Kommuner och landsting måste anställa fler

Kommuner och landsting behöver stärka sina insatser för att få in fler personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Välfärdssektorn står inför en stor generationsväxling och vi har inte råd att undvara arbetskraften.

Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning som påverkar det dagliga livet. Arbetslösheten är i dag dubbelt så stor bland dessa personer jämfört med befolkningen i sin helhet. Och gapet växer. Detta är en orimlig utveckling som måste få en vändning. Nästan alla människor har utifrån sina förutsättningar en arbetsförmåga.

Alla arbetsgivare måste bli bättre på att anställa personer med funktionsnedsättning. Som stora arbetsgivare har kommuner och landsting ett särskilt ansvar på området i förhållande till mindre.  Samtidigt står det klart att välfärdssektorn har en omfattande generationsväxling framför sig.

Kommuner och landsting behöver inom tio år rekrytera 420 000 nya medarbetare. Detta är en utmaning som kräver att vi omgående förstärker våra insatser för att göra arbetslivet tillgängligt för många fler.

I år står kommunerna för drygt 21 procent och landstingen för 1 procent av anställningarna där Arbetsförmedlingen ger olika stöd för funktionsnedsättning. För kommunerna motsvarar det mer än deras andel av den totala arbetskraften, för landstingen är det färre. I en studie som SKL gjort svarar två tredjedelar av arbetsgivarna i kommuner och landsting att de har anpassat arbetslokalerna för att funktionsnedsatta personer ska kunna jobba hos dem. Närmare hälften arbetar för att skapa fler jobbmöjligheter.

Det är glädjande att insatserna för tillgängligare arbetsplatser ökar. I detta avseende har vi all anledning att vara stolta, men mycket arbete återstår för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna få en förankring i arbetslivet.

SKL fortsätter att arbeta med denna viktiga fråga och kan redan nu peka på flera viktiga framgångsfaktorer. De bygger på erfarenheter från kommuner och landsting som nått goda resultat.

> Ge frågan politisk förankring. Politisk drivkraft är en förutsättning för att arbete ska resultera i konkreta åtgärder. Det behövs fler tydliga politiska ställningstaganden i kommuner och landsting. I mer än hälften av kommunerna och landstingen finns det varken politiska beslut eller riktlinjer som ökar möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att bli anställda.

> Se arbetskraften! Genom att se över rekryteringsprocessen kan arbetsgivare säkerställa att rekryteringen fokuserar på styrkor och möjligheter istället för brister och hinder.

> Förstärk kontakterna tidigt. Arbetsgivare bör ta chansen att förstärka kontakterna med unga personer med funktionsnedsättning redan under skoltiden. Detta kan ske genom att arbetsgivarna skapar fler sommarjobb eller praktikplatser.

> Använd rollen som utbildningsansvarig. Kommunerna kan göra betydelsefull skillnad genom att fånga upp elever med funktionsnedsättning tidigt i skolan och ge dem det stöd de behöver. Då minskar risken att svårigheterna utvecklar sig till hinder på arbetsmarknaden.

> Ställ krav på leverantören. Genom att ställa krav i upphandlingar kan kommuner och landsting säkerställa att leverantörer verkar för att funktionsnedsatta personer kan förstärka sin anknytning till arbetsmarknaden.

> Skapa goda allianser. Bra kontakter med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan medför att fler personer med funktionsnedsättning får praktik och anställning.

Med ny kompetens får vår sektor nya perspektiv. Det leder i sin tur också till en bättre kvalitet i välfärden. Låt oss skapa ett nationellt lyft och visa att framtidens jobb finns hos oss!

Ingela Gardner Sundström
Ordförande för förhandlingsdelegationen, Sveriges Kommuner och Landsting