Har alla samma rätt till utbildning?

DEBATTARTIKEL. Har alla samma rätt till utbildning? Ja, säger troligen majoriteten. Nej, säger vi på Studieförbundet Vuxenskolan. Förra året fanns endast en (!) högskoleutbildning som var anpassad för studenter med intellektuell funktionsnedsättning. Samtidigt krävs allt oftare en högskoleutbildning vid anställning.

För sex år sedan skrev Sverige under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten till utbildning på lika villkor verkar dock ha glömts bort och en grupp utestängs på så vis från arbetsmarknaden. Varför har vi inte kommit längre i Sverige idag?

I artikel 24 framgår att konventionsstaterna ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång till allmän högre utbildning och ett livslångt lärande utan diskriminering och på lika villkor som andra. Samtidigt visar den färska rapporten ”Hur är läget 2014?” från Myndigheten för delaktighet att både arbetsmarknad och utbildning är oroväckande områden inom funktionshinderpolitiken.

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) kan inte längre se på utan tar saken i egna händer.

Utbudet av vuxenstudier för personer med funktionsnedsättning är nästan obefintligt och möjligheterna till utbildning hänger snarare på hur god ekonomi kommunen har än vilka behov som efterfrågas. Vi vill att staten tar sitt ansvar och säkerställer att även personer med intellektuell funktionsnedsättning får ta del av utbildningslivet på lika villkor som alla andra.

Med projektet SV Kulturcollege, finansierat av Allmänna Arvsfonden, skapar SV nya möjligheter till utbildning och arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi möjliggör en meningsfull sysselsättning och en sammanhållen utbildningslinje – en mänsklig rättighet.

Folkbildningen spelar en viktig roll i frågan om utbildning. 75 % av alla studietimmar med vuxna personer med funktionsnedsättning står studieförbunden och folkbildningen för. Utan oss händer alldeles för lite. Det finns stora möjligheter att vända det oroväckande resultatet men för att det ska hända krävs ekonomiska resurser till utbildningsaktörer och engagerade krafter.

Enligt nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Vadeskog (2008) kan det arbete som lyckas förhindra en ung människas marginalisering ofta ge en avkastning på mellan 20 och 30 gånger insatsen. Att fånga upp en ung människa på glid till en kostnad på 500 000 kronor skulle på sikt bli en mycket lönsam affär. Som om inte de individuella vinsterna i form av ny kunskap, delaktighet och demokratisk rättighet vore anledning nog. 

Med SV Kulturcollege kan personer som annars faller mellan stolarna få en anpassad utbildning där målet är att stärka sig själv och ta sig vidare till arbete eller studier. Just nu finns utbildningen i Örebro, men satsar på att spridas i landet. Med 19 sökande personer i bara Örebro är vi övertygade om att efterfrågan finns.

Ett av inriktningsmålen i utbildningspolitiken lyder: ”varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt”. Enligt Myndigheten för delaktighet är det inte troligt att vi uppnår målen till 2016.

Det tycks nu vara halvtidsvila i regeringens arbete för att uppnå målet om allas rätt till utbildning. En halvlek återstår. Hjälp oss nu att hjälpa er att komma i mål!

 

Foto

 

Lars Berge Kleber
Förbundsordförande Afasiförbundet i Sverige
Ordförande Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län
1:e vice ordförande Handikappförbunden (37 förbund i samverkan)

Thomas Jansson
Förbundsordförande FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
Styrelseledamot Handikappförbunden (37 förbund i samverkan)

Niklas Lundgren
Förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan

Björn Brunnberg
Avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län