Här är nya planen för att rädda omvårdnadsbidraget

Publicerat av
Valter Bengtsson
Dela

Nästan 36 000 ansökningar om omvårdnadsbidrag och 19 000 om merkostnadsersättning väntar på beslut hos Försäkringskassan. Siffrorna är från januari 2021, och det dröjer ytterligare nästan tre år innan Försäkringskassan kommer ikapp, trots att man får 300 miljoner kronor för att lösa problemen.

– Detta är finansiering som vi hade behövt redan 2019 när lagändringen trädde i kraft. Det fick vi inte, och nu med de balanser som därför har byggt upp så tar det så här lång tid att komma ned till 90 dagars handläggningstid, säger Andreas Larsson, chef för Försäkringskassans avdelning för funktionsnedsättning.

Det var i januari 2019 som nya regler började gälla. Vårdbidraget byttes ut mot nya omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Annons

Reformen har haft stora problem, redan från starten. Bland annat på grund av kort förberedelsetid inför lagändringen samt att Försäkringskassan fick otillräcklig finansiering.

I januari 2021 var handläggningstiden för omvårdnadsbidrag i genomsnitt 267 dagar och för merkostnadsersättningen 307 dagar.

Nu i februari 2021 har Försäkringskassan lämnat en handlingsplan, för att lösa problemen, till regeringen. Målet är att ärendebalansen ska vara återställd den 31 december 2023, och att handläggningstiden därefter ska vara högst 90 dagar.

Annons

Är det rimligt att det tar så lång tid att få ordning på bidragen?

– Det är den tid det tar utifrån de förutsättningar vi har ifråga om medarbetare och finansiering. Redan innan reformen infördes påpekade vi i remissbehandlingen att vi hade otillräcklig finansiering. Sedan har vi diskuterat frågan med regeringen under de två år den nya lagstiftningen har funnits. Nu får vi sammanlagt 300 miljoner kronor extra under tre år.

Vad gör Försäkringskassan nu?

– Den extra finansieringen gör att vi kan anställa 260 nya medarbetare, och just nu rekryterar vi. Men det tar tid, de som anställer ska utbildas och handledas, och det tar minst sex månader innan en ny medarbetare är upp i produktion. Det är komplicerade ärenden de ska arbeta med.

Tre år är en väldigt lång tid för att rätta till problemen, kan det inte gå fortare?

– Ingen är nöjd med situationen, varken vi på Försäkringskassan eller de som ansöker om ersättningarna. Vi gör allt vi kan med de resurser vi har. Alla blir glada om det skulle gå snabbare.

Annons

Behöver Försäkringskassan ännu mer pengar?

– Reformen är fortfarande inte fullt finansierad, så över tid behöver vi mer pengar. Men samtidigt finns en gräns för hur många nya medarbetare vi kan rekrytera. Att utbilda och handleda tar mycket tid och kraft – det är andra kollegor som måste handleda, på tid som de annars kunde handlägga ansökningar.

Hur påverkas de familjer som väntar på beslut?

– Vi har mycket stor respekt för svårigheterna för familjerna som har ansökt och får långa handläggningstider. Ingen är nöjd med detta, men jag garanterar att vi gör allt vi kan. Det är väldigt mycket övertid, och våra medarbetare är väldigt lojala.

– Vi har förlängt vårdbidraget för de som väntar på att få ansökan om omvårdnadsbidrag prövat, så det ska inte vara några glapp mellan ersättningsformerna.

Annons

– Nu kommer vi att prioritera upp ansökningarna från de som tidigare haft vårdbidrag, så att de snabbare kan få omvårdnadsbidrag, istället för förlängt vårdbidrag.

Varför vill Försäkringskassan minska ”ogrundade” ansökningar?

I handlingsplanen skriver Försäkringskassan att man ska försöka minska ”ogrundade ansökningar”. Vad innebär det?

– Det kommer in många ansökningar om merkostnadsersättning som ligger långt från kraven för att beviljas. 94 procent av de merkostnadsansökningar som görs för barn får avslag, så det är uppenbart att vi måste bli bättre på att förklara vilka krav som behöver uppfyllas.

Annons

– För att beviljas måste kostnaderna vara drygt 11 000 kronor per år, men många ansöker om mycket lägre belopp. Den typen av utsiktslösa ansökningar är onödiga, och dem vill vi förhindra. De tar kapacitet och skapar onödiga förväntningar. Vi jobbar med att förbättra informationen om ersättningen och att förbättra den digitala ansökningstjänsten så att det blir enklare för den enskilde att ta ställning till om det är någon mening att ansöka.

Har Försäkringskassan stramat åt bidragen?

Kritiker hävdar att Försäkringskassan har stramat åt bidragen, både genom att öka avslagen och att sänka nivåerna. Vad är din kommentar?

– Vår bedömning är att avslagsandelen och nivåerna för omvårdnadsbidraget är i linje med tidigare vårdbidrag. Men det är svårt att jämföra de nya och de gamla reglerna, eftersom det är helt olika system. Avslagsprocenten för merkostnadsersättningen när det gäller barn, som tidigare var en del av vårdbidraget, sticker dock ut.

Annons

Vilka åtgärder vidtar Försäkringskassan efter kritiken från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF?

– Det vi har fått hittills från ISF är resultatet av en förstudie som man inte kan dra så stora slutsatser från. Den bygger på ett väldigt litet urval ärenden, endast cirka 30 stycken. Men det är klart att vi tittar på rapporten för att bedöma om det är något vi behöver förändra nu, eller om vi ska avvakta de rapporter som kommer från ISF senare i år.

– Det är lagtexten som ska avgöra vem som får ersättningarna, men lagen har alltför vaga beskrivningar. Redan i remissbehandlingen efterlyste vi förtydliganden, men fick inte gehör för det. Därför är det bra att ISF gör granskningen, och sedan får vi titta på om lagen behöver justeras.

Ska Försäkringskassan ändra handläggningen?

– Ja, det får man hålla öppet för, när ISF granskar. Hos förvaltningsrätterna ser vi dock inte att våra beslut för omvårdnadsbidraget ändras i någon större omfattning än för det tidigare vårdbidraget. Det är samma nivå, inget som sticker ut på ett negativt sätt.

Annons

Använder Försäkringskassan en checklista felaktigt?

ISF kritiserar bland annat att Försäkringskassan har använt exempel som en ”checklista” med krav på att alla exempel uppfylls (denna kritik beskrivs i vår artikel om ISF:s rapport).

– Att använda exemplen som en checklista är ingen arbetsmetod vi använder, utan vi bedömer detta individuellt, för varje enskilt fall. Men vi tittar just nu på de observationer ISF har gjort. Samtidigt; ISF har ett väldigt skralt urval, och dessutom har man inte tagit med ärenden där högre ersättning beviljats, bara ärenden med de som fått sänkt.

ISF kritiserar även att rättspraxis inte alltid följs.
– Frågan om ersättningen till barn med hörselnedsättning är en observation vi definitivt ska titta närmare på. Självklart ska vi följa domstolspraxis, men här bygger rapporten på ett enda ärende.

Annons

Används skoltid och föräldraansvar felaktigt?

Försäkringskassan får även kritik för hur skoltid kan ha påverkat bedömningarna.

– Vi har fått kritik för att det har varit otydligt dokumenterat hur skoltiden har påverkat, och det ska vi bli bättre på. Vi ska försöka bli mer tydliga och begripliga i besluten. Men detta har inte använts i handläggningen för att motivera en högre eller lägre nivå.

ISF pekar även på att ”normalt föräldraansvar kan användas felaktigt av Försäkringskassan för att motivera lägre ersättning.

Annons

– Vi håller med om att reglerna behöver förtydligas kring vad som ingår i föräldraansvaret. Vi skrev detta i remissen inför lagändringen, och ISF är nu inne på samma linje.

Är felen bara enskilda fall, eller ett mönster?

Du menar att det som Försäkringskassan kritiseras för bygger på enskilda exempel – och inget mönster som visar generella felaktigheter i handläggningen?
– Ja, man kan inte utesluta att det bara handlar om enstaka fall. Vi ser fram emot att ISF fördjupar sina rapporter, så att vi får se om det finns några mönster, och problem, som vi behöver ta tag i. Det blir spännande att se vad som händer när ISF tittar på ett bredare urval.

Tycker du att lagen behöver ändras?

– Jag tror det. Det är drygt två år sedan den trädde i kraft och delar av den behöver nog justeras. Den behöver förenklas, tydliggöras och konkretiseras för att utredningarna ska bli mindre komplicerade för oss, och enklare för den enskilde att ta ställning till om man ska ansöka. Med sådana förenklingar blir våra utredningar snabbare. Samtidigt är vi öppna för ISF:s kommande slutsatser och rekommendationer för vår verksamhet.

Annons

Var finns information hos Försäkringskassan?

Försäkringskassans information om omvårdnadsbidrag.

Försäkringskassan om merkostnadsersättning för barn.

 

Artikeln publicerades 2021-02-25