Efter sju svåra år – nu kan bilstödet räddas

Är det äntligen dags att rätta till bilstödet för personer med funktionsnedsättning? I dagarna får regeringen en ny utredning på sitt bord. 

Bilstödet till personer med funktionsnedsättning näst intill havererade efter regeländringarna 2017. Och trots löften om att återställa bilstödet har det ännu inte återhämtat sig.

LÄS MER: Så kan bilstödet räddas (men tidigast 2026)

Fortsatt kris till och med 2026

Försäkringskassan räknar med att bilstödet fortsätter att ligga på en mycket låg nivå även 2023 – och de följande tre åren. Det handlar om en nivå som är mindre än hälften av nivån för tio år sedan.

I slutet av 2020 gjordes en ny regeländring, som ett försök att reparera skador från tidigare regeländringar. Vissa anpassningar, till exempel golvsänkningar, blev tillåtna. Ersättningsnivån för tilläggsbidrag höjdes. Men dessa ändringar har inte gett någon större förbättring.

Många har kritiserat Försäkringskassan för brister i handläggningen av bilstödsansökningar. I utgiftsprognosen från Försäkringskassan i november 2022 skyllde man problemen på pandemin.

”Eventuellt har coronapandemin haft en bromsande effekt på reformen och på bilstödet. Att genomföra ett köp med bilstöd innebär många kontakter för den sökande, både med myndigheter och bilföretag, vilket har försvårats under pandemin. Det har också varit komponentbrist, bland annat halvledare, under pandemin vilket kan ha minskat både anpassningar och bilköp,” skrev Försäkringskassan.

Nya prognosen är lika dyster

Försäkringskassans senaste prognos, från 28 juli 2023, ser dock inte bättre ut. Snarare ännu sämre. Under 2023 räknar man med att betala ut 144 miljoner kronor i bilstöd, vilket är 120 miljoner mindre än regering och riksdag anslagit.

De kommande tre åren anslår staten cirka 265 miljoner kronor årligen (åren 2024–2026). Försäkringskassan räknar med att endast cirka 147 miljoner kronor kommer att utbetalas årligen.

Cirka 118 miljoner kronor av statens anslag kommer att bli över varje år.

För snart tio år sedan – 2013 – betalade staten ut 368 miljoner kronor i bilstöd.

Ny bilstödsutredning klar i november 2023

Ännu en ny utredning om bilstödet pågår just nu, med namnet ”Ett enklare och mer ändamålsenligt bilstöd”. Den ska vara klar senast 29 november 2023.

Syftet är att göra regelverket för bilstöd mer lättöverskådligt och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Förhoppningen är också att utredningen ska leda till att myndigheterna blir bättre på att handlägga bilstödet.

Regeringen har utsett Jessica Bylund till särskild utredare. Utredningsdirektiven publicerades 14 juli 2022. Jessica Bylund är avdelningschef på Myndigheten för delaktighet, MFD.

– Bilstödet är en del av regeringens funktionshinderspolitik. Det är en betydelsefull förmån som främjar delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning, sa dåvarande socialminister Lena Hallengren.

– Syftet med utredningen är att göra regelverket mer lättöverskådligt och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Utredaren ska även se över ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter.

Gjordes om 2017 med allvarliga konsekvenser

De regler som började gälla 2017 fick allvarliga negativa konsekvenser, både för personer i behov av bilanpassning och för den svenska bilanpassningsbranschen, där flera företag försvunnit under krisen.

År 2021 var antalet mottagare av bilstöd bara hälften så många som före regeländringen (2016). Bara 138 av anslaget på 263 miljoner kronor utnyttjades.

Vilka delar består bilstödet av?

Bilstödet är till för personer som har funktionsnedsättning, eller som har barn med funktionsnedsättning. Det består av flera olika delar:

Grundbidrag ges till alla som har rätt till bilstöd. Bidraget är högst 30 000 kronor.

Anskaffningsbidraget är inkomstprövat. Maximal ersättning är 40 000 kronor och ges till den som har en årlig bruttoinkomst som understiger 121 000 kronor. Storleken på bidraget sjunker därefter stegvis för att helt upphöra vid inkomster på 220 000 kronor eller mer.

Tilläggsbidrag ges utöver grund- och anskaffningsbidrag. Det kan beviljas vid behov av efteranpassning, för särskilt lämpad personbil eller för särskilda originalmonterade anordningar.

Anpassningsbidraget är avsett för kostnader för de ändringar som behövs för att den person som beviljats bilstödet ska kunna bruka fordonet.

LÄS ÄVEN: Bilstöd ger inget undantag från bonus-malus

Forskningsrapport från 2023

Statens väg- och transportforskningsinstitut publicerade under 2023 en kartläggning av bilstödsprocessen. Forskarna drog bland annat följande slutsatser:

  • Fysiska funktionsnedsättningar kan många gånger kompenseras med hjälp av lämplig bilanpassning.
  • Projektet visar att antalet personer som fått bilstöd har minskat under många år men det framkommer tydligt att både grundbidrag och anpassningsbidrag sjunkit kraftigt sedan 2017.
  • Utifrån enkätsvar och intervjuer framkom att de flesta var mycket nöjda med sin bilanpassning.
  • Erfarenheterna från att söka bilstöd upplevdes som komplicerat, krävande och processen från att söka bilstöd till färdig och levererad bil hade tagit mycket lång tid.
  • Vidare framkom att många upplevde allt för strikta regler och höga krav vid fordonsval samt att anskaffningsbidraget var mycket litet i förhållande till inköpspriset.
  • Det borde finnas möjlighet till någon form av uppföljningar kring ärenden under bilstödsperioden, det vill säga en återkommande funktionskontroll eller teknisk besiktning för att förebygga risker för incidenter men även om det finns behov av nya anpassningar utifrån individens tillstånd.
  • Det är angeläget med ett väl fungerande system med bilstöd och fordonsanpassningar för att fler ska få vara självständiga i sin mobilitet. Det finns ett stort behov av ett omtag i regelverken som i dagsläget på ett negativt sätt påverkar individer med funktionsnedsättningar