Hur går det med de nya jobben?

För snart ett år sedan togs nya tag i Almedalen för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar.
Politiker, myndigheter, arbetsgivare, fack och organisationer antog olika utmaningar för att förbättra utsikterna till jobb.

I sommar samlas aktörerna på nytt i Almedalen för ett uppföljningsseminarium om ”Vägen till arbete” anordnat av Föräldrakraft.

Redan nu har vi intervjuat talarna om hur långt man kommit.

Våra tre frågor:
FRÅGA 1. Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
FRÅGA 2. Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
FRÅGA 3. Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?

 

 

”Skapa en påse pengar för alla stöd” 

Foto på Ylva Johansson

Ylva Johansson, Socialdemokratern

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Det är frustrerande att vara i opposition och inte ha möjlighet att genomföra sina politiska förslag. Vi fortsätter driva förslaget om ett Kraftsam. Vi vill slå samman resurser från Arbets­förmedlin­gen och Försäkringskassan så att personer som behöver extra mycket stöd och hjälp kan få kvalificerat och individuellt utformat stöd. Individen ska själv ansöka om att få tillhöra Kraftsam. Bara de som har stora eller komplexa behov som inte kan tillgodoses inom den reguljära arbetsmarknadspolitiken ska beviljas stödet. Den som antas ska omedelbart få en kvalificerad personlig handläggare som tillsammans med den enskilde utarbetar en individanpassad insatsplan. På så sätt är det möjligt att skapa ”en påse pengar” för att finansiera utbildning, anpassning, handledning och andra insatser som behövs.

– Vi vill att handläggare på arbetsförmedlingen ska få specialkompetens så att de kan arbeta extra målmedvetet gentemot arbetsgivare för att ”sälja in” den arbetssökande.

– Det är också viktigt att göra en särskild satsning för unga med funktionsnedsättning. Vi föreslår en särskild ungdomssatsning med utbildningsanställningar inom Samhall.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Jag reser mycket och ser både negativa och positiva exempel. Unga som hänvisas till aktivitetsstöd har ökat dramatiskt och där syns ingen ljusning. Det är ett förfärligt slöseri med unga människors resurser och vilja att bidra i samhället.

– Samtidigt finns kommuner som gör ett bra arbete med ungdomar som har olika typer av funktionsnedsättning genom att anställa dem i verksamheter som ger rätt förutsättningar och utveckling för individen. Många privata företag ser positivt på att anställa personer med funktionsnedsättning och sätter individens kompetens och förmåga i centrum.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Samlade resurser i ett Kraftsam är helt centralt liksom att även samla kommunens resurser med de statliga. Vi vill även skapa 1400 platser inom offentligt skyddat arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar och nya plusjobb.
Det är viktigt att bättre ta till vara den kompetens som finns inom handikappförbunden. Där finns många kunniga eldsjälar.

– Det är också viktigt att staten sätter press på myndighetschefer så att de, liksom Stockholmspolisen under ledning av Carin Götblad, kan peka med hela handen och förändra attityder och resultat.

 

”Fler har fått jobb trots nedgången”

Foto på Henrietta Stein

Henrietta Stein, Arbetsförmedlingen, chef avdelningen Rehabilitering till arbete

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
Arbetsförmedlingen har verkat för att fler personer med funktionsnedsättning ska inkluderas på arbetsmarknaden, dels genom att lyfta frågan i den interna dialogen på alla nivåer, dels genom ökade kontakter med arbetsgivare. I våra egna rekryteringar har vi förtydligat att vi har möjlighet att anpassa arbetssituationen. Fler personer ska känna sig manade att söka sig till oss, även om de har en funktionsnedsättning.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Trots att konjunkturen svängde nedåt efter sommaren har fler personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning fått arbete jämfört med året före. Fler har också fått arbetshjälpmedel, stöd till personligt biträde samt tillgång till Supported employmentmetodiken i samband med anställning (SIUS).

– Arbetsförmedlingen har genomfört kampanjen ”Se kraften” för att uppmärksamma vilka insatser som finns för anställning av personer med funktionsnedsättning. Kampanjen har fått mycket positiv respons.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Att fortsätta det långsiktiga arbetet med funktionshinderspolitiken för 2011–2016 och att lyfta in de positiva erfarenheterna från Se kraften. För Arbets­förmed­lingens del handlar det om att internt driva frågan och följa utvecklingen av de delmål vi själva satt upp. Ett delmål är att andelen personer med funktionsnedsättning som får ett arbete ska öka för varje år. Vi ska snabbare identifiera personer med funktionsnedsättning så att rätt insatser erbjuds tidigare.

– Arbetsförmedlingen hoppas också på att den statliga utredningen FunkA, som arbetar med de insatser som är avsedda för personer med funktionsnedsättning, lägger förslag som gör det enklare för framför allt arbetsgivare att överblicka stöden. Arbetsför­med­lingen utökar samarbetet med fler arbetsgivare för att få dem att se vilka vinster de kan göra om de väljer att anställa personer med funktionsnedsättning.

 

”Frågan har kommit högt på dagordningen”

Foto på Ingela Gardner Sundström

Ingela Gardner Sundström, SKL, Sveriges kommuner och landsting

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– En skrift tas fram för att belysa hur man arbetar med att skapa arbetstillfällen för människor med funktionsnedsättning inom kommuner och landsting. Avsikten är att stimulera till aktiviteter utifrån arbetsgivarperspektivet. Skriften lanseras i maj.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Tillsammans med Arbetsgivarverket, Arbetsförmedlingen och Handisam arrangerar SKL med start den 14 maj fem regionala konferenser på temat funktionsnedsättning och arbete i offentlig sektor.

– Jag är mycket nöjd med att frågan har kommit så högt på dagordningen och att också regeringen har ett konkret engagemang i dessa frågor. Efter konferenserna tror jag att vi kan börja avläsa konkreta effekter ute i kommunerna och landstingen.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Förbättra samarbetet mellan arbetsförmedlingen och kommunerna kring de ungdomar som kan bli aktuella för aktivitetsersättning. Förhoppningen är att Arbetsförmedlingen kan komma in i gymnasiesärskolan tidigare och vägleda innan beslut om aktivitetsersättning blir aktuellt.

– Det finns också elever i den vanliga gymnasieskolan som kanske inte identifierar sig som funktionsnedsatta även om arbetsmarknaden skulle bedöma dem så. Här behöver vi noga tänka igenom hur vi ska kunna möta dessa elevers behov. En idé är att Arbets­förmedlingen bistår kommuner i arbetet med kommunala feriejobb när de riktas till unga med funktionsnedsättning.

 

”Bättre företagsklimat kan skapa 275 000 jobb”

Foto på Li Jansson

Li Jansson, Svenskt Näringsliv, nationalekonom

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Jag har skrivit en bok med fokus på grupper utanför arbetsmarknaden och ska ha ett antal regionala seminarier kring detta under våren. Handikappoli­tiken har blivit perifert behandlad och jag vill få ihop den med näringspolitiken. Ett bättre lokalt företagsklimat kan skapa 275 000 nya jobb för de grupper som står långt från arbetsmarknaden.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Vi måste diskutera flöde­na så att människor inte fastnar i rundgång mellan åtgärderna. Vi måste bli bättre på att utvärdera om insatserna leder till arbete och försörjning. Det saknas otroligt mycket kunskap om hur väl handikappolitiken uppfyller målen. Vi behöver få igång ett jobbskapande genom bland annat regelförenklingar och översyn av skattebörda och hjälpmedelssystem.

 

”Vi prioriterar unga med aktivitets­ersättning”

Foto på Therese Karlberg.

Therese Karlberg, Försäkringskassan.
Verksamhetsområdeschef för funktionshinder, sjuk- och aktivitetsersättning    

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Arbetet med att hjälpa fler unga med aktivitetsersättning till arbete pågår för fullt, bland annat genom att vi har ett förstärkt samarbete mellan Arbets­förmedlingen och Försäk­rings­kassan. Utveckling av samarbetet just för unga med aktivitetsersättning är prioriterat. Vi håller också på att intensifiera samverkan med andra aktörer som är viktiga för att vi ska kunna uppnå målet.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Att Försäkringskassan har gjort en inventering av lokaler utifrån tillgänglighet med gott resultat. Vi har antagit en verksamhetsstrategi, avseende funktionshinder, med ett helhetsperspektiv. Unga vuxna och arbetslinjen uppmärsammas särskilt.

– Försäkringskassan har påbörjat en inventering av våra partners, vilka externa kontaktytor ska vi ha för att underlätta för våra kunder?
Försäkringskassan har intensifierat samarbetet med brukarorganisationen med ett speciellt fokus på assistansersättningen för att skapa en ännu bättre dialog.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Se till att alla bra projekt som pågår blir genomförda och förankras i den ordinarie verksamheten. Vi ska säkerställa att vi gjort allt som finns i vår makt för att bidra till att personer med funktionsnedsättning kommer ut i arbete.

– Det är viktigt att det finns en arbetsmarknad som tar emot personer med funktionsnedsättning. Alla behöver bidra till att se kraften i personen istället för hindren.

 

”Tyvärr har det hänt för lite”

Foto på Jan Grönlund.

Jan Grönlund, Hjälpme­dels­­institutet, direktör

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Det har hänt för lite för att människor med funktions­nedsättning ska få fotfäste på arbetsmarknaden. Utvecklingen går nog tyvärr åt fel håll.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– För Hjälpmedelsinsti­tu­tets del är jag mycket nöjd med att samarbetet mellan oss och Arbetsförm­ed­lingen har intensifierats. Vi har kunskap som de har nytta av.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Bra och moderna arbetsmarknadspolitiska stöd. Jag hoppas mycket på den utredning som Christina Husmark-Persson leder.

 

”Lönebidragen måste höjas”

Foto på Wanja Lundby Wedin.

Wanja Lundby-Wedin, LO

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Det är positivt att det finns ambitioner men vi har inte ännu sett någon påtaglig effekt av det.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Det är viktigt för alla arbetslösa med tidiga insatser efter var och ens behov. För att hitta rätt arbete och förebygga långa arbetslöshetsperioder tror vi att ett individuellt bemötande är nyckeln, tillsammans med att se till möjligheterna. Alltså likabehandling efter kompetens.

– För att hitta sådana arbetsplatser är det viktigt att inte skriva att arbetsgivarna ska anställa funktionsnedsatta. Det är bättre att föra fram något med innebörden att funktionsnedsättning inte får vara ett hinder för anställning.

– Även arbetsgivarna behö­ver stöd för att förbereda sig. Det gäller både nyanställningar och för att ta emot anställda som återgår i arbete efter sjukdom eller skada.

– Subventionsnivån i lönebidragsanställningarna måste höjas! Vi är övertygade om att det skulle leda till att fler lönebidragsanställningar blir verklighet. Subven­tions­nivån har legat still sedan 2007 och kraftigt halkat efter lönelägena i svensk ekonomi.
Hanteringen av hjälpmedel behöver också ses över. Vi anser även att ett tilläggsdirektiv om detta omgående ska läggas till FunkA-utredningen.

 

”Funka-utredningen måste leda till reformer”

Foto på Mikael Klein

Mikael Klein, Handikappförbunden, chef Intressepolitik

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Sisådär. Vi jobbar hela tiden med att bli bättre på att kanalisera våra förbunds erfarenheter i en konstruktiv dialog med regeringen och olika myndigheter. Ofta upplever vi att vi kommer in för sent i olika processer, där vi hade kunnat göra mer nytta om vi hade varit involverade tidigare.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Mest betydelsefullt är nog vår rapport, till den parlamentariska socialförsäkringsutredningen, om hur dagens socialförsäkringar fungerar för personer med funktionsnedsättningar och hur framtidens system måste se ut för att fler ska kunna jobba 100 procent av sin egen förmåga.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Det är viktigt att den pågående FunkA-utredningen leder till reformer av arbetsmarknadspolitiken för att ge bättre stöd till personer med nedsatt arbetsförmåga att få och behålla ett jobb, men också att arbetsgivare får rätt typ av stöd för att våga anställa.
På lång sikt är det viktigt att vi idag får en diskrimineringslagstiftning som förbjuder bristande tillgänglighet för att skolan och arbetslivet bättre kan utvecklas mot att bli mer inkluderande.

 

”Det behöver bli lättare för arbetsgivare”

Foto på Emma Lyrdal

Emma Lyrdal (bilden) och Hanna Kollberg,
Bräcke Diakoni

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Det har gått ett steg åt rätt håll, då vårt arbete har resulterat i en ny projektansökan med Arbetsförmed­lingen och Försäkringsk­assan. Vår förhoppning är att vi tillsammans kan göra en satsning på arbete för unga personer med rörelsehinder och aktivitetsersättning.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Det är bra att regeringen ser över de arbetsmarknadspolitiska insatserna genom FunkA-utredningen. Det behöver bli tydligare och enklare för arbetsgivare.
Att vi har en aktiv arbetsmarknadsminister som fokuserar på och prioriterar dessa viktiga frågor ger också hopp.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Offentliga arbetsgivare såväl som privata behöver kunskap om att det inte behöver vara så krångligt att anställa en person med en funktionsnedsättning. Det finns stöd att få för den som önskar. Vi ser i vårt arbete att praktik öppnar vägar och stärker många ungdomar att i framtiden hitta en väg till arbete.

 

”Anställningar behöver ett fortsatt stöd”  

Foto på Stefan Lahti

Stefan Lahti, vd för Misa

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
-Vi klarade vår utmaning att stödja minst 40 per­soner från daglig verksamhet till anställning på den öppna arbetsmarknaden! Vi nådde faktiskt 44 personer! Vi har uppnått ett läge där 7–10 procent av våra deltagare årligen kommer till anställning.

Vilka satsningar är du allmänt sett mest nöjd med sedan seminariet 2011?
– Inom Misa har vi fortsatt med evidensbaserade metoder. Vi har utvecklat vårt arbete med IPS, Individual Placement & Support, som är en vidareutveckling av Supported Employment. Det är glädjande att Socialstyrels­en önskar att fler verksamheter använder Supported Employ­ment och IPS och ger ut projektmedel för att utveckla dessa.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Få till former för långsiktigt stöd för personer som fått anställning. Stöd­former som personligt biträde. Förståelsen i samhället bör öka om att anställningar behöver ett fortsatt stöd.
Våra politiker måste få fram lösningar som gör att personer med olika typer av bidrag törs prova på jobb. De får inte fastna i ett bidragsberoende för att de inte törs prova på av rädsla för svårigheter att få tillbaka bidraget om jobbet inte skulle fungera.

 

”Arbetar för fullt”

Erik Lindell, Föreningen Furuboda

Hur har det gått med den utmaning som antogs vid seminariet 2011?
– Vi har inlett ett samarbete med Region Skåne för att hjälpa dem bli bättre på att rekrytera personer med psykisk funktionsnedsättning. Projekt SIA, Stegen i arbetslivet, har gått in i sitt tredje och sista år. Arbetet med att överföra alla styrkor från SIA in i vår ordinarie organisation pågår för fullt. Vi arbetar med samarbeten mellan skola och arbetsliv och att utveckla arbetssätt inom Supported Education.

Vad är viktigast att göra nu för att öka möjligheterna till arbete för personer med funktionsnedsättningar?
– Fortsätta med att konkret stötta enskilda individer ute i arbetslivet och arbeta med attityd- och strukturpåverkan för att sänka trösklar för etableringen på arbetsmarknaden för unga med funktionsnedsättning. +