HFD prövar: När kan assistansanordnare få återkrav?

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva under vilka förutsättningar Försäkringskassan kan kräva assistansanordnare på återbetalning av assistansersättning.

Den 27 mars 2024 har meddelade HFD prövningstillstånd för tre olika överklaganden.

Frågan som fått prövningstillstånd

HFD skriver att den fråga som har lett till att man beviljat prövningstillstånd är ”under vilka förutsättningar ett krav på återbetalning av assistansersättning kan riktas mot en assistansanordnare”.

Advokat Jessica Gustavsson på CJ Advokat är ombud i ett av tre mål som får prövningstillstånd:

– Jag tar emot Högsta förvaltningsdomstolens beslut med glädje och förväntan. Och att det är tre olika mål som tas upp för prövning är positivt, då tänker jag att många olika frågor och perspektiv på detta finns med i underlaget.

”En chans att få ordning och reda”

– Vi ombud får också en möjlighet att genom gemensam kraft föra fram de viktiga perspektiv som präglar denna rättsfråga. Tillsammans blir vi starkare och genom Högsta förvaltningsdomstolens tre beslut får vi en reell chans att få ordning och reda i den oreda som vi sett alltför länge, säger Jessica Gustavsson.

”Klargörande är viktigt för branschen och enskilda”

Ett av målen som fått prövningstillstånd är ett överklagande från Humana. Detta gäller ett återkrav från Försäkringskassan för en påstådd felaktig betalning på cirka 142 000 kronor. Humana har förlorat i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

– Vi välkomnar beslutet från HFD och hoppas att utfallet av domstolens prövning ska bidra till en högre grad av förutsebarhet och rättssäkerhet, samt att detta  även stärker förtroendet för assistansbranschen, säger Hans Dahlgren, vd Humana Assistans.

”Oavsett vad HFD:s prövning ger för utfall, erbjuder den möjlighet till klarhet och större förutsebarhet. Ett sådant klargörande är av yttersta vikt för både branschen och de individer den betjänar”, skriver Humana på sin webb.

Fler frågor som behöver redas ut

I ett av överklagandena skriver ombudet juris doktor Gustav Lindkvist att assistansbolaget har fört fram ett antal frågor i kammarrätten som starkt talar för att HFD behöver klargöra rättsläget.

En av frågorna handlar om personkretsuppgift i tidrapport. Frågan beskrivs så här i överklagandet:

Kammarrätten anser att återbetalningsskyldigheten föreligger därför att assistansbolaget har lämnat oriktig uppgift i tidrapport genom att i tidrapporten intyga att brukaren tillhör personkrets tre i LSS-lagen. Bolaget hävdar att anordnare inte kan lämna oriktig uppgift på detta sätt. Därmed föreligger inte återbetalningsskyldighet. Det framstår som mycket angeläget att HFD klargör under vilka förutsättningar – om några – som en assistansanordnare kan lämna oriktig uppgift. 

En annan fråga handlar om att anordnaren varit i ”god tro” och Försäkringskassan i ”ond tro”. Detta beskrivs så här i överklagandet:

Av handlingarna i målet framgår att polisen den 2019-04-11 meddelade Försäkringskassan misstanke om fusk med assistansersättning. Därmed fick Försäkringskassan vetskap om ett eventuellt fel under återkravsperiodens första månad. Bolaget är däremot i god tro. Bolaget anser att det är orimligt med en hel återbetalningsskyldighet i en situation då det är i god tro och Försäkringskassan är i ond tro.

LÄS ÄVEN:
Så utvecklas återkraven inom personlig assistans 2024

Följande mål omfattas av beslutet om prövningstillstånd:
Mål nr 1126-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2128-21.
Mål nr 3513-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6413-22.
Mål nr 5394-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 3178-22.

Målen kan laddas ned från Humanas webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *