Ansök igen – ny dom ger fler rätt till omvårdnadsbidrag

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att skolan inte är ett samhällsstöd som minskar rätten till omvårdnadsbidrag.
– Ansök på nytt om du har fått avslag på grund av skolgång, uppmanar advokat Emilia Liedbeck.

LÄS MER: Så får du omvårdnadsbidrag för ditt barn

Försäkringskassan hade avslagit

Bakgrunden till beslutet i HFD 21 mars 2024 är att Försäkringskassan hade avslagit omvårdnadsbidrag, med motiveringen att barnets skola tillgodosåg omvårdnaden.

Högsta förvaltningsdomstolen håller alltså inte med, utan säger tvärtemot att skolan inte är ett sådant samhällsstöd som påverkar rätten till omvårdnadsbidrag.

Advokat: Kan vara läge för ny ansökan

– Det är bra att HFD tydliggör att skola inte är sådant annat samhällsstöd som avlastar i omvårdnad och tillsyn, kommenterar advokat Emilia Liedbeck på Altius Advokatbyrå.

– Om man har ansökt om omvårdnadsbidrag, och fått avslag med hänvisning till att behovet tillgodoses genom skolan, så kan det vara läge att göra en ny ansökan med anledning av domen. Däremot är tidsutrymmet som kommer beaktas vid bedömningen av omvårdnadsbidraget begränsat om barnet är mycket i skolan.

I det aktuella HFD-målet hade barnet hemundervisning och en begränsad tid med lärare. HFD fann att barnet till följd av sin funktionsnedsättning hade behov av omvårdnad och tillsyn även under skoltid.

– Min bedömning är att det påverkade utgången i målet att barnet hade en skolgång som bedrevs i hemmet, med en mycket begränsad lärarkontakt, och där vårdnadshavaren var ansvarig. Vårdnadshavaren hade ett stort ansvar för tillsynen och omvårdnaden, även för tiden som avsåg skola, säger Emilia Liedbeck.

Emilia Liedbeck. Foto: Linnea Bengtsson
Emilia Liedbeck. Foto: Linnea Bengtsson

Hur många kan beröras av domen?
– Det är svårt att överblicka. Vår erfarenhet är att hänvisning till skola normalt inte görs annat än vid bedömningen av tid som ligger till grund för prövning. Om barnet har en kort skoldag så påverkar det genom att mer tid faller inom den tid som ska beaktas vid prövningen av omvårdnadsbidraget. Långa skoldagar medför det motsatta, det vill säga mindre tid som kan ligga till grund för prövning.

– Om man har ett beslut om omvårdnadsbidrag där det framgår att skolan kommit att påverka bedömningen, inom ramen för att det utgör ett annat samhällsstöd, är min rekommendation att ansöka på nytt med hänvisning till HFD:s nya prejudikat.

Vilken betydelse har ”annat samhällsstöd” för omvårdnadsbidraget?

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande innebär att det blir en tydlig skillnad mellan skolgång och ”annat samhällsstöd” som kan påverka rätten till omvårdnadsbidrag.

– Normalt när rätten till omvårdnadsbidrag prövas tas hänsyn till om andra insatser är beviljade enligt LSS eller enligt SoL, exempelvis korttidsboende, avlösarservice, ledsagarservice eller assistans. Detta utifrån att samma behov inte ska tillgodoses med dubbla insatser. Om korttidsboende är beviljat så kommer det att ha en påverkan på omvårdnadsbidraget eftersom en viss del av behovet täcks upp av insatsen korttidsboende, förklarar Emilia Liedbeck.

– Genom HFD:s dom är det nu fastställt att skola inte är ett annat samhällsstöd, och därför inte jämställs med andra insatser som insatser enligt LSS eller SoL.

Skolan kommer ändå att påverka bedömningen eftersom föräldern normalt inte ansvarar för några arbetsinsatser kopplad till barnets omvårdnad- och tillsyn på skolan. Under skoltid är det normalt skolan som ansvarar för barnet varför denna tid inte beräknas in i omvårdnadsbidraget. Det merarbete som följer av barnets funktionsnedsättning kan dock komma att beaktas, enligt rättsfallet RÅ 2009 ref 20.

Så resonerade Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen skriver i domen ”att en tillämpning av bestämmelsen om annat samhällsstöd förutsätter att det har fattats ett beslut om en stödåtgärd som syftar till att tillgodose samma eller delvis samma behov som omvårdnadsbidraget.”

”Det förhållandet att ett barn omfattas av skolplikt eller är inskrivet i gymnasieskola aktualiserade således inte en tillämpning av bestämmelsen, dvs. skola ansågs inte utgöra ett sådant annat samhällsstöd som avses i 22 kap. 5 § socialförsäkringsbalken,” skriver HFD i beslutet den 21 mars 2024, i mål nummer 429-23.

Föräldrainsatser kan vara nödvändiga även under skoltid, till exempel när ett barn inte kan vistas i skolan, påpekar Högsta förvaltningsdomstolen vidare, och konstaterar att ”sådana insatser kan beaktas vid prövningen av rätten till omvårdnadsbidrag till den del det är fråga om skäligt merarbete med anledning av barnets funktionsnedsättning (jfr RÅ 2009 ref. 20)”.

Målet handlade om ett barn som till följd av funktionsnedsättning hade behov av förälderns hjälp även under skoltid.

Högsta förvaltningsdomstolen bedömde dock att behoven inte var tillräckligt omfattande för att halvt omvårdnadsbidrag ska beviljas, vilket var vad Allmänna ombudet för socialförsäkringen hade yrkat.

Därför blev det avslag på halvt omvårdnadsbidrag. Kammarrätten har tidigare sagt ja till en fjärdedels omvårdnadsbidrag.

Högsta förvaltningsrättens dom finns på Sveriges Domstolars webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *