Kammarrättens julklapp: Stoppar dubbla föräldraavdrag

Den 6 december 2023 beslutade Kammarrätten i Sundsvall om en fin julklapp till alla familjer med barn med funktionsnedsättning. 

Efterlängtat besked i en av de första kammarrättsdomarna om föräldraavdraget inom personlig assistans

[Artikeln fortsätter efter rosa rutan med länkar.]

Tydligt avgörande om att dubbla avdrag är fel

Advokat Emilia Liedbeck skriver om domen:

Efter nästan ett år sedan lagändringen, om Stärkt rätt till personlig assistans, där normalt föräldraansvar ersattes av ett schabloniserat föräldraavdrag har vi nu en av de första kammarrättsdomarna där föräldraavdraget tydliggörs.

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 6 december 2023 i mål nr 2106-23 framhållit att föräldraavdraget ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även till exempel dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs.

Detta är ett mycket bra avgörande som är tydlig med att dubbla avdrag inte ska göras.

[Artikeln fortsätter efter rosa rutan med länkar.]

Kammarrättsavgörandet kan inte tolkas på annat sätt än att hela hjälpbehovet ska beaktas, och därefter ska föräldraavdraget göras. Myndigheten ska alltså inte först dra av sådan tid som föräldrar ”normalt” behöver hjälpa barn i samma ålder med, utan hela hjälpbehovet ska beaktas.

Jag och troligtvis hela assistansvärlden välkomnar detta avgörande. Föräldraavdraget som ser lätt ut på papper har kommit att vända hela assistansreformen upp och ner.

Kammarrätten är tydlig med att hjälpbehovet ska beaktas i dess helhet – inga avdrag ska alltså göras för att även andra jämnåriga barn kan behöva hjälp med momentet. Kammarrättens tolkning av föräldraavdraget är helt i linje med hur vi har argumenterat för att föräldraavdrag ska användas.

Ny text i Försäkringskassans vägledning

Vad som kan vara intressant att ha med sig är vad Försäkringskassan redogör för i sin vägledning om assistansersättning gällande just föräldraavdraget. Av vägledningen 2003:6 version 33 sidan 66 framgår att;

”om det är tydligt att barnets behov av hjälp beror på hens funktionsnedsättning så ska behovet beaktas.

Om det är tydligt att barnets behov av hjälp inte beror på hens funktionsnedsättning så ska behovet inte beaktas.

Om det behovet kan bero på barnets funktionsnedsättning så ska det beaktas, även om det också skulle kunna bero på barnets ålder.”

För de barn som ansöker om assistans beror hjälpbehovet i princip alltid på funktionsnedsättningen. Är det inte hjälpbehovet som sådant är det åtminstone karaktären eller omfattningen som skiljer sig åt.

Försäkringskassans tolkning av föräldraavdraget är lite mjukare än den bedömning som kommun och förvaltningsrätten gjort i det nu avgjorda målet, men Försäkringskassans tolkning är ändå inte lika ”generös” som kammarrättens tolkning.

En dom som följer lagens intentioner

Kammarrättens avgörande är en bedömning som går helt i linje med intentionerna bakom lagändringen som grundas på ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Vi får se avgörandet som en julklapp, och en indikation på att myndigheterna kanske har tolkat lagändringen alltför restriktivt i förhållande till lagstiftarens intentioner.

Skribenten Emilia Liedbeck är advokat och arbetar som ombud med liknande mål som varit uppe i förvaltningsrätten.

Så lyder kammarrättens dom

Så här skriver Kammarrätten i Sundsvall den 6 december 2023 i mål nr 2106-23:

Syftet med föräldraavdraget är att det ska motsvara det hjälpbehov som ett friskt barn i en viss ålder har, vilket vårdnadshavarna har ansvar att tillgodose. Till vilken del hjälpbehovet ska anses bero på barnets ålder avgörs genom föräldraavdraget (jfr prop. 2021/22:214 s. 39 f. och s. 71 f.).

Bestämmelsen ska förstås så att all tid för grundläggande behov, även t.ex. dusch och bad som alla fyraåringar behöver hjälp med, ska räknas med innan föräldraavdraget görs. Ett motsatt synsätt skulle innebära att föräldraansvaret för ett barn som omfattas av LSS skulle bli avsevärt större än för de genomsnittliga vårdnadshavarna.

Underinstanserna har således tillämpat bestämmelsen om föräldraavdrag på ett felaktigt sätt. Därför ska underinstansernas avgöranden upphävas och målet visas åter till socialnämnden för ny handläggning.

Glädje hos JAG över domen som stoppar dubbla avdrag

– Det är väldigt positivt att domstolen tydligt slår fast att dubbla föräldraavdrag är en feltolkning.
Det säger Cecilia Blanck, Riksföreningen JAG.

Hon anser att regeringen oavsett måste nollställa förordningen om föräldraavdraget – och göra det brådskande.

Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.
Cecilia Blanck. Foto: Linnea Bengtsson.

”Domen ger oss rätt”

– Domen säger samma sak som vi i Riksföreningen JAG hävdat sedan vi slog larm tidigt i våras. Dubbla föräldraavdrag får konsekvensen att föräldrar till barn som omfattas av LSS får ett större föräldraansvar än föräldrar till barn som inte gör det. Lagen är tydlig, det är tolkningen som är felaktig, säger Cecilia Blanck.

– Dubbla föräldraavdrag har lett till att färre barn än vad som var meningen beviljats assistans och dessutom att de barn som ändå beviljats assistans fått färre timmar. Helt på tvärs mot lagstiftarens intention.

– Domen är en bekräftelse för oss som envist hävdat att intentionen med lagändringen bör styra hur lagen ska tolkas.

Försäkringskassan gör fel, enligt kammarrätten

– Försäkringskassan har lika envist hävdat att deras tolkning är den enda möjliga, både i rapporten till regeringen för några veckor sedan, och senast på ett samrådsmöte nyligen. De har till och med självsäkert uttalat offentligt att om politikerna vill något annat måste de ändra lagen. Nu har Kammarrätten i Sundsvall alltså kommit fram till motsatsen.

– Försäkringskassan brukar ofta hävda att Kammarrättsdomar är prejudicerande. Låt oss tro att de ser det så även denna gång!

Överklagande kan dra ut på tiden

– Det återstår förstås att se om domen överklagas. Då kan det dröja ytterligare många månader, kanske år, innan tolkningen blir fastslagen.

– Riksföreningen JAGs förslag har varit att tills vi fått klarhet åtminstone nollställa föräldraavdraget i förordningen så att föräldraansvaret beräknas som tidigare, och att inte färre barn beviljas assistans. Det har nu lett till ett utskottsinitiativ om just detta från Centerpartiet, som också stöds av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och flera andra partier. Kanske kan den här domen öka pressen på en snabb lösning?

LÄS MER:
Regeringen säger nej till att ändra föräldraavdraget

Brådskande att regeringen ändrar förordningen

Finns det risk att regeringen nu tycker att förordningen om föräldraavdraget inte alls behöver förtydligas?
– Vi tänker att sannolikheten är väl stor att domen överklagas till HFD, eftersom frågan varit så omdiskuterad. Och då dröjer det länge innan vi får klarhet i hur lagen ska tolkas.

– Men det här är bråttom, barnen har ju behov NU. Om vi måste vänta på en slutlig prövning måste regeringen därför ändå ändra i förordningen.

Ansöka om assistans nu, eller avvakta?

Vad är din rekommendationen idag till föräldrar som behöver assistans för sina barn? Söka nu, eller avvakta?
– Rekommendationen beror nog på hur akut läget är för barnet och familjen. Om man kan vänta så kommer förutsättningarna kanske klarna.

– Å andra sidan så kan många inte kan vänta, och då får de söka ändå och försöka beskriva och styrka sina behov så tydligt det går, utifrån den lagstiftning och tolkning som görs just nu, säger Cecilia Blanck.

IfA: En eloge till kammarrätten

Även IfA, Intresseguppen för assistansberättigade, gläds åt kammarrättens dom.

– Vilken bra slutsats kammarrätten har gjort! säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

– Kammarrätten har förstått vad som varit avsikten med föräldraavdraget – att det ska dras från barnets totala hjälpbehov, inte bara från den del av hjälpbehovet som är assistansgrundande. Det är den enda rimliga slutsatsen också, eftersom avsikten med föräldraavdraget var att smalna av föräldraansvaret. Sedan många år har det varit problematiskt hur avdrag med hänvisning till ”normalt” föräldraansvar ska göras och därför infördes föräldraavdraget.

– Om man drar föräldraavdraget från barnets assistansbehov så blir det ett dubbelt föräldraavdrag, först genom att man redan dragit bort tid med hänvisning till vad barn vanligtvis har hjälp med av föräldrarna och sedan på det gör ett föräldraavdrag.

– Domstolen förstod att det skulle bli fel med dubbelt avdrag och dömde rätt. En eloge till kammarrätten, säger Sophie Karlsson.

Hur kan domen användas vid ansökan?

Hur kan föräldrar använda domen vid ansökningar? HejaOlika ställde frågan till advokat Emilia Liedbeck.

– Domen kan användas i ärenden där barnet tidigare har varit beviljad assistans, men fått assistansen indragen med hänvisning till att föräldraavdraget gör att grundläggande behoven är för låga.

– I dessa ärenden kan man jämföra de bedömningar som myndigheten gjort vid föregående bedömning, då barnet beviljades assistans och föräldraansvar beaktades vid bedömningen. Behovet ska då vara mer omfattande i den nya bedömningen innan avdrag görs för föräldraavdrag.

– Exempelvis om kommunen år 2022 bedömde att tid för dusch, efter avdrag för normalt föräldraansvar, är 15 minuter så kan inte kommunen nu år 2023 bedöma att en skälig tidsåtgång för dusch är 15 minuter och sen från totalen dra av föräldraavdraget. Tidsåtgången för dusch år 2023 måste vara mer omfattande, förutsatt att behovet inte minskat eller förändrats på annat sätt.

– När det är uppenbart att myndigheten har beaktat både föräldraansvar och senare föräldraavdrag så är min rekommendation att hänvisa till kammarrättens dom, om ditt ärende fortfarande är under prövning hos myndighet eller domstol.

– Alternativt, om man varit nära gränsen för att få rätt till assistans, prova att söka igen med hänvisning till kammarrättsdomen. Det bör då framgå tydligt i beslutet att avdrag gjorts både för föräldraansvar, med hänvisning till att hjälpen föreligger hos andra barn, och sedan även föräldraavdrag. Är man osäker så be någon utomstående advokat/jurist eller annan verksam inom assistans att titta på ditt beslut och få vägledning kring vad ni bör göra.

Är det slut nu på dubbla avdrag?

Betyder domen att Försäkringskassan och kommunerna kommer att börja göra rätt med föräldraavdraget? Och att regeringen inte behöver ändra föräldraavdragets förordning?

– Tyvärr måste vi vara lite försiktiga med förhoppningarna kring denna dom. Det som kammarrätten skriver är att hjälpbehovet ska beaktas, och därefter görs föräldraavdrag. Myndigheterna kan alltjämt fortsätta göra skälighetsbedömningar utan att motivera dessa, säger Emilia Liedbeck.

– Det är viktigt att föräldraavdraget snabbt förändras. Det stora problemet är att föräldraavdraget är så stort, och de åldersspann som gäller. Den hjälp som en sexåring är i behov av är inte jämförbart med en 11-årings, trots det ska samma avdrag göras.

Riksdagspolitiker fortsätter kräva nollställt föräldraavdrag

Politiker i riksdagens socialutskott fortsätter kräva att regeringen ska nollställa föräldraavdraget inom personlig assistans. Man litar inte på att Försäkringskassan låter sig påverkas av den nya domen.

Bakläxa för kommuner och Försäkringskassan

Försäkringskassans kritiserade tolkning av föräldraavdraget har fått bakläxa i en kammarrättsdom den 6 december. Domen gällde en kommun, men byggde på samma tolkning av föräldraavdraget som görs av Försäkringskassan.

Men politiker som Christofer Bergenblock (C) och Karin Sundin (S) nöjer sig inte med detta, utan fortsätter kräva att regeringen brådskande griper in genom att ändra i förordningen för föräldraavdraget.

– Det är mycket glädjande att kammarrätten gjort en bedömning av lagstiftningen som ligger i linje med vad vi i riksdagen avsett, säger Christofer Bergenblock (C) som i riksdagens socialutskott tagit initiativ till att nollställa föräldraavdraget.

Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.
Christofer Bergenblock (C). Foto: Linnea Bengtsson.

– Dessutom förklarar kammarrätten domslutet som mer eller mindre en självklarhet. Domstolens resonemang om att ”ett motsatt synsätt skulle innebära att föräldraansvaret för ett barn som omfattas av LSS skulle bli avsevärt större än för de genomsnittliga vårdnadshavarna” styrker att det annars görs ett alldeles för stort föräldraavdrag. Precis så som många organisationer har hävdad och även flera av oss i riksdagen.

Fortsatt risk att Försäkringskassan inte lyssnar

Han menar att det är troligt att domen kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen eftersom förvaltningsrätten och kammarrätten dragit helt olika slutsatser om lagstiftningen.

– Det finns också en risk att Försäkringskassan inte anser att domslutet påverkar dem, dels för att det handlar om bedömningen i en kommun, dels för att det inte är i högsta instans. Försäkringskassan menade ju så sent som den 23 oktober i sin rapport om Stärkt rätt till assistans att den tolkning som de själva gjort av lagen är den rätta, säger Christofer Bergenblock.

– Av den anledningen ser jag det fortfarande som lika viktigt att riksdagen ställer sig bakom mitt utskottsinitiativ om att se över föräldraavdraget både i förordningen och lagstiftningen. Framför vore det bra om riksdagen snarast kan tillkännage för regeringen att föräldraavdraget måste nollas eller minimeras tills vidare. Under tiden som regeringen avvaktar fylls det hela tiden på med nya ärenden där barn inte får den assistans som de ska ha rätt till.

– Jag tycker också att det är en orimlig utveckling där kommun och försäkringskassa utgår ifrån vad som är minsta möjliga insats, vilket tvingar föräldrar och närstående att ägna tid och kraft till långa överklagandeprocesser. Det vore bättre att man tittade i förarbeten och betänkanden för att fånga in vad som faktiskt var riksdagens intention med lagstiftningen, säger Christofer Bergenblock.

Karin Sundin (S). Foto: Linnea Bengtsson.
Karin Sundin (S). Foto: Linnea Bengtsson.

Även S vill nollställa avdraget – litar inte på Försäkringskassan

– Det är mycket positivt att Kammarrätten bringar klarhet i frågan om hur Försäkringskassan bör tillämpa föräldraavdraget. Det stärker ju argumentationen för oss som menar att Försäkringskassan inte följer intentionen i den nya lagen, säger Karin Sundin (S).

– Men om inte Försäkringskassan här och nu säger att de i och med detta kommer att följa kammarrättens beslut så kvarstår problemet för de barn och familjer som behöver mer stöd nu. Därför säger vi Socialdemokrater fortfarande att regeringen bör ge tydligare direktiv till Försäkringskassans arbete inför 2024, säger Karin Sundin.

LÄS ÄVEN
S kräver nollställt föräldraavdrag: Det är brådskande