Hon ska hjälpa svenska lärare ge rätt stöd till elever

Nu får svenska lärare chansen till färska kunskaper om elever som har
inlärningssvårigheter på grund av exempelvis ADHD. Loretta Giorcelli
anlitas av regeringar, organisationer och föräldragrupper i hela
världen. Nu kommer hon till Sverige för att berätta om sina
erfarenheter.

Loretta Giorcelli är professor och konsult i specialundervisning med erfarenheter som sträcker sig från slutet av 60-talet. Hon anlitas av regeringar, handikapporganisationer, myndigheter och föräldragrupper i hela världen. Hon har fått sin Australiens regerings ”Teaching Service Medal”.

– Om man ska få skolgången att fungera för de här eleverna så måste skolans personal få de kunskaper som krävs för att ge barnet en trygg, förutsägbar och välstrukturerad vardag. Det säger Ann-Kristin Sandberg, ordförande för Riksförbundet Attention som bjudit in Loretta Giorcelli i samarbete med Specialpedagogiska institutet.

Fakta om ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
innebär uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Det
förekommer hos omkring 5 procent av alla skolbarn.
ADHD är en diagnos enligt den amerikanska mallen
DSM IV. Diagnosen används globalt och de råd och rekommendationer som
lämnas till föräldrar och lärare är likartade i alla anglosaxiska
länder.
Andra diagnoser inom Attention är Aspergers syndrom och Tourettes syndrom.
Statistiskt finns det 1-2 elever i varje klass med neuropsykiatriska funktionshinder.
Källa: Riksförbundet Attention, www.attention-riks.se
Enligt Attention är det allmänt känt att det är viktigt med rutiner för skolarbetet, enkla regler och överkomliga uppgifter. Likaså att det behövs en varierad och strukturerad undervisning med täta pauser och korta inlärningspass.

– Lärarens roll är central när det gäller att få elever med ADHD att fungera så bra i skolan att de kan nå undervisningsmålen. Elevernas medfödda sätt att fungera, leder lätt till konfrontationer med alla vuxna – inte minst lärarna. För att lärarna inte ska låta sig provoceras av de åldersinadekvata beteenden som dessa barn visar krävs kunskap. De pedagoger som får adekvat fortbildning får helt andra möjligheter att vara konsekventa och uppmuntrande trots barnets svårigheter, säger Ann-Kristin Sandberg.

– Därför är det viktigt att både föräldrar och lärare får möjlighet att ta del av de pedagogiska råd och rekommendationer som man vet fungerar i sammanhanget, säger Sandberg.

Loretta Giorcellis föreläsningar äger rum på Mälardalens högskola i Västerås den 2 och 3 april.