Hårdare tag mot kommuner som inte sköter vård och stöd till unga

Tuffa tag väntar kommuner och landsting som inte ger barn och unga rätt
vård och stöd. Hårdare statlig tillsyn och nya skadestånd är lösningen,
enligt en utredning som hälsominister Maria Larsson tog emot idag.

Idag är kontrollen av att allt går rätt till splittrad mellan Socialstyrelsen, länsstyrelserna och kommunerna.

Många kommuner har fått kritik för att man inte skött sina åligganden
enligt bland annat LSS, lagen om stöd till vissa funktionshindrade, och
många hoppas att en mer effektiv tillsyn ska resultera i att vård- och
stödinsatser sköts bättre.

En ny myndighet föreslås ska ta över tillsynen av både
socialtjänsten, hälso- och sjukvården, LSS och ungdomshemmen hos
Statens Institutionssytrelse.

En av fördelarna med en ny tillsynsmyndighet är att tillsynen blir lika
över hela landet, oavsett om det är en snål eller generös kommun man
bor i.

En viktig nyhet är att det kommer att det kan bli dyrt för kommunerna
och landstingen att bryta mot lagarna. Skadestånd väntar om man inte
agerar snabbt nog. Den person som inte får det stöd han eller hon har
rätt till ska kunna få ersättning.

Lagen Lex Sarah föreslås också gälla inom hela socialtjänsten, vilket
innebär att alla som arbetar inom socialtjänsten måste anmäla till
kommunen om något är dåligt eller farligt där de arbetar.

Utredaren vill också införa patientnämnder för alla som får stöd av
socialtjänsten. Patientnämnderna ska ge stöd till dem som har klagomål.

Senast år 2010 vill utredningen att förslagen ska vara förverkligade.
Den nya myndigheten ska bildas år 2014 men fram till dess föreslås
Socialstyrelsen sköta uppgifterna.

Här finns utredningen om samordnad och tydlig tillsyn http://www.regeringen.se/sb/d/8448/a/91509;jsessionid=aXFhOVgxt2r_