Han stoppar integrationen av särskolan

Regeringen stoppar förslaget att slå samman särskolan med den vanliga skolan. Det meddelade skolminister Jan Björklund när han mötte 850 skolledare, pedagoger och politiker på Särskolans rikskonferens i Norrköping förra veckan.

– Barnen i särskolan har så speciella behov att de inte kan få den hjälp de behöver om de integreras i den vanliga skolan, anser Jan Björklund som därmed motsätter sig den statliga utredning som föreslagit att alla barn ska undervisas tillsammans.

– Elever med utvecklingsstörning kan ytligt sett integreras i en vanlig skolklass men risken är stor att de i verkligheten blir väldigt ensamma och får mycket sämre stöd. De måste i så fall också underställas samma krav som andra elever och riskerar att bli underkända. Det är inte en rimlig situation, säger Jan Björklund.

Däremot tycker Jan Björklund att barn med lindring utvecklingsstörning kan gå i vanliga skolan.

Som ett ytterligare argument för att behålla särskolan sa Jan Björklund att föräldrarna är mycket nöjda med särskolan idag:

– De är de skolföräldrar som är mest nöjda. Många av dem har tidigare haft sina barn i vanliga skolan och upplevt att de inte får det stöd som behövs. Jag tror att det är andra skolformer än särskolan som behöver förändras mer.

Rikskonferensen i Norrköping var Jan Björklunds första framträdande där han som skolminister tog upp särskolans framtid.

Det var många som med spänning väntade på att få höra skolministerna syn på särskolan, inte minst med tanke på att den borgerliga regeringens tidigare presenterade planer på skärpta krav på betyg fått stark kritik.

Många befarar att den borgerliga skolpolitiken kommer att öka utslagningen av elever med särskilda behov.

Reaktionerna på beskedet om att särskolan behålls i sin nuvarande form resulterade i många negativa kommentarer bland deltagarna på särskolekonferensen, där många istället efterlyste en integrering av särskolan i den vanliga skolan.

Flera deltagare reagerade starkt negativt på Jan Björklunds uttalande om hur ”grym och orättvis” han upplever ”att naturen är” när han besöker skolor med elever som har funktionshinder.

– Det är stötande och vämjeligt att skolministern uttalar sig på ett sätt som kan uppfattas som att ingen förälder skulle vilja ha ett barn som går i särskolan, kommenterade en konferensdeltagare.

– Tänk på de ungdomar som också fanns i publiken och fick höra att ”jag finns men ingen önskar mig”, sade en annan besviken åhörare.

Jan Björklund betonade hur viktigt det är att det är föräldrarna som avgör om barnet ska gå i särskola eller vanlig skola.

Föräldrarnas rätt att bestämma ska, enligt ministern, skrivas in i skollagen (som väntas bli klar 2008 eller 2009).
   
– Förr var det skolläkaren som hade ett avgörande inflytande. Nu är det föräldrarna som bestämmer i större grad men enligt lagen kan skolan fortfarande bestämma. I verkligheten accepterar föräldrarna inte att skolan bestämmer och vi kommer att förändra lagen så att föräldrarna får sista ordet.

Föräldrar kommer dock inte att få bestämma i alla situationer.

– Föräldrarnas rätt kommer inte att vara absolut. Om det är uppenbart att föräldrarna gör fel måste samhället till sist kunna fatta beslut om vad som är bäst för barnet.

Skolministern hävdade att kommunerna ibland placerar barn i särskolor utan att först ha gjort en grundlig utredning.

– Det ska inte vara möjligt att skriva in ett barn i särskolan utan att man först gör en ordentlig utredning. Det förekommer på en del håll och det är inte rimligt.

Skolministern utlovade en statlig satsning på fortbildning för särskolans personal.

– Det behövs en fortlöpande kompetensutveckling inom särskolan, men sedan kommunerna tog över verksamheten har fortbildningen sjunkit under en nivå som är acceptabel. Staten ska återta ansvaret för fortbildningen. De som arbetar inom särskolan måste ges återkommande tillfällen att tanka ny kunskap och att fördjupa sig, sa Jan Björklund.

Särskolans träningskolor ska behållas trots förslag om motsatsen, enligt ministern.

– Träningsskolan  är för de barn som har de absolut största behoven och därför är jag rädd för att ta bort den. Än så länge har jag inte hört tillräckligt starka argument för att jag ska vilja avskaffa träningsskolan.

Jan Björklund gjorde bara en kort visit på särskolans konferens men framhöll trots det att han var angelägen om att lyssna på synpunkterna från pedagogerna, skolledarna och andra experter på konferensen.

Samtidigt påpekade han att särskolan är en dyr verksamhet.

– Vi ska utveckla särskolan och i det arbetet är det ni som är experterna, inte jag. Vi ska lyssna på er för att kunna bygga vidare och göra skolan bättre. De barn som ni har ansvar för är i kommunal och ekonomisk mening de mest kostsamma och drar absolut mest resurser, sa Jan Björklund.

Efter att ha lyft fram de höga kostnaderna pratade Jan Björklund åter om hur viktigt det är att slå vakt om särskolan:

– Jag är oerhört stolt över de insatser som vi gör för de som har det svårast. Vi måste vara aktsamma och utvecklingen får inte innebär att vi river ner, sa Jan Björklund.