Här är stöden du kan få idag

Vägen till en rättvis arbetsmarknad. Bild: ISTOCKPHOTO.

Vägen till en rättvis arbetsmarknad: Ur Tema Arbete (stöd) i Föräldrakraft nr 5, 2013.

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för durewall.se

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Egen assisans

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar stöden eftersom kunskapen om dem ofta saknas. Här får du en guide till de viktigaste.

Självklart ska personer med funktionsnedsättningar kunna konkurrera på lika villkor om jobben. Men många missar stöden eftersom kunskapen om dem ofta saknas. Här får du en guide till de viktigaste.

 

Lönebidrag

Lönebidrag innebär att arbetsgivaren får ett ekonomiskt stöd vid an­ställning av en person som har nedsatt arbetsförmåga. I första hand ska nedsättning kompenseras genom anpassningar, personligt biträde och hjälpmedel, men om det inte räcker finns lönebidrag.

Den högsta lönekostnad som man kan få lönebidrag för är 16 700 kronor per månad (och det ska även räcka till sjuklön, semesterlön, sociala avgifter och försäkringar). Lönebidrag får bara ges vid nyanställning eller om en anställd varit helt sjukskriven. Det första beslutet om lönebidrag får omfatta upp till ett år.

Totalt kan man få lönebidrag i högst fyra år.

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning är avsett för personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar. Stödet infördes som ett alternativ till jobb hos Samhall, för att bredda utbudet av långvariga anställningar till fler orter och fler branscher.

Här finns inte samma krav, som hos Samhall, på övergångar till annan anställning. Arbetsgivaren kan få anordnarbidrag men däremot kan detta inte kombineras med personligt biträde.

Utvecklingsanställning

Utvecklinganställning är ett anpassat arbete hos offentlig eller privat arbets­-
givare. Det ska i första hand vara avsett för personer som deltagit i ”fördjupad kartläggning och vägledning” och som behöver ytterligare stöd.

Anställning ska inte bara vara ett jobb utan även ha rehabilitering och hjälpmedelsanpassning bland annat.

Arbetsgivaren får dels en lönesubvention, dels ett anordnarbidrag för anpassning och handledning.

Anställningen omfattas inte av LAS, lagen om anställningsskydd. Syftet är att under en begränsad tid pröva och utveckla arbetsförmågan.

 

Offentligt skyddat arbete

Offentligt skyddat arbete eller OSA är har anor från 1960-talet. Det handlar om skyddade arbeten som kan anordnas av kommuner, landsting och andra offentliga arbetsgivare, men däremot inte konkurrensutsatt verksamhet.

Ofta arbetar OSA-anställda i särskilda arbetslag och inom skog- och naturvård. Man har ett särskilt kollektivavtal som är avsett för personer i arbetsmarknadspolitiska insatser och omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Samhall

Samhall är ett statligt bolag som Arbetsförmedlingen kan anvisa personer till. Tillsammans med den anställde kommer man överens om syftet med anställningen, stödbehov, utvecklingsinsatser och tidplan för övergång till den vanliga arbetsmarknaden.

Målgruppen är personer vars arbetsförmåga är så nedsatt att han eller hon inte kan få annat arbete.

Medarbetarna har en tillsvidareanställning men är undantagna från lagen om anställningsskydd.

Arbetet hos Samhall kan inte kombi­neras med andra stöd eftersom bolaget får en årlig klumpsumma av staten, vilket ska täcka alla merkostnader.

Personligt biträde

Stöd till personligt biträde är en ekonomisk ersättning till arbetsgivare som anställer en person med nedsatt arbetsförmåga. Personligt biträde kan hjälpa till med exempelvis att läsa och skriva eller ledsagning.

Stödet kan vara upp till 60 000 kronor per år eller 120 000 kronor per år om den anställde har stora  svårigheter med kommunikation. Ett beslut om personligt biträde gäller i högst två år. Det kan kombineras med lönebidrag.

Arbetshjälpmedel

Ekonomiskt stöd till arbetshjälpmedel är vanligt för att kompensera en nedsättning i arbetsförmågan. Stödet kan användas både för individuella hjälpmedel och för anpassning av den fysiska miljön och datorsystem.

Både arbetsgivaren och den anställde kan få stöd med upp till 100 000 kronor per år vardera. Om det finns synnerliga skäl kan stödet vara ännu högre.

SIUS-konsulent

Särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS-konsulent) innebär att Arbetsförmedlingen utser en särskild stödperson. Tanken är att ge extra stöd och träning i inledningsskedet av en anställning eller under praktik.

Stödet kan även utnyttjas på arbetsplatsen under högst ett år efter att anställningen påbörjats. SIUS-konsulenten arbetar utifrån metoden Supported Employment. I genomsnitt hjälper en SIUS-konsulent 20–30 personer.

Särskilt stöd vid start av näringsverksamhet

Arbetslösa personer med funktionshinder som drar igång företag kan få särskilt stöd för att skaffa utrustning eller för andra kostnader vid starten. Stödet kan vara upp till 60 000 kronor. Stödet regleras i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten.

Unga med funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen har ett extra uppdrag att ge stöd till unga med funktionsnedsättningar.

Det gäller dels elever i gymnasiesärskolor och andra gymnasieskolor. Arbetsförmedlingen ska ge vägledning och information som komplement till skolans vanliga studie- och yrkesvägledning.

Arbetsförmedlingen kan också hjälpa till med att praktikplats övergår till anställning när eleven slutar skolan.

Vidare ska Arbetförmedlingen hjälpa unga som beviljats aktivitetsersättning av Försäkringskassan.

Unga som har denna ersättning ska alltid kunna få hjälp av Arbetsförmedlingen att pröva sina möjligheter till arbete.

För unga som har aktivitetsersättning och deltar i daglig verksamhet har kommunen ansvar att hjälpa ungdomen hos Arbetsförmedlingen.

Unga med aktivitetsersättning som själv tar kontakt med Arbetsförmedlingen ska också erbjudas de insatser och stöd som finns hos förmedlingen.
 

Publicerad:
2013-11-13

Av: Redaktionen

Nyckelord:
Vägen till arbete (tema), arbete, arbetshjälpmedel, stöd


ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Egen assisans

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för durewall.se