Hur mycket får du i plånboken i år?

Publicerat av
Anna Pella
Dela

Hur mycket får du i plånboken i år? 16 000 eller 108 000 kr i vårdbidrag? Eller inget alls?

I nästa nummer av Föräldrakraft förklarar vi vad Försäkringskassans olika procentsatser för vårdbidrag och kostnadsersättningar egentligen innebär.

Här kan du läsa en del av vår analys av vårdbidraget, vilket ingår Tema Ekonomi i Föräldrakraft nr 6, 2013, som utkommer den 5 december.

Du som förälder kan få vårdbidrag som kompensation för inkomstbortfall, merarbete och merkostnader. Men bedömningen varierar mellan olika handläggare och som förälder är det svårt att få grepp om vad som verkligen gäller. Här försöker vi göra det så tydligt som möjligt.

Så här funkar det idag
Du kan få vårdbidrag från att barnet är nyfött till och med juni månad det år hon eller han fyller 19 år. Hur mycket du får i vårdbidrag varierar beroende hur stora behov barnet har när det gäller vård och tillsyn, merarbete och merkostnader. Vårdbidraget räknas ut i procent förhållande till det så kallade prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år. År 2013 är prisbasbeloppet 44 500 kr. Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande. Om du också har merkostnader kan du få en del av vårdbidraget skattefritt.

Bedömningskriterier
Försäkringskassans anser att en förälder har rätt till minst en fjärdedels vårdbidrag om vårdinsatserna omfattar sju timmar per vecka samt att det finns ett uttalat tillsynsbehov eller betydande merkostnader. För att anses som betydande bör merkostnaderna uppgå till minst 25 procent av prisbasbeloppet (11 125 kr/år).

Du måste specificera i detalj
• I vilken omfattning ditt barn behöver särskild tillsyn eller vård
• Om barnets funktionsnedsättning innebär något annat
merarbete för dig som förälder
• Om merkostnader uppkommer på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning

Föräldraansvar
Försäkringskassan jämför ditt barn med ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning, där små barn förväntas kräva mer tillsyn än äldre.
Vid bedömningen av vårdbidragets storlek tar man också hänsyn till hur mycket vårdinsatsen tidsmässigt begränsar din möjlighet att förvärvsarbeta.

Om ditt barn också har assistans
Om ditt barn får personlig assistans kan detta påverka rätten till vårdbidrag eller vårdbidragets storlek. I de fall assistansersättningen tillgodoser barnets hela behov av tillsyn och omvårdnad, kan vårdbidrag betalas ut för merkostnader eller merarbete som exempelvis kontakter med olika instanser.

Så här räknas merkostnaderna ut
Merkostnader är kostnader som går utöver det som är normalt för barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Dessa kan gälla allt från fritidshjälpmedel till extra elförbrukning i hemmet.
Konsumentverkets beräkningar publiceras årligen i broschyren ”Koll på pengarna”. Kostnadsbeloppen finns också på Konsumentverkets webbplats på www.konsumentverket.se
Information om kostnader för värme och vatten kan hämtas från Energimyndigheten på www.energimyndigheten.se
Information om kostnader kring fordon kan hämtas från Transportstyrelsen på www.transportstyrelsen.se

Försäkringskassan tittar på
• Hur du beräknat dina merkostnader och hur länge de förväntas kvarstå.
• Om merkostnaden verkligen är orsakad av barnets funktionsnedsättning.
• Om merkostnaderna är ”rimliga och motiverade”.
• Om det är ”sannolikt” att du hade haft denna kostnad även om ditt barn inte hade haft en funktionsnedsättning.
• Om den tidsåtgång som du uppgivit för ditt merarbete är ”skälig”.

Be om hjälp!
Enligt Försäkringskassans interna vägledning ska barnets handläggare hjälpa dig som förälder med din ansökan om vårdbidrag ”om det behövs”. Det anses särskilt viktigt att handläggaren använder sin inlevelseförmåga och kunskap, eller inhämtar nödvändig kunskap inom området, vid bedömning av vårdbidragsärenden.

Och i framtiden då?
Inspektionen för Socialförsäkringen kommer i dagarna ut med en rapport om i vilken utsträckning vårdbidraget kompenserar föräldrar för inkomstbortfall, då man konstaterat att ersättningen är förhållandevis låg i förhållande till en normal arbetsinkomst. I projektet undersöks både föräldrarnas individuella arbetsinkomster, hur föräldrarna delar arbetsutbudet mellan sig, och hushållets disponibla inkomst.

   

Hur mycket får du i plånboken?

Uträkningen nedan är gjord med avdrag för 30% skatt på de skattepliktiga delarna och avrundad till närmaste hundratal, baserad på 2013 år prisbasbelopp.

1.)  0 kr (inget bidrag alls)
2.) 16 000 kr  (merkostnadsvårdbidrag 36%)
3.)  19 500 kr  (1/4 vårdbidrag)
4.)  21 900 kr (1/4 vårdbidrag inklusive 18% merkostnadsersättning)
5.)  24 300 kr (1/4 vårdbidrag inklusive 36% merkostnadsersättning)
6.) 26 500 kr (1/4 vårdbidrag inklusive 53% merkostnadsersättning)
7.)  27 800 kr (merkostnadsvårdbidrag 62,5%)
8.)  38 900 kr (Halvt vårdbidrag)
9.)  41 400 kr  (Halvt vårdbidrag inklusive 18% merkostnadsersättning)
10.) 43 700 kr  (Halvt vårdbidrag inklusive 36% merkostnadsersättning)
11.)  46 000 kr (Halvt vårdbidrag inklusive 53% merkostnadsersättning)
12.)  48 100 kr (Halvt vårdbidrag inklusive 69% merkostnadsersättning)
13.)  58 400 kr (3/4 vårdbidrag)
14.) 60 800 kr (3/4 vårdbidrag inklusive 18% merkostnadsersättning)
15.)  63 200 kr  (3/4 vårdbidrag inklusive 36% merkostnadsersättning)
16.)  65 500 kr (3/4 vårdbidrag inklusive 53% merkostnadsersättning)
17.)  67 600 kr (3/4 vårdbidrag inklusive 69% merkostnadsersättning)
18.) 77 900 kr (Helt vårdbidrag)
19.)  80 300 kr (Helt vårdbidrag inklusive 18% merkostnadsersättning)
20.)  82 700 kr (Helt vårdbidrag inklusive 36% merkostnadsersättning)
21.)  85 000 kr (Helt vårdbidrag inklusive 53% merkostnadsersättning)
22.)  85 900 kr (Helt vårdbidrag plus 18 % merkostnadsersättning)
23.)  87 100 kr (Helt vårdbidrag inklusive 69% merkostnadsersättning)
24.)  93 900 kr (Helt vårdbidrag plus 36% merkostnadsersättning)
25.)  101 500 kr (Helt vårdbidrag plus 53% merkostnadsersättning)
26.)  108 600 kr (Helt vårdbidrag plus 69% merkostnadsersättning)

  

Artikeln publicerades 2013-10-30

Publicerat av
Anna Pella
Nyckelord: ekonomivårdbidrag