Återkrav och återkallade tillstånd – hur räddar man den personliga assistansen?

Hur ska enskilda och assistansanordnare skydda sig mot Försäkringskassans återkrav? Hur ska anordnare skydda sig mot att IVO återkallar tillstånd? Och vad gör man om det ändå händer?
Frågorna skakar assistansvärlden sedan 300 assistansbolag fått återkrav och många tiotals bolag fått sina tillstånd återkallade. 

 

VH Assistans tillstånd kan avgöras i Högsta Förvaltningsdomstolen

VH Assistans har förlorat sitt tillstånd att bedriva personlig assistans. Det är ett företag som har florerat i media under många år, inte minst genom personen som namngett företaget, Veronica Hedenmark, själv. Veronica har meddelat att hon kommer att överklaga beslutet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Det krävs att VH Assistans får prövningstillstånd i Högsta Förvaltningsdomstolen, vilket inte är så vanligt. Men eftersom det här är helt oplöjd mark finns det säkert möjlighet att företaget får prövningstillstånd, och i så fall fortsätter den här följetongen med ännu ett kapitel. Som troligen blir ett väldigt långt kapitel. Det brukar inte gå fort, vare sig att beviljas prövningstillstånd, eller att få frågan avgjord av HFD.

Veronica Hedenmark
Ger inte upp. Veronica Hedenmark, VH Assistans, har begärt prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen efter att först ha fått medhåll i förvaltningsrätten och sedan bakslag i kammarrätten.

LÄS ÄVEN: Att ansöka om personlig assistans

Vad ska kunderna göra när en anordnare får förbud?

Om assistansanordnare inte får inhibition på beslut om återkallat tillstånd har kunderna två veckor på sig, längre om det finns särskilda skäl, att hitta en ny assistansanordnare. Därefter betalar Försäkringskassan inte ut ersättning.

Kommunen är alltid skyldig att anordna assistans på uppdrag av den enskilde. Det är det fullt möjligt att anlita kommunen en period under tiden man undersöker möjligheten att hitta en ny anordnare man kan vara nöjd med, som har tillstånd.

LÄS ÄVEN: Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Varför förlorade VH Assistans tillståndet?

Det finns flera anledningar till att VH Assistans har förlorat tillståndet. Rätten menar att hennes företag i ett antal ärenden har erbjudit skenanställningar för att kunna ge personer från andra länder anställningserbjudande så att de kan komma till Sverige. Rätten bedömer det särskilt anmärkningsvärt att det vid ett av de tillfällena, när man anser att det handlade om skenanställning, har gällt Veronica Hedenmark personligen.

En annan orsak är att flera assistenter hos Veronica Hedenmark har klagat på att de har fått utföra arbetsuppgifter som inte är personlig assistans, till exempel att handla och passa barn utan att brukaren är med. Rätten anser att det är särskilt allvarligt eftersom detta sägs ha förekommit hos företagets företrädare, Veronica Hedenmark. nDet fanns även ytterligare orsaker till att rätten gjorde bedömningen att VH Assistans inte längre ska få bedriva assistans.

Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.
För att det inte ska uppstå återkrav måste den enskilde och anordnaren använda beslutet om assistans som ett i högsta grad levande dokument, skriver Anna Barsk Holmbom. Foto: Linnea Bengtsson.

IVO har dragit in tillståndet för flera andra assistansbolag

Det är inte bara VH Assistans som har förlorat tillståndet. De senaste åren har ett stort antal andra assistansbolag förlorat sina tillstånd att bedriva personlig assistans, varav några har upphört med verksamhet medan andra fortsätter bedriva assistans efter att ha beviljats inhibition under tiden domstolen fattar beslut.

LÄS ÄVEN: Vilka assistansanordnare har förbjudits? Vilka har tillstånd?

Försäkringskassans återkrav leder till indraget tillstånd

En orsak till att en anordnare kan förlora tillståndet är att Försäkringskassan har ställt ekonomiska återkrav på företaget. Detta är mycket vanligt. Minst 300 assistansföretag har fått återkrav.

Det handlar vanligen inte om ”fusk” utan om att den enskilde och anordnaren inte har anmält ändrade förhållanden till Försäkringskassan. Det kan till exempel handla om att den assistansberättigade har skaffat sambo, bytt bostad, bytt daglig verksamhet, slutat skolan, fått ett nytt hjälpmedel, slutat rida, slutat ha ett husdjur eller något annat som kan påverka rätten till assistans.

LÄS ÄVEN: 
Henrik Petrén, Fremia: Total rättslöshet – alla kan drabbas av återkrav

Hur kan man undvika återkrav från Försäkringskassan?

För att det inte ska uppstå återkravsituationer måste den enskilde och anordnaren använda beslutet om assistans som ett levande, och i högsta grad giltigt, dokument.

Försäkringskassan, och nu även domstolar, anser att anordnaren ska känna till den assistansberättigades situation så väl att de vet när det sker förändringar som kan påverka rätten till assistans. Man menar att anordnaren har ansvar för att utföra insatsen med kvalitet, och hur kan man göra det om man inte vet vad som utförs?

Vidare menar man att arbetsgivaren är ansvarig för de anställdas arbetsmiljö, och att arbetsgivaren även av den anledningen behöver känna till hur det fungerar hemma hos den assistansberättigade eller på andra platser assistansen utförs.

Återkrav och återkallanden har skapat stor turbulens inom assistansvärlden. Här är några rubriker från HejaOlika under våren 2022.

Ökad kontroll kan kränka användarens integritet

Det finns en risk med Försäkringskassans och domstolarnas agerande. Eftersom återkraven kan uppgå till mycket stora summor, och dessutom innebära att anordnaren mister sitt tillstånd, så kan anordnaren vilja kontrollera den assistansberättigade på sätt som den enskilde upplever som kränkande.

För att motverka är det viktigt att prata om hur anordnaren kan få den information som krävs på ett sätt som inte kränker den assistansberättigade.

I nuläget är det inte möjligt att den assistansberättigade helt nekar anordnaren insikt i assistansen.

Man kan bli egen arbetsgivare, och anställa sina assistenter själv, men inte heller det innebär att man kan leva helt utan insyn. Det kan då i stället bli kommunen eller Försäkringskassan som granskar hur assistansen används.

LÄS ÄVEN: 
GUIDE: Vilken assistansanordnare är bäst för mig?

Hur kan assistansanvändare få längre tid på sig att välja ny anordnare?

De särskilda skäl som kan ge den enskilde längre tid än två veckor att välja ny anordnare beskrivs så här i propositionen Utbetalning av ersättning för personlig assistans endast vid tillstånd 2020/21:205 (sidan 37):

”Med särskilda skäl avses här omständigheter som innebär att det kan få allvarliga negativa följder för den försäkrade om den personliga assistans som tillhandahålls genom verksamheten skulle upphöra omedelbart eller direkt efter att tvåveckorsfristen har löpt ut. Den försäkrade kan exempelvis ha speciella behov som kräver assistenter med viss kompetens eller erfarenhet. Assistansersättning kan då betalas ut om den försäkrades behov annars inte kan tillgodoses.

Särskilda skäl kan finnas oavsett om första punkten är tillämplig eller inte, men i de allra flesta fall bör negativa följder för den försäkrade kunna begränsas i tillräcklig utsträckning genom fristen i första punkten. Har en tvåveckorsfrist löpt bör bestämmelsen om särskilda skäl inte kunna medföra annat än en kort förlängning av denna.

Om de allvarliga negativa följderna för den försäkrade inte bedöms möjliga att undvika genom en kort förlängning av tvåveckorsfristen, eller genom att assistansersättning betalas ut under en kortare övergångsperiod till den som inte omfattas av fristen i första punkten, bör förutsättningarna för att medge undantag på grund av särskilda skäl inte anses uppfyllda. Därmed bör undantag från huvudregeln på grund av sådana särskilda skäl som här avses endast vara möjligt under en begränsad tid.”

Utbetalningsstopp sedan november 2021

Från 1 november stoppades utbetalningar till alla assistansbolag som saknar tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det görs genom lagändringar i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och i socialförsäkringsbalken (SFB).

Försäkringskassan menar att detta ökar trygghet för enskilda assistansanvändare eftersom det minskar risken för att hamna i händerna på oseriösa assistansanordnare.

– Syftet är att strypa pengaflödet till oseriösa och kriminella aktörer. För den assistansberättigade är det självklart oerhört viktigt att det inte blir ett avbrott i assistansen, så därför kommer de få en skälig tid på sig att hitta en ny utförare, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Alltför kort tidsfrist för byte av anordnare?

Lagen anger en två veckor lång tidsfrist för assistansanvändare som måste byta anordnare sedan ett tillstånd dragits in. Henrik Petrén på branschorganisationen Fremia Personlig Assistans menar att detta kan vara en alltför kort tidsfrist.

– Den assistansberättigade kan få väldigt kort rådrum i händelse av att anordnaren förlorar sitt tillstånd. Vi har i vårt remissyttrande uttryckt att en full kalendermånad med assistansersättning, efter den månad då den assistansberättigade informerats om ett indraget tillstånd, skulle vara en mer rimlig tidsrymd för att den enskilde ska ha möjlighet att på ett ordnat sätt lösa situationen, säger Henrik Petrén.

Lagändring täpper till lucka

Lagändringarna täpper till en lucka i tidigare regler och ska förhindra att bolag utan tillstånd kan få assistansersättning utbetald. Den assistans som utförts före den 1 november hanteras enligt tidigare regelverk, även om utbetalning sker efter det datumet.

De nya regler ger Försäkringskassan och kommunerna en skyldighet att informera IVO när man misstänker att någon bedriver assistansverksamhet utan tillstånd. Vidare får IVO ökade befogenheter att begära in information. Lagändringen innebär också att IVO har en skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när tillstånd återkallas.

Här finns Försäkringskassans information om regeländringarna.