Hur många får stöd enligt LSS?

Antalet personer som får stöd enligt LSS fortsatte att öka under 2011, enligt Socialstyrelsens rapport ”Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2012”.

Under 2011 berördes 64 200 personer vilket var 900 fler än föregående år.

Ökningen är stadig och majoriteten av insatserna, 89 procent, rör personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Sedan 2006 har antalet personer som får LSS-insatser ökat med 15 procent.

Den vanligaste insatsen är ”daglig verksamhet” som ges till 32 000 personer. Näst vanligast är insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad, som ges till 24 400 personer.

Cirka 19 600 personer hade förra året insatsen kontaktperson.

9700 personer hade insatsen korttidsvistelse.

8 700 personer hade ledsagarservice.

Knappt 3 900 personer hade personlig assistans genom kommunerna, varav 72 procent hade fler än 20 timmar per vecka. (Den assistans som beviljas av Försäkringskassan regleras i Socialförsäkringsbalken och ingår INTE i denna rapport.)

Cirka 1200 barn och ungdomar bodde i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar.