IVO-nyheter om LSS-boenden för barn

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har tillsyn av LSS-boenden för barn. Här har vi samlat rapporter om IVO:s granskningar och beslut.

Vad är mål och syfte med LSS-boende för barn?

Intentionerna med bostad med särskild service för barn och unga enligt LSS beskrivs så här Socialstyrelsens handbok om LSS-insatser för barn:

”Verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet för ska vara att barnet eller ungdomen får möjlighet att leva som andra. Den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov, utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga till ett självständigt liv.”

LÄS MER BOSTAD OCH ANDRA LSS-INSATSER FÖR BARN:
Hur är det att bo på LSS-boende?
LSS-skolan: Insatser för barn
Handboken som gör det enklare att ge LSS-insatser till barn
Socialstyrelsen kritisk til att fler barn får boende istället för assistans

IVO beslutar om nytt förbud för barnboende hos Nytida

2023-07-09. IVO förbjuder Nytida Enigma AB att ta emot nya barn på LSS-boendet Ekens barnboende i Täby. Myndigheten har satt ett vite på 1 miljon kronor.

Förbudet motiveras av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med att Nytidas LSS-boende saknat en av IVO godkänd föreståndare.

IVO konstaterade vid en tillsyn 2022 att det fanns brister i LSS-boendet. En anledning till detta var enligt IVO att verksamheten under lång tid hade saknat stabilt föreståndarskap.

”Syftet med att ha en föreståndare i en verksamhet är att säkerställa att de dagliga rutinerna i verksamheten fungerar och att inskrivna barnen eller ungdomarna får en adekvat insats. De uppgifter som åligger en föreståndare ställer krav på att föreståndaren har hög kompetens och stor kännedom om verksamheten”, skriver IVO.

IVO betonar även att en föreståndare ska vara närvarande och aktiv i verksamheten ”för att kunna fånga upp och säkerställa att personalen arbetar utifrån den enskildas rutiner och utför insatser enligt de enskildas behov”.

IVO skriver är att barnboendet ”sedan 2021 har haft återkommande kvalitetsbrister som bland annat avsett brister kring personalens kompetens och brister i arbetet med tvång- och begränsningsåtgärder”.

IVO fattade beslutet den 30 juni 2023. Nytida Enigma måste nu senast den 21 augusti 2023 redovisa vilka åtgärder som vidtas.

I mars stoppades Nytidas nya LSS-boende för barn

I mars 2023 stoppade IVO stoppa Nytidas planer på en ny gruppbostad för barn. Avslaget motiveras med att IVO funnit allvarliga brister på två andra LSS-boenden Nytida driver för unga.

I avslaget den 22 mars 2023 skriver IVO att man bedömer att Nytida inte kan säkerställa att det blir god kvalitet på ett nytt LSS-boende för barn.

Nytidas ansökan gäller ett boende som skulle vända sig till fyra unga med intellektuell funktionsnedsättning och autism i åldern 12–18 år.

I ett yttrande till IVO har Nytida skrivit att man har åtgärdat bristerna som IVO påpekat i de andra LSS-boendena. Nytida hänvisar även till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut HFD 2022 ref. 36 I och II att det ”vid lämplighetsprövningen ska tas hänsyn till om tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att bolaget inte hamnar i samma situation på nytt”.

Nytida skriver att IVO:s prövning bör ”utgå från nuläget då flera av de påstådda bristerna redan är åtgärdade och att man avseende påstådda brister som kräver en längre förändringsprocess redan är på mycket god väg, vilket innebär att det inte föreligger några allvarliga brister i verksamheterna idag”.

IVO menar att Nytidas åtgärder inte räcker, utan skriver att problemen är ”av sådan karaktär att det krävs ett långsiktigt förändringsarbete för att komma tillrätta med bristerna”.

IVO skriver också att Nytida ”har brustit i egenkontroll och att den redovisning av åtgärder som skulle vidtas inte har utförts styrker denna bedömning”.

”Förbättringsarbete tjänar sitt syfte endast när det är implementerat i verksamheterna på ett sådant sätt att det bidrar till ökad kvalitet för barnen”, heter det vidare i IVO:s beslut som har diarinummer Dnr 4.1.1-35177/2022-12.

Nytida har 200 verksamheter enligt LSS, varav cirka 30 barn- eller ungdomsboenden enligt 9 § 8 LSS.

IVO förbjuder anrikt barnboende i Järna

2023-05-16. IVO har dragit in tillståndet för Stiftelsen Mora Park i Järna att bedriva verksamheten Mora Strand, ett LSS-boende för barn.
Beslutet togs den 27 april och gäller med omedelbar verkan.

Inspektionen för vård och omsorg motiverar beslutet med att det finns allvarliga missförhållanden som innebär fara för barnens hälsa och personliga säkerhet.

Man anser att problemen är så allvarliga att tillståndet dras in utan föregående föreläggande.

Tillståndet omfattar fyra platser. Målgruppen är barn och ungdomar 5–18 år med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd som omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS.

Flera anmälningar för två år sedan

IVO fick upp ögonen för problem på LSS-boendet 2021 efter flera anmälningar gällande omvårdnaden av ett ett femårigt barn och brister i personalens kompetens. Enligt anmälningarna hade barn varit våldsamma mot varandra vid flera tillfällen.

IVO redovisar även denna allvarliga händelse:

”En anmälan handlar om bristande tillsyn av ett femårigt barn i samband med ett sjukhusbesök. Sjukvårdspersonalen bevittnade att medföljande personal hade ett omdömeslöst bemötande och rökte e-cigarett framför barnet i sjukhusets lokaler. Hälso- och sjukvårdspersonalen ville inte skicka tillbaka barnet till boendet på grund av att hen hade rivmärken på halsen samt röda märken på magen. Barnets medföljande personal tog beslutet att avvika med barnet från sjukhuset. Barnet hade då en ven kateter kvar i armen och inga kläder på underkroppen trots att det var minusgrader ute.”

IVO har också fått information om att ”ett åttaårigt barn brottats ned och fått kraftfulla slag i ansiktet av ett annat äldre barn i oktober 2022. Av utredning framgår att liknande incidenter skett tidigare där slag, bitande och kränkande ord förekommit mellan barnen. IVO ser mycket allvarligt på att denna typ av incidenter, där det förekommer våld mellan barn, är återkommande i verksamheten.”

Barnboendet kritiserades i december 2021

I december 2021 pekade IVO på allvarliga brister. Det handlade om att personalen hade bristande bemötande gentemot barnen vilket hade lett till allvarliga incidenter. IVO påpekade då också att det förelåg ”risker för barnens hälsa och personliga säkerhet, att de boendes behov inte var kartlagda inför inflyttning, att personalens kompetens, boendemiljö och bemanning inte motsvarade de boendes behov”.

Peder Carlsson, IVO. Foto: Linnea Bengtsson.
IVO:s avdelningschef Peder Carlsson fattade beslutet om att återkalla Stiftelsen Mora Parks tillstånd. Foto: Linnea Bengtsson.

Personalen saknar utbildning och erfarenhet

I beslutet i april 2023 skriver IVO att man bedömer att verksamheten inte har den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och god omvårdnad ska kunna ges:

”Personalen har inte tillräcklig kompetens för att bemöta och hantera barn med utmanande beteende, vilket lett till allvarliga incidenter där barn vid upprepande tillfällen farit illa. IVO noterar, efter att tagit del av verksamhetens personalförteckning från augusti 2022, att majoriteten av personalen saknar gymnasieutbildning och flertalet saknar erfarenhet från liknande arbete vid anställningen.”

IVO kritiserar stiftelsen för att inte ha agerat tillräckligt för att undanröja bristerna:

”Det är allvarligt och oroväckande att de rapporterade avvikelserna visar att barnen har utsatts för upprepat våld samt varit i andra riskfyllda situationer utan att det framgår vilka åtgärder som vidtagits för att undanröja bristerna. Att huvudmannen inte tillser att åtgärder vidtagits trots att barnen gång på gång utsätts för riskfyllda situationer anser IVO är förenligt med fara för barnens liv, hälsa och personliga säkerhet.”

”IVO ser allvarligt på att de vidtagna åtgärderna som redovisats i huvudmannens lex Sarahutredningar inte har kunnat förhindra att liknande missförhållanden ska inträffa igen. Det innebär att det har inträffat flera allvarliga händelser som medfört stora risker för barnens trygghet och säkerhet under minst två års tid.”

Styrelsens ordförande: Vi har inte lyckats

Mora Parks styrelseordförande Rasmus Thomsen kommenterar IVO:s beslut så här i ett mejl:

”Vi har arbetat med långsiktiga kvalitetsförbättrande åtgärder. Men har tyvärr inte kommit i mål på alla delar i huset Mora Strand och valde därför att själva begära tillståndet vilande efter incidenten på sjukhuset. IVO har inte ansett att det var en tillräcklig åtgärd och drog in tillståndet i huset. Vi avvecklar nu huset i samarbete med de berörda hemkommunerna så att det blir en så bra övergång som möjligt för barnen.”

70 år gammal antroposofisk verksamhet

På stiftelsens webbsida morapark.se beskrivs verksamheten så här:

”Det började för över 70 år sedan. Vi grundade en antroposofiskt inspirerad verksamhet för barn och ungdomar i det natursköna Järna. Verksamheten startades med tanken om att alla barn och unga skulle få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi tror nämligen, att barnen utvecklas bäst ett litet sammanhang. Där tillvaron skräddarsys och anpassas efter varje enskilt barn. Oavsett var barnen kom ifrån. Hur de betedde sig. På Mora Park skulle alla barn duga som de är. Mycket har hänt på 70 år. Vi har växt och mognat. Idag bedriver vi LSS-verksamheter med 9:8-tillstånd, förskola, grundskola, särskola och fritidsverksamhet, i Järna och Hölö. En sak kommer aldrig att förändras. Vårt arbete med att möta barn på deras villkor. Det är lika viktigt idag som den dagen allt startade.”

 

LSS-boende för barn kan få miljonböter

2023-03-06. Ett LSS-boende för barn och ungdomar i Täby hotas av miljonböter för att man inte åtgärdat missförhållanden tillräckligt snabbt.

IVO har förelagt bolaget att säkerställa att missförhållanden utreds och åtgärdas utan dröjsmål. Det handlar om missförhållanden på boendet som gäller att två barn utfört sexuella handlingar gentemot varandra. Det ena barnet är under 15 år.

IVO anser det vara en brist att det tog hela tre månader för huvudmannen att fastställa sin lex Sarah-utredning. Under utredningens gång hann missförhållandet inträffa på nytt, och först en månad senare vidtogs åtgärder i form av ökad bemanning.

Det hann även inträffa andra avvikelser som följd av de sexuella handlingarna, i form av hot, våld, suicidtankar och att barn kände sig otrygga och rädda. Beslutet togs av IVO 2023-02-23 och har diarienummer 3.7.1-08937/2023-1.

 

Tonåring filmad och fastspänd – på grund av personalbrist

2023-01-26. En tonåring på ett LSS-boende har övervakats med babymonitor, och ibland spänts fast med bälte i en stol och lämnats ensam.

Socialnämnden i Gislaved får hård kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som menar att åtgärderna är olagliga.

Gislaveds kommunhus
Gislaveds kommun måste se över bemanningen, menar IVO. Foto: Linnea Bengtsson.

IVO menar att boendet har använt åtgärderna som ett sätt att ”kompensera otillräcklig bemanning”.

Det spelar ingen roll att tonåringens vårdnadshavare har samtyckt till att använda monitor och bälte.

”Åtgärden är så ingripande i den enskildes rörelsefrihet och integritet att vårdnadshavarens samtycke inte kan godtas”, skriver IVO.

Kommunen måste se över bemanningen

IVO kräver att socialnämnden ser över personalbemanningen och personalens beredskap, så att det blir tryggt och säkert för ungdomen. ”En tillräcklig bemanning är en viktig förutsättning för en trygg och säker boendemiljö”, skriver IVO i sitt beslut 13 januari 2023.

Tonåringen är i behov av ständig uppsikt för att inte komma till skada, men att spänna fast hen på grund av bristande bemanning innebär en allvarlig brist i omsorgen, och strider mot grundläggande fri- och rättigheter enligt Regeringsformen.

Enligt IVO är det inte tillåtet att spänna fast ungdomen i en stol, utan att personalen är i direkt närhet och kan öppna bältet.

Även monitorn används på grund av bristande bemanning då personalen.

LSS-insatser får aldrig innebära tvång

LSS-boende och andra insatser enligt LSS bygger på frivillighet, och får inte vidtas mot den enskildes vilja. Insatserna ska också vara av god kvalitet och bygga på den enskildes självbestämmande och integritet.

IVO skriver att en begränsande åtgärd kan anses vara av god kvalitet om den utgår från att:

  • syftet är att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde samt att
  • åtgärden har föregåtts av en individuell behovsbedömning och
  • mindre ingripande åtgärder har vidtagits eller övervägts innan.

Däremot får begränsningar inte användas som kompensation för brister i bemanningen, personalens kompetens eller att verksamheten bedrivs i olämpliga lokaler.

 

IVO:s logotyp och foto på babymonitor
IVO kritiserar användningen av babymonitorer på ett LSS-boende för fem barn och unga.

Barn på LSS-boende övervakades – även obehöriga kunde se och höra

2023-01-23. Fem barn och unga på ett LSS-boende i Linköping har ljud- och bildövervakats med babymonitorer. Det har varken funnits behov eller samtycke för övervakningen. Även obehöriga har kunnat se och höra vad barnen har gjort.

Den otillåtna övervakningen konstaterades när IVO 2022 gjorde en tillsyn på LSS-boendet.

Trots de allvarliga bristerna beslutade IVO den 3 januari 2023 att inte vidta åtgärder mot boendet, eftersom boendets chef redan under inspektionen lovade att se över övervakningen och rätta till bristerna.

Otillåtet – på alla sätt

Enligt IVO är övervakningen inte tillåten. Varken ledning eller personal har kunnat motivera åtgärderna, och inget av barnen har gett samtycke.

Dessutom har babymonitorn varit placerad och påslagen i ett gemensamt utrymme, så att vem som helst har kunnat höra och se de övervakade barnen och ungdomarna – utan att de berörda barnen har vetat om det.

Starkt integritetskränkande

En av babymonitorerna har varit påslagen under en stor del av dygnet. IVO beskriver detta som stark integritetskränkande. Sådan övervakning får bara förekomma om det finns ett uttryckligt och informerat samtycke från den enskilde. Övervakningen strider bland annat mot bestämmelserna om självbestämmande och integritet i 6 paragrafen i LSS.

Vid inspektionen berättade personalen att alla barn och unga har en babymonitor som är påslagen när de lämnas ensamma.

”Akut läge”

Boendets chef berättade även att monitorerna varit till hjälp vid personalbrist. Det har då varit ett sätt att säkerställa tillsynen i ett akut läge.

LSS-boendet drivs av kommunen och riktar sig till barn i åldern 0–21 år som ingår i LSS personkrets 1.

LÄS MER I LSS-SKOLAN:
Lektion 5: LSS-insatser för barn
Lektion 6: Boende enligt LSS
Lektion 14: Självbestämmande enligt LSS