Kraven som Socialstyrelsen måste uppfylla

Socialstyrelsen har ännu inte lyckats locka tillbaka handikapporganisationernas företrädare till referensgruppen om behovsbedömningar för assistans.

Löftet från överdirektör Håkan Ceder vid Socialstyrelsen att ta bort alla kränkande frågor har inte övertygat referensgruppens ledamöter.

Nu har Vilhelm Ekensteen och övriga brukarföreträdare i referensgruppen sänt ett brev till Socialstyrelsen med fyra krav som måste uppfyllas.

Det här är de punkter som måste uppfyllas för att de ska återvända till arbetet i referensgruppen:

1) Vi har, i enlighet med LSS-kommitténs uttalade intentioner, fordrat en handläggning där personer med stora funktionsnedsättningar och uppenbart dygnsomfattande assistansbehov ska få sin assistans beviljad utan detaljerad behovsgenomgång. Det rör personer som minst av alla bör utsättas för en sådan genomgång, deras utsatthet är redan i sig extremt stor och de kommer att uppleva sin assistans som ifrågasatt. Detta assistansbehov kan inte beskrivas i aktiviteter och minuter, det måste beviljas schabloniserat. 

2) Även för övriga assistansberättigade måste schabloniserad assistansberäkning ske. Integritets- och detaljeringsaspekterna måste ytterligare granskas och bearbetas. Hit hör också metoden för själva behovsbedömningen/handläggningen, inte minst den rimlighetsbedömning (ifrågasättandet) som handläggaren enligt materialet på punkt efter punkt ska göra av det behov den assistansberättigade uppger.

3) Att arbetsgruppen för projektet omorganiseras och tillförs insikt och kompetens rörande assistansreformens intentioner.

4) Att vi vid ett gemensamt möte diskuterar och enas om de grundläggande förutsättningarna och inriktningen av projektet, som måste utgå från LSS-lagstiftningens intentioner.