”Katastrofal reformering av Arbetsförmedlingen måste granskas”

Granska reformeringen av Arbetsförmedlingen. Det kräver en samlad funktionsrättsrörelse. Reformeringen beskrivs som en katastrof för många med funktionsnedsättning, inte minst unga personer.

Riksrevisionen bör granska

”Riksrevisionen bör omgående genomföra en granskning av reformeringen av Arbetsförmedlingen, och hur den påverkar situationen och möjligheterna för personer med funktionsnedsättning”, skriver organisationerna i ett brev till riksrevisionen.

”Vi vänder oss emot att förändringen av Arbetsförmedlingen genomförs utan att beakta hur den påverkar personer med funktionsnedsättning.”

”Vi har medlemmar och anhöriga som hör av sig till oss och är frustrerade, och som upplever att personer med funktionsnedsättning inte får det stöd de har rätt till. I Sverige gäller arbetslinjen, även för personer med en funktionsnedsättning. Alla som kan bör få en möjlighet till arbete, med eller utan stöd från samhället. För att det ska bli möjligt måste vi ha en väl fungerande Arbetsförmedling.”

Brister inom åtta områden

Förbunden lyfter fram åtta områden där Arbetsförmedlingen misslyckas med att stödja personer med funktionsnedsättning.

1
Det är svårt att komma i kontakt med Arbetsförmedlingen. I stort sett den enda fungerande kontaktvägen är via digitala lösningar, vilket många med funktionsnedsättning har svårt att klara.

2
Arbetssökande, även de med funktionsnedsättningar och behov av stöd i sitt arbetssökande, äger numera själva sitt ärende och ska på egen hand navigera i kontakten med olika handläggare och olika typer av processer.

3
Även för de som får kontakt med Arbetsförmedlingen tar det lång tid att få rätt stöd. Enligt Arbetsförmedlingens egen återrapportering till regeringen ”Förekomst av funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022” tar det nästan ett år innan personer med en funktionsnedsättning får rätt kodning utefter funktionsnedsättning och bedömning av lämplig insats.

4
Arbetsförmedlingen missar att registrera framför allt unga med funktionsnedsättning, vilket gör att de ej får det stöd de har behov av och rätt till. Detta konstaterar förmedlingen i en egen utredning, ”Unga med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen – En fördjupad analys, 2021:20”.

5
Som arbetssökande möter man en mängd olika handläggare, vilket kan vara särskilt svårt för personer med en funktionsnedsättning.

6
Antalet specialiserade handläggare har minskat med cirka 40 procent. Det gäller bland annat arbetsterapeuter, psykologer, socialkonsulenter, SIUS-konsulenter och i viss mån även audionomer och synspecialister. Kvalificerade handläggare och specialister är särskilt viktiga för att personer med funktionsnedsättning.

7
Arbetsförmedlingen nyttjar inte i samma utsträckning som tidigare insatserna enligt förordning 2017:462 om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Placeringen för arbetsträning och förstärkt arbetsträning hos arbetsintegrerade sociala företag, Svenska kyrkan, Stadsmissionerna har enligt uppgift från dessa organisationer minskat, trots mycket goda erfarenheter. Arbetsförmedlingen återlämnar så gott som varje år betydande belopp som skulle kunna gått till lönebidrag och andra värdefulla insatser för personer med funktionsnedsättning.

8
Inom Steg till arbete upphandlar Arbetsförmedlingen en mycket stor volym av omfattande tjänster för personer med funktionsnedsättning, trots att det inte har säkerställts att det finns företag med den kompetens och erfarenhet som behövs. Upphandlingen gör det svårt att anlita kompletterande externa aktörer, till exempel kommuner och sociala företag.

Hur många berörs?

Av de cirka 170 000 som varit utan arbete i mer än 12 månader har cirka 38 000 en av Arbetsförmedlingen registrerad funktionsnedsättning, som medför en nedsatt arbetsförmåga.