Nyheter

Kraven som Socialstyrelsen måste uppfylla


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Socialstyrelsen har ännu inte lyckats locka tillbaka handikapporganisationernas företrädare till referensgruppen om behovsbedömningar för assistans.

Socialstyrelsen har ännu inte lyckats locka tillbaka handikapporganisationernas företrädare till referensgruppen om behovsbedömningar för assistans.

Löftet från överdirektör Håkan Ceder vid Socialstyrelsen att ta bort alla kränkande frågor har inte övertygat referensgruppens ledamöter.

Nu har Vilhelm Ekensteen och övriga brukarföreträdare i referensgruppen sänt ett brev till Socialstyrelsen med fyra krav som måste uppfyllas.

Det här är de punkter som måste uppfyllas för att de ska återvända till arbetet i referensgruppen:

1) Vi har, i enlighet med LSS-kommitténs uttalade intentioner, fordrat en handläggning där personer med stora funktionsnedsättningar och uppenbart dygnsomfattande assistansbehov ska få sin assistans beviljad utan detaljerad behovsgenomgång. Det rör personer som minst av alla bör utsättas för en sådan genomgång, deras utsatthet är redan i sig extremt stor och de kommer att uppleva sin assistans som ifrågasatt. Detta assistansbehov kan inte beskrivas i aktiviteter och minuter, det måste beviljas schabloniserat. 

2) Även för övriga assistansberättigade måste schabloniserad assistansberäkning ske. Integritets- och detaljeringsaspekterna måste ytterligare granskas och bearbetas. Hit hör också metoden för själva behovsbedömningen/handläggningen, inte minst den rimlighetsbedömning (ifrågasättandet) som handläggaren enligt materialet på punkt efter punkt ska göra av det behov den assistansberättigade uppger.

3) Att arbetsgruppen för projektet omorganiseras och tillförs insikt och kompetens rörande assistansreformens intentioner.

4) Att vi vid ett gemensamt möte diskuterar och enas om de grundläggande förutsättningarna och inriktningen av projektet, som måste utgå från LSS-lagstiftningens intentioner.

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för STIL
 • Annons för Primass
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Tobii Dynavox