Kommande rapporter om funktionshinderfrågor

Vilka rapporter och analyser är på gång inom funktionsrättsområdet? Här beskriver vi några av de viktigaste publiceringarna framöver.

Januari 2024

21 januari 2024
Stärkt rätt till personlig assistans? ISF publicerar en utvärdering av konsekvenserna av de lagändringar inom personlig assistans som började gälla 1 januari 2023. Granskningen är ett uppdrag från regeringen till ISF, Inspektionen för socialförsäkringen. Uppdraget ska delredovisas senast den 23 januari 2024 och slutredovisas senast den 21 januari 2025.

Mars 2024

29 mars 2024
Uppdrag att ge praktikplatser till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

29 mars 2024
ISF publicerar sin granskning av Försäkringskassans återbetalningsverksamhet. Granskningen är ett uppdrag från regeringen till ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.

April 2024

28 april 2024
SCB, Statistiska centralbyrån, ska ta fram och publicera könsuppdelad statistik om situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning under 2024. Myndigheten ska inför genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Arbetsförmedlingen, Diskriminerings- ombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Uppdraget ska senast den 28 april 2025 redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet. Källa: Regleringsbrev 2024.

September 2024

2 september 2024
Försäkringskassan ska följa upp och analysera hur regeländringen om ett schabloniserat föräldraavdrag, och tillämpningen av den, har påverkat utfallet av rätten till assistansersättning. Underlaget ska innehålla såväl en kvantitativ som en kvalitativ uppföljning. En redovisning av uppdraget ska senast den 2 september 2024 lämnas till Socialdepartementet. (Ur regleringsbrevet.)

Oktober 2024

17 oktober 2024
ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, ska utvärdera införandet av omvårdnadsbidraget. Regeringen vill ha en analys som omfattar antal barn för vilka omvårdnadsbidrag betalas ut, antalet mottagare samt omfattning av bidraget.
IFS ska även göra en jämförelse mellan tiden före reformen och nu. Även avslagsbeslut och omprövningar ska omfattas av analysen. Regeringen vill också ha besked om hur föräldrar använder sig av möjligheten till arbetstidsförkortning. Granskningen ska redovisas senast den 17 oktober 2025.

18 oktober 2024
IFAU ska utifrån utmaningar på arbetsmarknaden kopplade till integrationen av utrikes födda redovisa behov av utvärderingar. IFAU ska också redovisa behov av utvärderingar av arbetsmarknadspolitiska insatser. Utvärderingarna ska i möjligaste mån syfta till att skatta effekter, men kan också omfatta andra typer av analyser och uppföljningar.
Uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

December 2024

December 2024
SCB, Statistiska centralbyrån, ska i ett pågående uppdrag ta fram förslag på statistik som kan användas och vilka analyser som kan göras, för att beskriva ekonomisk jämställdhet bland kvinnor och män med funktionsnedsättning. Uppdraget ska slutredovisas i december 2024.

Januari 2025

21 januari 2025
ISF  slutredovisar en utvärdering av konsekvenserna av de lagändringar inom personlig assistans som började gälla 1 januari 2023. Uppdraget delredovisas senast den 23 januari 2024.

Maj 2025

15 maj 2025
SCB, Statistiska centralbyrån, ska genomföra en studie om valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2024. Myndigheten ska bland annat undersöka valdeltagandet bland personer med funktionsnedsättning. Uppdraget ska senast den 15 maj 2025 redovisas till Kulturdepartementet. Källa: Regleringsbrev 2024.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *