Hembesök kan strida mot Europakonvention

Från och med 1 juli kan kommuner och myndigheter göra hembesök hos personer som har närstående anställd som personlig assistent.
Om myndigheten inte släpps in kan assistansersättningen dras in, men nu ifrågasätts lagändringen.
– Vår uppfattning är att rätten till hembesök strider mot Europakonventionens rättigheter om skydd för hem och privatliv, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana AB.

Det är i Humanas nya årsbok om personlig assistans som lagändringen kritiseras. Enligt Humanas jurister är hembesök (från framför allt den nya myndigheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg) ett brott mot Europakonventionen eftersom hembesöken gäller tillsyn av kvaliteten i assistansen.

Enligt Europakonventionen får skyddet för hem och privatliv bara inskränkas om det handlar om att förhindra eller förebygga brott. En kvalitetsgranskning motiverar inte att man gör undantag från Europakonventionen.

Kommer ni att driva frågan om att lagändringen strider mot Europakonventionen?
– Vi har inte tagit ställning till denna fråga. Den ligger dessutom hos den enskilde som själv avgör om denne önskar att släppa in myndigheten eller inte. Först därefter torde det bli en fråga för oss, säger Christian Källström.

Lagändringen är en del av flera åtgärder som genomförs vid halvårsskiftet för att motverka fusk och ”överutnyttjande” av assistans. Flera av dessa ändringar har blivit hårt kritiserade för att hota assistansberättigades privatliv och integritet.

* En ny regel är att assistansföretag och andra anordnare är skyldiga att informera myndigheterna om förändringar som påverkar rätten till assistans. Samtidigt får myndigheterna utökad rätt att kräva tillbaka ersättning från anordnaren.

* Beslut om assistans ska också utredas bättre. Enligt Humanas jurister är denna ändring mycket positiv, samtidigt som det även här finns en risk för att integriteten hotas. ”Några resurser är inte tilldelade med anledning av förändringen, något som borde vara en förutsättning för mer noggranna utredningar och rättssäkerhet”, skriver Humana i årsrapporten.

”Lagrådet hade inga anmärkningar”

Henrik Kjellberg, politiskt sakkunnig på socialdepartementet kommentar:

– De nya reglerna innebär att kommuner och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i vissa fall ska få besöka personer som beviljats assistans i hemmet. Den enskilde kan däremot neka att ta emot kommunen eller IVO. Det kan dock få till följd att det ekonomiska stödet helt eller delvis kan dras in. För att det ska få ske måste den enskilde ha informerats om att så kan bli fallet.

– Lagrådet hade inga anmärkningar på förslaget, säger Henrik Kjellberg.