänt.

Kan jag tvingas återbetala omvårdnadsbidrag?

Om man missar att anmäla riskerar man återkrav. I dagsläget tillkommer inga extra straffavgifter. Bidragsbrottsutredningen har föreslagit att det införs straffavgifter i form av ”administrativa sanktionsavgifter” men detta kan troligen införas tidigast 2025.

Risken för återkrav från Försäkringskassan har ökat. År 2022 återkrävde Försäkringskassan nästan 6 miljoner kronor i omvårdnadsbidrag, vilket var en tiodubbling jämfört med 2020. Även antalet återkrav blev cirka tio gånger fler; från 27 återkrav 2020 till 287 återkrav 2022. Läs mer om återkraven här.

Kan jag få återkrav även om jag inte gjort något fel?

Om man vill vara säker på att undvika återkrav måste man vara mycket noga med att anmäla förändringar. Du kan inte heller lita på att Försäkringskassan har koll på egna beslut som påverkar rätten till omvårdnadsbidrag.

”Många felaktiga utbetalningar idag sker på grund av att myndigheterna inte har tillräckligt bra system för hantering av aktuellt ärende”, skriver advokat Emilia Liedbeck i artikeln ”Det ska vara enkelt att göra rätt och svårt att göra fel”.

Ett exempel: Om en förälder är beviljad omvårdnadsbidrag och barnet sedan berättigas till assistansersättning så måste föräldern själv anmäla detta till Försäkringskassan, för att utbetalning av omvårdnadsbidrag ska avslutas. Detta sker alltså inte automatiskt.

HUR MYCKET får man i omvårdnadsbidrag 2024?

Den 1 januari 2024 höja omvårdnadsbidraget med 9,14 procent. Här är de nya beloppen:

Nya belopp för omvårdnadsbidraget är framräknade baserat på en höjning av prisbasbeloppet på 9,14 procent.
Omvårdnadsbidrag och vårdbidragAndel av PBB i procentPer år 2023Per månad 2023Per år 2024Per månad 2024Ökning per månad 2024
Helt bidrag250131 25010 938143 25311 9381 000
Tre fjärdedels bidrag18898 4388 203107 4338 953750
Halvt bidrag12565 6255 46971 6265 969500
En fjärdedels bidrag6332 8122 73435 8072 984250LÄS ÄVEN: Så mycket höjs ersättningar och bidrag 1 januari 2024

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning tvingas ofta dra ned på arbete och karriär. Tyvärr räcker inte omvårdnadsbidraget långt för att kompensera för faktiskt förlorad inkomst.

Ett helt omvårdnadsbidrag år 2024 är 11 938 kronor per månad. Det är bara cirka hälften av kollektivavtalade ingångslöner inom hotell, restaurang och detaljhandel, där många får sina första jobb. Lagerarbetare får en ingångslön på cirka 25 000 kronor i månaden.

Bidraget beskattas som inkomst av tjänst. Det är pensionsgrundande. Det är däremot inte sjukpenninggrundande (och därför påverkas både sjukpenning och föräldrapenning negativt).

Utöver omvårdnadsbidraget kan föräldrar till barn med funktionsnedsättning få merkostnadsersättning.

En fördel med nya omvårdnadsbidrag (jämfört med gamla vårdbidraget) är att det kan ges retroaktivt för tre månader före ansökan.

Hur påverkas bostadsbidrag och bostadstillägg?

Omvårdnadsbidraget är en inkomst som räknas med vid ansökan om exempelvis bostadsbidrag. Ett beviljat omvårdnadsbidrag kan alltså leda till sänkt bostadsbidrag eller bostadstillägg

Om den den som söker omvårdnadsbidrag har pågående bostadsbidrag eller bostadstillägg ska Försäkringskassan informera om att ett beviljat omvårdnadsbidrag kan komma att påverka storleken på bostadsbidraget, säger Maria Byrgren, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Hur är fördelningen mellan OLIKA BIDRAGSNIVÅER?

Så här ser fördelningen ut enligt Försäkringskassans statistik för januari 2024.

Fjärdedels bidrag: 55 procent (48 216 mottagare)
Halvt bidrag: 33 procent (28 872 mottagare)
3/4-dels bidrag: 8,5 procent (7 382 mottagare)
Helt bidrag: 2,5 procent (2 193 mottagare)
Mer än helt bidrag: 0,7 procent (587 mottagare)

Hur avgörs VILKEN BIDRAGSNIVÅ man har rätt till?

Nedan sammanfattar vi vad propositionen och Försäkringskassans vägledning säger om vilka behov som krävs för att uppnå olika bidragsnivåer.

– om barnet har mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn: ett fjärdedels bidrag
– stora behov av omvårdnad och tillsyn: halvt bidrag
– mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn: tre fjärdedels bidrag
– särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn: helt bidrag

Försäkringskassans vägledning hänvisar till propositionens exempel på behov som typiskt sett ryms inom respektive bidragsnivå. Vägledningen betonar att exemplen inte är uttömmande, utan att det är barnets sammantagna behov av omvårdnad och tillsyn som avgör om behoven är mer än måttliga, stora, mycket stora eller särskilt stora.

När man använder exempelbehoven måste man samtidigt ta hänsyn till barnets ålder, om annat samhällsstöd finns och om ansökan gäller flera barn i samma familj. Bedömningen ska beakta inte bara vilken slags omvårdnad barnet behöver, utan också hur ofta, tillsynsbehovet och förälderns bundenhet.

Vad krävs för att få ett FJÄRDEDELS omvårdnadsbidrag?

Fjärdedels bidrag förutsätter att barnet har mer än måttliga behov av omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning.

Exempel ur vägledningen:

• barnet på grund av sin funktionsnedsättning
− behöver återkommande aktivering, motivering och påminnelser
− behöver praktisk hjälp vid på- och avklädning, vid måltider, med egenvård eller hygien
• föräldern behöver lägga mycket tid på
− olika kontakter med skola, hälso- och sjukvård eller andra verksamheter
− planering och samordning av olika insatser och möten om barnet på grund av barnets funktionsnedsättning.

Tillsyn på denna nivå kan till exempel vara att föräldern
• behöver finnas tillgänglig på distans genom att ha en tät och regelbunden telefonkontakt med barnet
• delar av dygnet måste vara fysiskt tillgänglig för att avstyra konflikter, hindra impulser eller uppmärksamma förändringar i barnets hälsotillstånd
• måste ha en hög beredskap, vilket leder till en ökad bundenhet vid barnet jämfört med föräldrar till ett barn som inte har en funktionsnedsättning.

Vad krävs för att få HALVT omvårdnadsbidrag?

Halvt bidrag förutsätter att barnet har stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning. Exempel ur vägledningen:

• behöver omvårdnad även nattetid
• har behov av en regelbunden och betydande aktivering och motivering samt behov av ständiga påminnelser
• behöver få regelbunden praktisk hjälp att förflytta sig, vid på- och avklädning, måltider eller med hygien
• har ett stort behov av stöd för att kommunicera och samspela med andra.”

Ett stort behov av tillsyn kan till exempel vara att barnet
• behöver särskild tillsyn nattetid på grund av störd nattsömn till följd av funktionsnedsättningen
• har svårt att röra sig, förflytta sig, har kommunikationssvårigheter eller stora koncentrationssvårigheter. Föräldern behöver då finnas till hands för att kunna bistå i olika avseenden.

Vad krävs för att få TRE FJÄRDEDELS omvårdnadsbidrag?

Tre fjärdedels bidrag förutsätter att barnet har mycket stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning. Exempel ur vägledningen:

• regelbunden och omfattande praktisk hjälp i vardagen och omfattande stöd för att träna, kommunicera och samspela med andra
• hjälp med egenvård eller annan behandling av svåra medicinska tillstånd.

Ett mycket stort behov av tillsyn kan till exempel vara att barnet behöver ha en förälder närvarande stora delar av dygnet på grund av allvarliga medicinska tillstånd eller för att avstyra farliga situationer eller beteenden.

Vad krävs för att få HELT omvårdnadsbidrag?

Helt bidrag förutsätter att barnet har särskilt stora behov av omvårdnad och tillsyn på grund av sin funktionsnedsättning. Ett särskilt stort behov av tillsyn uppges som regel innebära ett behov av ständig uppsikt, i princip dygnet runt, och medföra en mycket stor bundenhet för föräldrarna.

Exempel ur vägledningen:
• regelbunden och omfattande praktisk hjälp både på dagen och på natten
• regelbunden och omfattande hjälp vid kommunikation
• kontinuerlig och kvalificerad träning och stimulans eller andra behov i motsvarande omfattning till följd av funktionsnedsättningen.

Kan man ha BÅDE ASSISTANS och omvårdnadsbidrag?

Ja, ett barn kan ha både personlig assistans och omvårdnadsbidrag. Om barnet har assistans kommer omvårdnadsbidraget dock bara att omfatta behov som inte täcks av assistansen.

I samtal med den sökande utreds vilka andra behov som kan ingå i omvårdnadsbidraget. Merkostnadsersättning kan också vara aktuellt, oavsett om man har assistans eller inte.

Kan barnet få extra ersättning från BARNFÖRSÄKRINGEN?

De flesta barnförsäkringar utlovar extra ersättning om ett barn beviljas omvårdnadsbidrag.

Organisationen Konsumenterna har gjort en jämförelse av barnförsäkringar som visar att de flesta barnförsäkringar har sådan ersättning och betalar ut extraersättningen under hela tiden som barnet får omvårdnadsbidraget.

Ofta kan man få lika mycket i ersättning på barnförsäkringen som man får i omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Det innebär att man 2024 kan få upp till 143 000 kronor per år.

Kan man få omvårdnadsbidrag och tillfällig föräldrapenning (VAB) samtidigt?

Ja, det går alldeles utmärkt att vabba och samtidigt ha omvårdnadsbidrag, men det får inte vara för samma vårdbehov.

VAB (tillfällig föräldrapenning) och omvårdnadsbidrag överlappar delvis, eftersom båda handlar ett barns behov av tillsyn och omvårdnad. Som förälder kan man själv välja att vissa delar av omvårdnadsbehovet inte ska ingå i omvårdnadsbidraget, för att istället kunna vabba för dessa behov.

Det kan exempelvis handla om att inte ta med tid för planerade läkarbesök vid bedömningen av rätt till omvårdnadsbidrag, även om läkarbesöken beror på funktionsnedsättningen. En anledning kan vara att det är svårt att uppskatta hur ofta barnet behöver besöka läkare och att behoven kan uppstå akut. Om föräldrarna begär det ska Försäkringskassan därför undanta läkarbesök från underlaget för omvårdnadsbidrag.

Föräldrar ska inte kunna få dubbel ersättning för samma behov. Men gränsen mellan omvårdnadsbidrag och VAB kan vara svår att dra. I vissa lägen kan en förälder ha rätt till båda bidragen för samma tid och barn, till exempel vid akut försämring, en ny sjukdom eller vid läkarbesök som inte ingår i underlaget för omvårdnadsbidraget. Vid ansökan om tillfällig föräldrapenning gör Försäkringskassan en utredning och bedömer om det finns rätt till ersättningen utifrån det enskilda ärendet.

Glöm inte meddela förändringar

Det är viktigt att man som förälder meddelar förändringar till Försäkringskassan.

Det kan vara så att omvårdnadsbehovet som ingår i omvårdnadsbidraget förändras när ett barn vårdas en längre tid på sjukhus.

Om ett barn vårdas på sjukhus behöver Försäkringskassan få information om hur länge den vistelsen kommer att pågå. Om vistelsen pågår längre tid än sex månader kan det vara så att det inte längre finns rätt till omvårdnadsbidrag. Om det är fråga om sjukhusvistelse för ett svårt sjukt barn så finns en bestämmelse (106 kap. 10 SFB) som innebär att omvårdnadsbidrag kan fortsätta betalas ut under högst 12 månader om föräldern behöver vara med barnet på sjukhuset.

LÄS ÄVEN: När ska funkisföräldrar få samma rätt till VAB som andra?

Var finns Försäkringskassans VÄGLEDNING om omvårdnadsbidrag?

Inför ansökan kan det vara klokt att titta igenom Försäkringskassans egen interna vägledning, som uppdateras då och då. Den finns för nedladdning här på Försäkringskassans webbplats.

Hur får jag med barnets alla svårigheter I ANSÖKAN?

Adhd-center vid habiliteringen i Stockholm har sammanställt tips inför ansökan om omvårdnadsbidrag. Tipsen bygger på litteratur, forskning och erfarenheter av vad som fungerar för barn med adhd/add.

Här är habiliteringens lista med exempel över svårigheter som kan beskrivas:

Tillsyn och vård: Tillsyn inne och ute, ramlar och skadar sig ofta, medicinering, behandling av annat slag och behov av omfattande stöd i vardagen (ge exempel).
Instruktioner och lärande: Läxhjälp, instruktioner och förklaringar, motiverande åtgärder, möten i skolan, information till skolan, förälder förväntas närvara i skolan samt exempelvis vid utflykter eller konflikter.
Kommunikation och samspel: Förmedla upplevelser, behov och känslor, förstå instruktioner och sampel med jämnåriga.
Svåra beteenden: Utbrott och aggressivitet, hyperaktivitet/svårigheter att reglera sin aktivitetsnivå, impulsivitet, trots, syskonkonflikter, planeringssvårigheter, tidsuppfattning, att ta med sig tillhörigheter, att veta vad som ska göras och igångsättningssvårigheter.
Planeringssvårigheter: Tidsuppfattning, att ta med sig tillhörigheter, att veta vad som ska göras och igångsättningssvårigheter.
Vardagsrutiner: Matsituationen, sömn, på- och avklädning, personlig hygien och nersmutsade kläder – mer tvätt.
Övrigt: Myndighetskontakter, gå ner i arbetstid och stöd vid fritidsaktiviteter.
Merkostnader: Slitage, borttappade saker eller förstörda saker.

Hur påverkar BARNETS SKOLGÅNG omvårdnadsbidraget?

Ibland motiverar Försäkringskassan ett lägre omvårdnadsbidrag med att barnet får omvårdnadsbehov tillgodosedda även i skolan. Detta har ifrågasatts av ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, som menar att skoltid inte ska räknas som ett samhällsstöd, och därför inte heller ska minska rätten till omvårdnadsbidrag.

ISF skrev i sin rapport i februari 2021 att ”det är problematiskt att en förälder kan få lägre ersättning på grund av att barnet går i skolan när behoven av omvårdnad och tillsyn är omfattande under den tid barnet inte är i skolan”.

ISF påpekar att föräldrar inte får högre ersättning om barnet inte vistas i skolan, trots att detta borde vara anledning till en höjning.

”Vi har inte kunnat utläsa att det faktum att barnet inte går i skolan har påverkat den beslutade ersättningsnivån i omvårdnadsbidraget. I dessa ärenden anser vi att en högre ersättningsnivå hade varit rimlig”, skrev ISF i granskningen.

HFD-prejudikat: Skolgång minskar inte rätt till omvårdnadsbidrag

Uppdatering 21 mars 2024: Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att skolgång inte ska minska rätten till omvårdnadsbidrag. Domstolen uttalar också att föräldraainsatser kan vara nödvändiga även under skoltid, till exempel när ett barn inte kan vistas i skolan. Sådana insatser kan öka möjligheten att få omvårdnadsbidrag. Läs mer på Skolgång minskar inte rätt till omvårdnadsbidrag

Om barnet inte deltar i vanliga skolan

Om barnet inte kan ta del av skolundervisningen kan det räknas som ett extra omvårdnads- och tillsynsbehov. Barnet kan behöva distansundervisning, reducerad skoltid eller annan anpassad undervisning utanför skolan.

 • De medicinska underlagen måste visa att det finns behov av stöd eller anpassningar utanför skolan, och att dessa beror på funktionsnedsättningen.
 • Skolan måste ge information som visar att det finns godkännande om anpassad studiegång utanför skolan. Det är endast omvårdnads- och tillsynsbehovet som kan beaktas, inte själva undervisningen. 
 • Det här gäller barn som är skolpliktiga och elever i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola som har anpassad studiegång på grund av sin funktionsnedsättning.

Hur bedöms ”NORMALT FÖRÄLDRAANSVAR”?

Vad är normalt föräldraansvar? Denna nyckelfråga har inget klart svar. Många anser att Försäkringskassan felaktigt hänvisar till ”normalt föräldraansvar“, för att minska bidragsnivån eller avslå ersättning.

”Det finns inte någon generell beskrivning av vad som är normalt och det här begreppet utnyttjas därför av Försäkringskassan som i många fall hänvisar till föräldraansvaret, även i de fall där det uppenbart handlar om merarbete för föräldrar som har barn i behov av stöd i situationer där en majoritet av de jämnåriga klarar sig på egen hand”, skrev Svenska Downföreningen i oktober 2020.

I december 2021 rekommenderade ISF regeringen att utreda nationella riktlinjer för normalt föräldraansvar.

Försäkringskassan har tidigare också efterlyst förtydliganden från regeringen:

”De problem vi lyfte i vårt remissvar, inför reformen, gällande bedömning av föräldraansvaret kvarstår. Det finns inte något underlag att stödja sig på när det gäller vad som omfattas av föräldraansvaret för barn i olika åldrar. Vi utgår ifrån det som står i bestämmelserna och som säger att vid bedömningen av omvårdnad och tillsyn ska det bortses från de behov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.”

Andreas Larsson, Försäkringskassan, till HejaOlika i september 2021

Följande formulering använde regeringen i propositionen inför införandet av omvårdnadsbidrag:

”Det är behovet av omvårdnad och tillsyn som barnet kan antas vara i behov av på grund av sin funktionsnedsättning som bör ligga till grund för bedömningen av rätten till omvårdnadsbidrag. De behov som kan ge rätt till omvårdnadsbidraget bör nämligen vara sådana som ligger utanför det som en förälder har att tillgodose inom ramen för föräldraansvaret enligt föräldrabalken.”

ISF har kritiserat att Försäkringskassan ibland håller nere ersättningen med hänvisning till ”stora normalvariationer i hur mycket föräldrar behöver finnas till hands för sina tonåringar, exempelvis vid konflikter”.

”Vi ifrågasätter om det är rimligt att diskutera normalvariation i hur mycket föräldrar behöver finnas till hands för tonåringar vid konflikter, när läkarutlåtandet för barnet beskriver en allvarlig, utåtagerande beteendestörning på grund av barnets funktionsnedsättning”, skrev ISF i februari 2021.

Hur kan striden om ”normalt föräldraansvar” lösas?

ISF rekommenderade regeringen i december 2021 att utreda nationella riktlinjer för hur normalt föräldraansvar ska bedömas.

Ett mer begränsat föräldraansvar vore ett sätt att stärka rätten till omvårdnadsbidrag. Inom personlig assistans infördes i januari 2023 ett ett nytt schablonavdrag för föräldraansvaret, som ett sätt att hjälpa funkisfamiljer. En liknande begränsning av föräldraansvaret skulle kunna införas vid bedömning av rätt till omvårdnadsbidrag, en tanke som har brett politiskt stöd.

HUR MÅNGA har omvårdnadsbidrag?

I november 2023 betalade Försäkringskassan ut omvårdnadsbidrag till 85 119 mottagare (föräldrar).

Omvårdnadsbidrag efter ålder och kön (september 2023)

Omvårdnadsbidrag efter barnets ålder i september 2023 (data från Försäkringskassans statistikdatabas)
MånadBarnets ålderAntal flickor & pojkarAntal flickorAntal pojkar
2023 09Samtliga83 06328 44654 617
2023 090 år17107
2023 091 år1808298
2023 092 år474192282
2023 093 år961369592
2023 094 år1 8805881 292
2023 095 år2 6487551 893
2023 096 år3 3849822 402
2023 097 år4 0161 1392 877
2023 098 år4 5761 3563 220
2023 099 år5 5261 6133 913
2023 0910 år6 2061 8534 353
2023 0911 år6 8522 1514 701
2023 0912 år7 4382 3715 067
2023 0913 år7 5822 5655 017
2023 0914 år7 8632 8635 000
2023 0915 år7 5022 8544 648
2023 0916 år6 3242 6153 709
2023 0917 år5 7942 4573 337
2023 0918 år3 8401 6312 209I maj 2023 hade antalet barn med vårdbidrag (den tidigare ersättningen) minskat kraftigt, till endast 70 stycken. Hösten 2021 var antalet knappt 9000. Före regeländringarna hade 65 000 barn vårdbidrag (år 2018).

Statistik visar att de allra flesta barn som får omvårdnadsbidrag, 73 procent, har diagnoser inom området ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar” (Försäkringskassan i maj 2022).

”Vi har sett att andelen barn med psykiska diagnoser ökade för vårdbidraget under många år och att det fortsatt så även inom det nya omvårdnadsbidraget. Nu kan vi också se att nästan två tredjedelar av barnen finns inom två diagnoser – ’F84 genomgripande utvecklingsstörningar’ och ’F90 hyperaktivitetsstörningar’. Inom dessa diagnoser ryms bland annat autism och ADHD”, säger Magdalena Kubien på Försäkringskassans analysavdelning.

De sammanlagda kostnaderna för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag under 2021 beräknades bli knappt 3,5 miljarder kronor (varav 2,6 miljarder gäller nya omvårdnadsbidrag). I budgeten fanns ytterligare 1,4 miljarder kronor mer anslaget. Det stora överskottet förklarar Försäkringskassan med att antalet mottagare av vårdbidrag minskat snabbare än beräknat.

I statsbudgeten för 2024 finns 5,234 miljarder kronor för omvårdnadsbidrag och vårdbidrag. Regeringen räknar med att detta ökar till 5,358 miljarder 2025 och till 5,476 miljarder 2026.

I april 2022 var 1 785 barn berättigade till merkostnadsersättning, varav 721 flickor och 1 064 pojkar. Merkostnadsersättning var tidigare en del av vårdbidraget.

Hur utvecklas BEVILJANDEN OCH AVSLAG för omvårdnadsbidraget?

Lägre bidragsnivåer

Statistik från Försäkringskassan hösten 2021 visade att omvårdnadsbidraget hade försämrats. Andelen föräldrar med helt omvårdnadsbidrag hade rasat. Så sent som 2018 hade 28 procent av alla föräldrar med vårdbidrag hel ersättning eller mer. I september 2021 hade motsvarande andel för omvårdnadsbidraget minskat till 4 procent. Även andelen med tre fjärdedels bidrag (näst högsta nivån) har minskat kraftigt, från 19 till 10 procent.

LÄS MER: Så överklagar du avslag på omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Allt fler har istället fått den allra lägsta nivån, fjärdedels bidrag. Den andelen har ökat från 19 procent 2018 (vårdbidrag) till 53 procent i september 2021 (omvårdnadsbidrag).

Bidragsnivåer för omvårdnadsbidrag resp vårdbidrag 2018–2022 (andelar i procent)

BidragsnivåerFjärdedels bidragHalvt bidrag3/4-dels bidragHelt bidrag eller mer
Vårdbidrag 201819341928
Omvårdnadsbidrag 20194732138
Omvårdnadsbidrag 20215333104
Omvårdnadsbidrag 2022553384


Andel omvårdnadsbidrag (vårdbidrag före 2019) efter omfattning i december (ur Socialförsäkringen i siffror 2023)
Andel omvårdnadsbidrag (vårdbidrag före 2019) efter omfattning i december (ur Försäkringskassans rapport Socialförsäkringen i siffror 2023)


Omvårdnadsbidragets nivåer i september resp år (för 2018 avses vårdbidrag)
PeriodBidragsnivå 25%Bidragsnivå 50%Bidragsnivå 75%Bidragsnivå 100% eller mer
2018*19%34%19%28%
2019 0943%33%13%10%
2020 0949%32%11%7%
2021 0949%34%11%6%
2022 0950%34%11%6%
2023 0950%34%11%5%


ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, påtalade i februari 2021 att Försäkringskassans handläggning lett till sänkta ersättningar. Enligt Maria Gustavson, som ledde ISF:s granskning, har Försäkringskassan senare kompletterat den interna vägledningen på olika sätt som kan stärka funkisföräldrars rätt till omvårdnadsbidrag.

ISF:s granskning visade att kan vara svårare att komma upp i högre ersättningsnivå med omvårdnadsbidrag jämfört med vårdbidraget. Det beror på att vissa handläggare felaktigt kräver att alla behovsexempel ska vara uppfyllda för en viss nivå. Handläggaren ska egentligen göra en helhetsbedömning, men ibland följer man istället en checklista och kräver att alla exempel på behov (som angavs i förarbetena till de nya reglerna) ska vara uppfyllda. Försäkringskassans interna vägledning har nu ändrats så att det tydligt framgår att exemplen inte får användas som en checklista.

Sänkt ersättning drabbar många familjer dubbelt eftersom det innebär motsvarande försämring av eventuell ersättning från barnförsäkring (se ovan om barnförsäkring).

Många föräldrar upplever också att Försäkringskassan handlägger ansökningar på ett okunnigt sätt.

”Handläggare avfärdar så basala saker som förvaltningslagen, den som alla statligt anställda handläggare bör kunna innebörden av. Ett annat exempel är handläggare som inte vet att de har en egen utredningsskyldighet och t ex både får och ska begära kompletteringar på intyg själva, och ett tredje exempel är handläggare som inte känner till skillnaden mellan lag och Försäkringskassans interna regelverk.”

Svenska Downföreningen i en rapport 2020

GRAV HÖRSELSKADA – berättigar det till helt omvårdnadsbidrag?

Efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, i oktober 2022 är det svårare att få helt omvårdnadsbidrag. Beslutet bryter tidigare praxis att barn med grav hörselskada automatiskt får helt omvårdnadsbidrag.

HFD slog fast att det alltid ska göras en individuell bedömning. Detta har Försäkringskassan länge stridit för. Försäkringskassan har upprepade gånger avslagit helt omvårdnadsbidrag för barn med grav hörselnedsättning, men har tidigare fått bakläxa i kammarrätten.

”Den praxis som finns i fråga om schabloniserat vårdbidrag för barn med grav hörselnedsättning är föråldrad och bör inte längre vara vägledande”, skrev Försäkringskassan i överklagandet till Högsta Förvaltningsdomstolen.

”Det finns inte någon anledning att pröva rätten till omvårdnadsbidrag för föräldern till ett barn med grav hörselnedsättning på annat sätt än rätten till omvårdnadsbidrag för ett barn med en annan funktionsnedsättning. Istället ska prövningen alltid utgå från förhållandena i det enskilda fallet.”

Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Linnea Bengtsson.
Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Linnea Bengtsson.

Högsta förvaltningsdomstolen skriver att ”utformningen av bestämmelserna om omvårdnadsbidrag ger uttryck för att det är varje barns individuella behov av omvårdnad och tillsyn som ska ligga till grund för prövningen. Det framgår också av förarbetena att rätten till omvårdnadsbidrag inte bör grundas på särskilda diagnoser.”

HFD anser därför att prövningen av rätten till omvårdnadsbidrag ”alltid ska baseras på en individuell bedömning av barnets behov av omvårdnad och tillsyn oavsett vilken typ av funktionsnedsättning det handlar om. Vid den bedömningen ska också föräldraansvaret och annat samhällsstöd beaktas. Eftersom kammarrätten hade beviljat helt omvårdnadsbidrag utan att göra någon sådan individuell bedömning som reglerna om omvårdnadsbidrag kräver visades målet åter dit för en ny prövning.”

Mer om domen (mål nummer 5922-21) i Högsta förvaltningsdomstolen på domstol.se

I den tidigare domen i kammarrätten i Göteborg hänvisades till praxis från Försäkringsöverdomstolen beträffande vårdbidrag. Kammarrätten skrev att utgångspunkten var att föräldrar till barn med grav hörselnedsättning hade rätt till helt omvårdnadsbidrag till dess barnet fyller 16 år. Kammarrätten ansåg att det inte hade kommit fram några omständigheter som motiverade att en lägre grad av bidrag beviljades för dottern. Kammarrätten skrev även att ”lagstiftarens intentioner var att tidigare praxis skulle följas”. Kammarrätten ansåg att helt omvårdnadsbidrag skulle gälla från och med april 2019 (mål nummer 1313-21).

Kammarrättens dom är nu undanröjd, vilket får stor betydelse. I Sverige finns cirka 10 000 barn och unga i åldern 0–20 år som behöver hörapparat eller teckenspråk för att kommunicera, enligt Riksförbundet DHB för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning.

Det aktuella fallet i HFD gällde en flicka i tioårsåldern som tidigare hade beviljats helt vårdbidrag. Föräldern hade redovisat att dottern hade omfattande behov av omvårdnad på grund av grav hörselskada på båda öronen. Trots både hörapparat och cochleaimplantat samt andra hjälpmedel har dottern ett begränsat hörande. Det krävs tillsyn både dag och natt. Dottern har också selektiv mutism.

Familjen lägger ned mycket tid och resurser på att dottern ska få en bra tillvaro och goda förutsättningar. Det handlar både om säkerhet och social utveckling. Nattetid laddas hjälpmedlen och dottern kan då behöva stöd genom teckenspråk, vilket kräver ljus och leder till störd nattsömn. Enligt föräldern har dotterns behov av omvårdnad inte minskat utan snarare ökat med stigande ålder.

Är omvårdnadsbidraget MER JÄMSTÄLLT?

Ett av motiven till regeländringarna 2019 var att omvårdnadsbidraget skulle bli mer jämställt än vårdbidraget. Försäkringskassans årsredovisning för 2023 visar dock att det oftast är barnets mamma som får utbetalningen. Andelen män som tar emot omvårdnadsbidrag har ökat något – men är fortfarande låga 22,4 procent.

Hur bidraget fördelas mellan mammor och pappor säger ingenting om hur stort ansvar respektive förälder tar för omvårdnaden, eller i vilken mån föräldern går ner i arbetstid.

Den som går ner i arbetstid för att hjälpa sitt barn förlorar inte bara löneinkomst, utan får även sänkt sjukpenninggrundande inkomst, vilket påverkar både sjukpenning och föräldrapenning.

Försäkringskassan skriver i en analys i september 2023:

I de fall en förälder tar det huvudsakliga ansvaret för barnet, och därför går ner i arbetstid, täcker omvårdnadsbidraget vanligen inte förälderns inkomstbortfall eller den lägre löneutveckling som det kan innebära att arbeta deltid. Förkortad arbetstid kan också leda till att föräldern får en lägre sjukpenninggrundande inkomst vilket kan få negativa konsekvenser om föräldern senare skulle ta ut sjukpenning eller föräldrapenning. För ökad jämställdhet och jämställda livsinkomster är det viktigt att inte bara omvårdnadsbidraget, utan även ansvaret för barnet, fördelas lika mellan kvinnor och män. 

Försäkringskassan: Korta analyser 2023:5 

Expertsvar på läsarfrågor om omvårdnadsbidrag

Advokat Emilia Liedbeck har svarat på läsarfrågor om omvårdnadsbidrag.

Emilia Liedbeck
Emilia Liedbeck

Kan vi inte vänta med att ansöka om omvårdnadsbidraget?

FRÅGA: Min son har precis blivit diagnosticerad med ADHD, och det planeras för en autismutredning i vår. Habiliteringen rekommenderar oss att ansöka om omvårdnadsbidrag men borde vi inte vänta tills även autismutredningen är färdig och läkaren har skrivit läkarutlåtandet?

Svar: Jag delar habiliteringens bedömning att ni ska ansöka nu. Ni är inte tvungna att invänta autismutredningen.

För omvårdnadsbidrag har Försäkringskassan extremt långa handläggningstider. Min rekommendation är därför att ni skickar in ansökan om omvårdnadsbidrag så snart ni kan. En ansökan kan ni göra via Försäkringskassans digitala tjänst ”Mina sidor”. Ni kan alltid skicka in läkarutlåtande senare under handläggningen.

Beviljas ni omvårdnadsbidrag så gäller beslutet från den dag som ansökan kom in, och upp till tre månader bakåt i tiden från ansökningsdatum. Skicka därför in ansökan om omvårdnadsbidrag så snart som möjligt.

Kan vi ansöka om omvårdnadsbidrag trots att utredningen inte är klar?

FRÅGA: Både skolan, BVC och vi föräldrar bedömer att vår dotter har ett behov av extra stöd. Olika utredningar via habiliteringen har påbörjats. De första signalerna vi har fått från habiliteringen talar för en autismdiagnos. Vi vet inte när utredningen kommer bli färdig men är angelägna om att få hjälp. Kan vi ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan redan nu, innan diagnosen har fastställts?

Svar: Vad bra att ni påbörjat en utredning, och jag hoppas att ni får bra stöd och hjälp. Ni kan redan nu ansöka om omvårdnadsbidrag via Försäkringskassan.

För att ansöka om omvårdnadsbidrag måste inte en diagnos ha fastställt men det behövs finnas ett läkarutlåtande som beskriver funktionsnedsättningen. Försäkringskassan har långa handläggningstider så under den tid som ansökan handläggs av Försäkringskassan så kan utredningen hinna bli färdig. När utredningen gällande diagnos är färdig så kan ni komplettera er ansökan om omvårdnadsbidrag med diagnosutredning och läkarutlåtande.

Omvårdnadsbidrag kan betalas retroaktivt upp till tre månader innan ansökan kom in till Försäkringskassan.

DETTA HAR HÄNT:

Regeländringar 2019 ledde till stora problem

Den 1 januari 2019 ersattes vårdbidraget av omvårdnadsbidraget. Omläggningen innebar extrema väntetider och stora ekonomiska försämringar för 10 000-tals familjer som har barn med funktionsnedsättningar.

Det har förts en het debatt om hur omvårdnadsbidraget ska räddas så att funkisfamiljer inte ska drabbas av försämringar.

Många funktionsrättsförbund har protesterat mot att omvårdnadsbidraget blivit sämre efter regeländringarna 2019. .

VARFÖR INFÖRDES omvårdnadsbidraget 2019?

Regeringens utredare Håkan Ceder föreslog 2015 att handikappersättningen och vårdbidraget slopas och ersätts med omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. 56 000 barn med vårdbidrag och 63 500 personer med handikappersättning berördes av utredningens förslag.

Håkan Ceder Håkan Ceder.

En konsekvens av förslag var att vissa personer skulle få sänkt ersättning eller ingen ersättning alls. Förändringarna är störst för de som hade handikappersättning. Försäkringskassan föreslogs få i uppdrag att utveckla en ny hantering av omvårdnadsbidrag, för att förbättra rättssäkerheten. Utredaren bedömde också att det fanns skäl att undersöka en koncentration av handläggningen för båda ersättningarna, för att kunna ha en hög och jämn kunskapsnivå.

De nya reglerna för omvårdnadsbidraget skulle förenkla och ge en välbehövlig ”modernisering”.

Reformen utlovade en enklare ansökningsprocess, men i praktiken blev det mer jobb med att ansöka om bidragen. Exempelvis måste familjerna nu söka två olika ersättningar (omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning), istället för enbart vårdbidraget.

En nyhet jämfört med vårdbidraget var att omvårdnadsbidraget kan beviljas båda föräldrarna till ett barn.

Vidare fick föräldrarna lagstadgad rätt att arbeta deltid även efter det att barnet fyllt åtta år.

Omläggningen från vårdbidrag till omvårdnadsbidrag i januari 2019 blev dock kaotisk, med extremt långa väntetider på beslut. Handläggningstiderna låg hösten 2021 på över 300 dagar.

Ett större problem är att möjligheterna att få ersättning kraftigt försämrats, i strid med det syfte som reformen hade när riksdagen röstade igenom den. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi uttalade flera gånger att syftet med regeländringarna inte varit ett mer strikt regelverk, utan snarare tvärtom.

Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson. Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. Foto: Linnea Bengtsson.

Guide om merkostnadsersättning

Se även vår guide om merkostnadsersättning för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Delta i HejaOlikas enkät om omvårdnadsbidraget

Vi är tacksamma om du vill dela med dig av dina erfarenheter kring att söka omvårdnadsbidrag. Gör det nu genom att fylla i hela eller delar av nedanstående enkät!

Omvårdnadsbidrag enkät 230824 (#18)

En kommentar

 1. Om jag sökt om omvårdnadsbidrag för min dotter som har ADD och vi får sedan veta att hon har cancer och måste ansöka om vabb för allvarligt sjukt barn. Förlorar vi rätten till omvårdsnadsbidraget då? Om vi tar ut vabb.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *