Hallå regeringen, så här stärker ni arbetslinjen på riktigt

Funktionsrättsrörelsen begär idag att regeringen vidtar 9 åtgärder för att öka sysselsättningen bland personer med funktionsnedsättning.

VIDEOINTERVJU: ”Arbetslinjen är bra, vi har lösningarna”

Prioritera rätt, stoppa slöseriet

– Det är resursslöseri att människor som både kan och vill arbeta inte får förutsättningar att göra det. Nu har regeringen en chans att ändra på detta genom att prioritera resurserna där det bäst behövs på arbetsmarknaden, säger Nicklas Mårtensson, Funktionsrätt Sverige.

Den senaste statistiken från SCB visar att bara drygt hälften (52 procent) av personer med funktionsnedsättning har en sysselsättning, jämfört med 81 procent av den övriga befolkningen. Bland de personer som har en nedsatt arbetsförmågan är siffran så låg som 44 procent.

Sämre stöd – eller bättre

Regeringen har sagt sig måna om arbetslinjen, men ofta handlar detta om sänkta ersättningar, höjd funkisskatt och andra försämringar för personer med funktionsnedsättningar, inte minst för de som inte kan arbeta.

Funktionsrättsrörelsen förslag tar istället sikte på att öppna upp arbetsmarknaden för alla de kan och vill arbeta, men ofta utstängs på grund av bristande stöd.

Johan Perhson (L), arbetsmarknadsminister. Foto: Linnea Bengtsson
Johan Perhson (L), arbetsmarknadsminister, får nio konkreta förslag från funktionsrättsrörelsen. Foto: Linnea Bengtsson.

I en skrivelse till arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) föreslår Funktionsrätt Sverige, Hörselskadades Riksförbund, Synskadades Riksförbund och DHR att regeringen vidtar följande åtgärder. (Länk till skrivelsen som Word-dokument.)

9 konkreta förslag från funktionsrättsrörelsen

Ta fram en nationell handlingsplan med åtgärder för att höja sysselsättningsgraden i nivå med övriga befolkningen.

Matcha mot bristjobben. Arbetsförmedlingen och andra berörda myndigheter får i uppdrag att undersöka och föreslå hur personer med funktionsnedsättning kan matchas mot de behov av arbetskraft som redan finns, exempelvis inom vård och skola samt i framtidsbranscher inom ramen för den gröna omställningen.

Gå vidare med Arbetsförmedlingens förslag att avskaffa begreppet ”nedsatt arbetsförmåga” inom arbetsmarknadspolitiken.

Snabbare identifiering och snabbare stöd. Ge Arbetsförmedlingen tydliga direktiv om att funktionsnedsättning ska identifieras tidigt och stöd utifrån behov ges skyndsamt. Arbetshjälpmedel ska kunna provas ut före en anställning, och erbjudas skyndsamt till såväl arbetssökande som personer som redan har ett arbete.

Mer personligt stöd. Ge tydliga direktiv till Arbetsförmedlingen att erbjuda personer med funktionsnedsättning ett personligt stöd samt säkra att samtliga arbetssökande ska kunna skriva in sig hos myndigheten.

Fler specialister. Ge Arbetsförmedlingen ett öronmärkt anslag och direktiv för att säkerställa tidiga adekvata stödinsatser till personer med funktionsnedsättningar (inklusive en personlig handläggare) samt säkra stöd enligt SIUS-metodiken till de som behöver det.

Utveckla stödet till arbetsgivare. Den förordning som reglerar särskilda stöd för personer med funktionsnedsättning (SFS 2017:462) behöver uppdateras, med utgångspunkt i forskning om framgångsfaktorer. Bland annat behöver arbetsgivare erbjudas handledning.

Kvalitetssäkra de upphandlade stöden till personer med funktionsnedsättning. Uppdra åt Arbetsförmedlingen att satsa på tjänster för personer med funktionsnedsättning där det finns evidens för goda resultat, bland annat tjänster som bygger på metoden Supported Employment och insatser där flera aktörer samarbetar för att ge individen ett sammanhållet stöd.

Utveckla arbetsmiljöarbetet och arbetet för att motverka diskriminering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *