Ingen skärpning av diskrimineringslagen i regeringens nya plan

Regeringen vill utforma en ny strategi för handikappolitiken. Det ska vara en femårsplan med uppföljningsbara mål och tydligt ansvar för genomförandet.
Däremot vill regeringen inte ändra på de övergripande målen i den nationella handlingsplanen.
Inte heller föreslås någon skärpning av diskrimineringslagen – inte ännu i alla fall.

Förslaget om femårsplan för handikappolitiken presenteras i regeringens nya skrivelse om uppföljning av den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”.

Handlingsplanen som antogs år 2000 har gått ut på att Sverige skulle uppnå full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar under 2010.
Regeringen konstaterar att en hel del arbete återstår innan alla kan delta i samhällets alla delar på lika villkor.

Resultatet av handlingsplanen är att det i alla fall etablerats en grund för att genomföra förbättringar, anser regeringen.

– Regeringens satsning, på att snabbt öka ambitionen inom järnvägen under handlingsplanens slutfas, är ett exempel på hur tillgängligheten snabbt förbättrats och där arbetet verkar kunna nå längre än vad målen angav, heter det i skrivelsen.

Inom flera områden har arbetet med ökad tillgänglighet tagit fart på senare tid, anser regeringen och nämner rättssystemet som ett exempel.

När det gäller enkelt avhjälpta hinder har utvecklingen varit trög. Det finns behov av en förbättrad planering och uppföljning kring byggprocesser, anser regeringen som också vill ha ett tydligare tillgänglighetsperspektiv i tillsynen. Regeringen har arbetat med dessa frågor i beredningen av den nya plan- och bygglagen.

Många kan fortfarande inte använda kollektivtrafiken, trots att det sedan 1979 i lag funnits krav på tillgänglighet, slår regeringen fast.

– Samverkan mellan olika aktörer är nödvändig för att uppnå god tillgänglighet på transportområdet. Kommuner och regioners planering och upphandling samt deras roll som utförare har stor betydelse. Det gäller även privata aktörer som transportörer, väghållare samt ägare och förvaltare av terminaler och resecentra, skriver regeringen.

Något besked om en förstärkning av diskrimineringslagen finns inte med i regeringens skrivelse.

– Frågan bereds vidare i Regeringskansliet, är det enda som sägs, trots att den senaste utredningen blev klar (och hemligstämplad) redan förra året.

Här finns regeringens skrivelse.