Hård kritik mot att omstridd assistansdom inte prövas av HFD

Sophie Karlsson, IfA, varnar för allvarliga negativa konsekvenser av att Högsta förvaltningsdomstolen sagt nej till att pröva en omstridd assistansdom.

– Det riskerar att skapa onödiga och integritetskränkande kontroller, som kommer att påverka alla assistansberättigade negativt, säger Sophie Karlsson.

LÄS MER: Kammarrättens dom om återkrav begränsar personlig assistans
OCH: Vad är rätt och fel om anordnaransvaret?

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, beslutade den 2 mars 2023 att inte bevilja prövningstillstånd för Frösundas överklagande av den aktuella domen i Kammarrätten i Stockholm i april 2022 (mål nummer 3751-21) .

Ska assistansanvändare ha någon frihet – eller ska allt kontrolleras?

Nyckelfrågan är att kammarrättsdomen angav att det i arbetsgivaransvaret för assisansanordnare ingår att ”känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet”.

Detta får stora konsekvenser även för assistansanvändare, menar Sophie Karlsson, ordförande för IfA.

– Kammarrätten anger inte på vilka grunder de anser att det är så, inga rättskällor annat än ett konstaterande. Nog för att domstolen har visst utrymme att tolka lagen och hur den ska tillämpas, men det krävs ändå en förankring i någon rättskälla. Nu tycks de anse att det föreligger strikt ansvar för en arbetsgivare, tillika anordnare, att känna till exakt allt som de anställda gör och om det skulle finnas felaktigheter i det, felaktigheter som i sin tur kräver omfattande kunskaper om hur assistansbehov bedöms. Det är att gå väldigt långt i kraven, säger Sophie Karlsson.

Enligt LSS bestämmer den enskilde hur assistans ska användas

– Kammarrätten hade gärna fått vara mer utförliga med varför de anser att arbetsgivaransvaret också innefattar delar kring den assistansberättigades behov. Enligt grunderna i LSS så är det den assistansberättigade som bestämmer till vad den personliga assistansen ska användas och hur den ska utföras och det är inte nödvändigtvis något som resonerats om med anordnaren i detalj. Det är den enskilde som själv styr över sitt liv och leverne, utan att behöva ha anordnaren som övervakare.

– Kammarrättens inställning talar snarare för en övertro och ett förlegat synsätt på vad en assistansanordnare gör och vad personlig assistans är. Personlig assistans handlar om frihet. Anordnaren ska inte kontrollera assistansbehovet. Det är en sak om anordnare reagerar på sådant som de får kännedom om som verkar uppenbart felaktigt, till exempel att en person anger sig vara i behov av assistans med grundläggande behov men uppenbart klarar behoven själv.

– Domen riskerar att skapa onödiga och integritetskränkande kontroller från assistansanordnares sida, som kommer att påverka alla assistansberättigade negativt.

IfA efterlyser ökad LSS-kunskap hos domstolar

IfA anser sedan länge att domstolars kunskap om personlig assistans måste höjas.

– Vi har vid flera tillfällen sökt kontakt med domstolarna om en kompetenshöjning, men det har inte mötts med något intresse från deras sida, säger Sophie Karlsson.

Vad anser du om Högsta förvaltningsdomstolen sa nej till prövningstillstånd?
– HFD borde ha insett att det behövs vägledning, i vad arbetsgivaransvaret och assistansanordnaransvaret omfattar, när det gäller kännedom och kontroll över den assistansberättigades assistansbehov.

IfA arbetar vidare med frågan, gentemot både myndigheter och politiker, för att få rätsida på vad som ska ingå i assistansanordnarens uppgifter. Frågan kommer att tas upp under IfA:s rådsmöte i vår, under punkten ”Vems ansvar?”.

Kammarrättens dom i april 2022

Kammarrätten i Stockholm dom handlar främst om ett återkrav som överklagats av assistansbolaget Frösunda. I domen i april 2022 (mål nummer 3751-21) fick Frösunda återkravet reducerat för att bolaget hade handlat i god tro.

Domen skapade samtidigt stora begränsningar för användare av personlig assistans. Den anger att det i arbetsgivaransvaret ”ingår att känna till omfattningen av den beviljade assistansen, vilket behov den assistansberättigade har och hur den beviljade assistansen disponeras under dygnet.” Detta är begränsningar som enligt experter inte stämmer överens med intentionerna i LSS.

Kan prövas i allmän domstol

Frösundas chefsjurist Christian Källström säger att HFD ”borde ha beviljat prövningstillstånd för något av de målen där vi överklagat, eftersom det föreligger flera oklarheter i lag och rättstillämpning”.

– Vi kan bara spekulera i varför det nekats, och det kan vara att de överklagade återkravsbesluten inte är exekutionstitlar, eftersom det gäller beslut från tiden före september 2022. De kan således komma att prövas i allmän domstol också, säger Christian Källström.

– Vi anser inte att återkrav och indragning av tillstånd kan baseras på oklara regler och kammarrättsavgöranden. Det är därför av stor vikt att HFD förtydligar rättsläget eller att Socialstyrelsen eller IVO tar fram riktlinjer avseende bland annat vad en anordnare ska känna till, säger Källström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *