Kammarrätten stoppar återkrav av assistansersättning

Nordica Assistans har fått rätt mot Försäkringskassan, och slipper återbetala 851 342 kronor.
Kammarrätten i Jönköping slår fast att Försäkringskassans underlag för återkrav inte har varit tillräckligt.

Oklart underlag för Försäkringskassans beslut

Enligt domstolen går det inte att utläsa vilket underlag som legat till grund för Försäkringskassan beslut (maj 2019) om återkrav av assistansersättning.

När det gäller återkrav av assistansersättning är det Försäkringskassan som har bevisbördan. Kammarrätten betonar att detta ”medför en omfattande utredningsskyldighet för myndigheten och det ställs höga krav på den utredning som ligger till grund för Försäkringskassans beslut”.

Om det aktuella återkravet skriver kammarrätten:

”Att Försäkringskassan har tillgång till underlag i ett annat ärende, utan att tillföra det aktuella ärendet handlingarna, uppfyller inte de krav som ställs på utredning och dokumentation. Det kan inte heller utläsas av Försäkringskassans beslutsunderlag vilka konkreta omständigheter som skulle ha omfattats av en anmälningsskyldighet för Nordica och som har legat till grund för Försäkringskassans beslut.”

Både assistansbolaget och Försäkringskassan hade överklagat

Tidigare hade Förvaltningsrätten i Växjö (mål 4184-19) gått på Försäkringskassan linje om återbetalning, men sänkt beloppet med drygt 200 000 kronor.

Både Nordica Assistans AB och Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens dom. I kammarrätten (mål nr 161-22 den 10 augusti 2023) var det alltså assistansbolaget som gick segrande ur striden.