Kräver nödstopp för kommunala omprövningar av assistans

Pia Steensland (KD) vill stoppa alla omprövningar av kommunalt beslutad personlig assistans.
– Det yttersta skyddsnätet har brustit för personer med omfattande funktionsnedsättning. Idag lever personer med kommunal assistans och deras familjer med en ständigt skräck, som ökar i intensitet för varje dag som omprövningsdagen närmar sig, säger Pia Steensland.

”Beslut ska inte vara tidsbegränsade”

Nu begär hon att regeringen aktiverar ett omprövningstopp för kommunerna. I en skriftlig fråga till socialminister Lena Hallengren (S) vill hon ha svar på om regeringen vill verka för att införa ett kommunalt omprövningsstopp.

– Ett sätt vore att skriva in i LSS att beslut om personlig assistans som huvudregel inte ska vara tidsbegränsade, säger Pia Steensland till HejaOlika.

Motsvarande krav har tidigare i år framförts av Liberalerna.

Behövs inte andra, större åtgärder för att LSS mål om jämlika levnadsvillkor och full delaktighet ska förverkligas?
– Absolut, men ett omprövningsstopp även för kommunal assistans är en nödbroms som måste aktiveras.

Omänskligt stycka upp grundläggande behov

Vilka andra åtgärder behöver enligt dig vidtas för att återställa LSS?
– När det gäller att återupprätta rätten till assistans så driver vi kristdemokrater att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Dagens uppstyckning av de grundläggande behoven i mindre delar skapar en omänsklig bedömning som varken speglar eller tillgodoser personens behov eller rätt att leva med självbestämmande i sitt eget liv.

– Dessvärre får vi inte stöd för detta i riksdagen då januaripartierna (S, MP, C och L) tillsammans med flera andra partier upprepade gånger under de senaste åren har röstat nej till vårt förslag.

Låt staten bli huvudman för all assistans

– Det är också avgörande att staten blir ensam huvudman för den personliga assistansen. Dagens delade huvudmannaskap mellan kommun och stat gör att människor far illa. Rätten och omfattningen av assistansen ska inte avgöras av var i landet du bor.

– Här har vi nått viss framgång. Efter ett initiativ från KD, M och V så beslöt riksdagen i november 2020 att det ska vara staten som ska vara ensam huvudman för assistansen. Men återigen röstade januaripartierna nej.

– Regeringen har ännu inte gett besked om de kommer följa riksdagens vilja eller om de kommer följa januariöverenskommelsen som vill utreda om ansvaret ska ligga på kommun eller stat. Regeringens vägval kommer avslöjas först när direktiven till utredningen kommer presenteras. När det kommer ske är fortfarande oklart, men jag har ställt en fråga till socialministern även om detta.

Hur fungerar uppdelningen mellan stat och kommuner?

Staten och kommunerna delar idag på huvudmannaskapet för den personliga assistansen enligt LSS. Personer som bedöms ha mer än 20 timmar per vecka av ”grundläggande behov” (andning, måltider, personlig hygien, av- och påklädning, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade) får assistansersättning via Försäkringskassan, det vill säga staten. De som bedöms ha färre än 20 timmars grundläggande behov per vecka får ansöka om personlig assistans via hemkommunen.

Läs även: Vad innebär det för den enskilde om staten tar över all assistans?

Hur har utvecklingen för assistansersättning varit?

Sedan 2015 har antalet personer med statlig assistansersättning minskat. I ett regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 fick myndigheten direktivet att bryta utvecklingen mot ökat antal timmar inom assistansersättningen.

Sedan dess har Försäkringskassan tolkat äldre domar från Högsta förvaltningsdomstolen mycket mer restriktivt än tidigare. Denna nya praxis har lett till att många som hade haft assistansersättning under många år förlorat timmar eller hela sin assistansersättning.

I januari 2021 hade antalet personer med statlig assistansersättning minskat med mer än 2000 till cirka 13 800 personer.

Vad innebär det nuvarande omprövningsstoppet?

Mot slutet av 2017 meddelade regeringen att Försäkringskassans alla omprövningar av statlig assistans skulle stoppas. Detta tillfälliga nödstopp har varit räddningen för många personer som annars skulle ha förlorat assistanstimmar på grund av Försäkringskassans nya hårda praxis.

Många oroar sig för vad som kommer att hända när omprövningsstoppet en dag upphävs. Det finns inga besked om när det kommer att ske.

Funktionsrättsrörelsen anser att reglerna för behovsbedömning måste förbättras, och bli mer generösa, innan omprövningsstoppet hävs. Det är också den linje som Pia Steensland och KD driver. De anser bland annat att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet.

Varför kräver KD ett kommunalt omprövningsstopp?

Det nuvarande omprövningsstoppet gäller bara statlig assistans. För personer som har assistans genom kommunen finns inget skydd mot nya skärpta behovsbedömningar. ”Rättspraxisen blivit ännu striktare sedan 2018 avseende exempelvis bedömning av det grundläggande behovet personlig hygien”, menar Pia Steensland.

”Avsaknaden av ett kommunal omprövningsstopp har medfört att det yttersta skyddsnätet har brustit för personer med omfattande funktionsnedsättning. Ofta sker det omprövning av kommunala beslut varje år. Eftersom rättspraxis har drivits så långt ifrån grundintentionen med LSS förlorar fler och fler personer och familjer den assistans som är nödvändig för att klara vardagen. Situationen är akut”, säger Pia Steensland.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *