Återkrav och indraget tillstånd – hur räddar man den personliga assistansen?

Hur ska enskilda och assistansanordnare skydda sig mot återkrav och indragna tillstånd? Och vad gör man om det ändå händer?
Frågorna skakar assistansvärlden sedan 300 assistansbolag fått återkrav, och kammarrätten beslutat godkänna att IVO drar in VH Assistans tillstånd. 

Anna Barsk Holmbom på ABH Utbildning beskriver här bakgrunden till dagens situation, och ger råd om hur man kan hantera riskerna.

VH Assistans tillstånd kan avgöras i Högsta Förvaltningsdomstolen

VH Assistans har förlorat sitt tillstånd att bedriva personlig assistans. Det är ett företag som har florerat i media under många år, inte minst genom personen som namngett företaget, Veronica Hedenmark, själv. Veronica har till Västerbotttens Folkblad meddelat att hon kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

För att VH Assistans ska få fortsätta bedriva verksamhet krävs i nuläget att hennes företag beviljas inhibition, dvs att Högsta förvaltningsdomstolen, efter ansökan från VH Assistans, säger att Kammarrättens (KR) beslut inte ska gälla förrän Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har bestämt vad de tycker.

Det krävs också att VH Assistans får prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket inte är så vanligt. Men eftersom det här är helt oplöjd mark finns det säkert möjlighet att företaget får prövningstillstånd, och i så fall fortsätter den här följetongen med ännu ett kapitel. Som troligen blir ett väldigt långt kapitel. Det brukar inte gå fort, vare sig att beviljas prövningstillstånd eller att få frågan avgjord av HFD.

Veronica Hedenmark
Ger inte upp. Veronica Hedenmark, VH Assistans, har begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningdomstolen efter att först ha fått medhåll i förvaltningsrätten och sedan bakslag i kammarrätten.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Vad ska VH Assistans kunder göra nu?

Om VH Assistans inte får inhibition har företagets kunder två veckor på sig, längre om det finns särskilda skäl, att hitta en ny assistansanordnare. Därefter betalar Försäkringskassan inte ut ersättning, även om assistansen rent teoretiskt fortfarande skulle kunna utföras av VH Assistans.

Kommunen är alltid skyldig att anordna assistans på uppdrag av den enskilde. För VH Assistans kunder är det fullt möjligt att anlita kommunen en period under tiden man undersöker möjligheten att hitta en ny anordnare man kan vara nöjd med, som har tillstånd, eller att invänta vad som händer med VH Assistans i rätten om man föredrar det.

Alla kunder till VH Assistans bör ha fått information av Försäkringskassan, både första gången det blev känt att VH Assistans förlorade tillståndet och nu igen när kammarrätten avgjort frågan.

Varför förlorade VH Assistans tillståndet?

Det finns flera anledningar till att VH Assistans har förlorat tillståndet. Rätten menar att hennes företag i ett antal ärenden har erbjudit skenanställningar för att kunna ge personer från andra länder anställningserbjudande så att de kan komma till Sverige. Rätten bedömer det särskilt anmärkningsvärt att det vid ett av de tillfällena, när man anser att det handlade om skenanställning, har gällt Veronica Hedenmark personligen.

En annan orsak är att flera assistenter hos Veronica Hedenmark har klagat på att de har fått utföra arbetsuppgifter som inte är personlig assistans, till exempel att handla och passa barn utan att brukaren är med. Rätten anser att det är särskilt allvarligt eftersom detta sägs ha förekommit hos företagets företrädare, Veronica Hedenmark.

Det fanns även ytterligare orsaker till att rätten gjorde bedömningen att VH Assistans inte längre ska få bedriva assistans.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.
För att det inte ska uppstå återkrav måste den enskilde och anordnaren använda beslutet om assistans som ett i högsta grad levande dokument, skriver Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

IVO har dragit in tillståndet för flera andra assistansbolag

Det är inte bara VH Assistans som har förlorat tillståndet. De senaste åren har flera andra assistansbolag förlorat sina tillstånd att bedriva personlig assistans, varav några har upphört med verksamhet medan andra fortsätter bedriva assistans efter att ha beviljats inhibition under tiden domstolen fattar beslut.

Webbsajten Assistanskoll rapporterar att IVO den 18 februari 2022 drog in tillståndet för FMF Assistans och Jengla omsorg. Företagen har överklagat, fått inhibition och behåller sitt tillstånd i väntan på dom. Den 22 oktober 2021 förlorade även Livihop med Atlas Assistans tillståndet. Livihop har också beviljats inhibition. Assistanskoll skriver vidare att Nordström Assistans fick tillståndet återkallat i maj 2021 men fick stöd av förvaltningsrätten och fick behålla tillståndet. Kraft assistans fick tillståndet återkallat i februari 2021, men har fått inhibition. Nordica Assistans förlorade tillståndet i juni 2020, och har begärt prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen, uppger Assistanskoll.

Försäkringskassans återkrav leder till indraget tillstånd

En orsak till att en anordnare kan förlora tillståndet är att Försäkringskassan har ställt ekonomiska återkrav på företaget. Detta är mycket vanligt. Minst 300 assistansföretag har fått återkrav.

Det handlar vanligen inte om ”fusk” utan om att den enskilde och anordnaren inte har anmält ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om att den assistansberättigade har skaffat sambo, bytt bostad, bytt daglig verksamhet, slutat skolan, fått ett nytt hjälpmedel, slutat rida, slutat ha ett husdjur eller något annat som kan påverka rätten till assistans.

LÄS ÄVEN: 
Henrik Petrén, Fremia: Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav

Hur kan man undvika återkrav från Försäkringskassan?

För att det inte ska uppstå återkravsituationer måste den enskilde och anordnaren använda beslutet om assistans som ett levande, och i högsta grad giltigt, dokument.

Försäkringskassan, och nu även domstolar, anser att anordnaren ska känna till den assistansberättigades situation så väl att de vet när det sker förändringar som kan påverka rätten till assistans. Man menar att anordnaren har ansvar för att utföra insatsen med kvalitet, och hur kan man göra det om man inte vet vad som utförs?

Vidare menar man att arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas arbetsmiljö, och att arbetsgivaren även av den anledningen behöver känna till hur det fungerar hemma hos den assistansberättigade eller på andra platser assistansen utförs.

Ökad kontroll kan kränka användarens integritet

Det finns en risk med Försäkringskassans och domstolarnas agerande. Eftersom återkraven kan uppgå till mycket stora summor, och dessutom innebära att anordnaren mister sitt tillstånd, så kan anordnaren vilja kontrollera den assistansberättigade på sätt som den enskilde upplever som kränkande.

För att motverka är det viktigt att prata om hur anordnaren kan få den information som krävs på ett sätt som inte kränker den assistansberättigade.

I nuläget är det inte möjligt att den assistansberättigade helt nekar anordnaren insikt i assistansen.

Man kan bli egen arbetsgivare, och anställa sina assistenter själv, men inte heller det innebär att man kan leva helt utan insyn. Det kan då i stället bli kommunen eller Försäkringskassan som granskar hur assistansen används.

LÄS ÄVEN: 
GUIDE: Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Hur kan assistansanvändare få längre tid på sig att välja ny anordnare?

De särskilda skäl som kan ge den enskilde längre tid än två veckor att välja ny anordnare beskrivs så här i propositionen Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2020/21:205 (sidan 37):

”Med särskilda skäl avses här omständigheter som innebär att det kan få allvarliga negativa följder för den försäkrade om den personliga assistans som tillhandahålls genom verksamheten skulle upphöra omedelbart eller direkt efter att tvåveckorsfristen har löpt ut. Den försäkrade kan exempelvis ha speciella behov som kräver assistenter med viss kompetens eller erfarenhet. Assistansersättning kan då betalas ut om den försäkrades behov annars inte kan tillgodoses.

Särskilda skäl kan finnas oavsett om första punkten är tillämplig eller inte, men i de allra flesta fall bör negativa följder för den försäkrade kunna begränsas i tillräcklig utsträckning genom fristen i första punkten. Har en tvåveckorsfrist löpt bör bestämmelsen om särskilda skäl inte kunna medföra annat än en kort förlängning av denna.

Om de allvarliga negativa följderna för den försäkrade inte bedöms möjliga att undvika genom en kort förlängning av tvåveckorsfristen, eller genom att assistansersättning betalas ut under en kortare övergångsperiod till den som inte omfattas av fristen i första punkten, bör förutsättningarna för att medge undantag på grund av särskilda skäl inte anses uppfyllda. Därmed bör undantag från huvudregeln på grund av sådana särskilda skäl som här avses endast vara möjligt under en begränsad tid.”

LÄS ÄVEN: 
Utbetalningar till assistansbolag som saknar tillstånd har stoppats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.