Kritisk rapport om stora inskränkningar i ledsagarservice

Ska personer som får ledsagning enligt LSS inte kunna resa utanför närområdet? Ska den enskilde dessutom betala omkostnaderna för ledsagaren? Och varför ingår inte alltid personlig service i ledsagningen? Det är kritiska frågor som tas upp av Socialstyrelsen i en ny rapport.

Socialstyrelsen har i dagarna kommit med sin rapport i sitt regeringsuppdrag att kartlägga och analysera vissa insatser i LSS. En av insatserna var ledsagarservice.

Uppdatering: Nu finns en ny version av LSS-skolans lektion om ledsagarservice, med allt du behöver veta om denna viktiga LSS-insats: LSS-skolan 2021: 4. Ledsagarservice och kontaktperson

Den insats som enligt kommunernas riktlinjer innehåller flest avgränsningar är ledsagarservice. En stor del av riktlinjerna innehåller avgränsningar som är formulerade så att de riskerar att bli styrande och det därför finns en därför en risk att kommunerna inte gör en individuell bedömning av den enskildes behov.

Det finns stora skillnader i hur insatsen ledsagarservice tillämpas i kommunerna. Olikheterna berör främst var insatsen kan beviljas, vem som ska svara för ledsagarens omkostnader och vad som ingår i ”personlig service”.

Socialstyrelsen har kartlagt om kommunerna tidsbegränsar beslut om insatser enligt LSS och om det finns rutiner för att följa upp sådana tidsbegränsade beslut. Kartläggningen visar att tidsbegränsade beslut generellt är vanliga, men med skillnader mellan de olika insatserna.

Nästan fyra av fem kommuner tidsbegränsar besluten

Enligt enkätsvaren tidsbegränsar nästan 80 procent av kommunerna i de flesta fall beslut om ledsagarservice.

Funktionshindersorganisationerna har uppgett att det generellt är problematiskt med tidsbegränsade beslut. En orsak till det är att den som har en insats måste ansöka på nytt, och att ansökan måste utredas. Det är inte ovanligt att den enskilde måste beskriva sina behov varje gång eftersom det är stor omsättning på handläggare.

Bristande kompetens hos personal

Funktionshindersorganisationerna har uppgett att ledsagare till personer med autismspektrumstörning och kognitiva funktionsnedsättningar ofta har låg kunskap om vad funktionsnedsättningen innebär.

Endast 14 procent av kommunerna uppskattar att all personal (för insatserna ledsagarservice och avlösarservice) har kompetens som motsvarar rekommendationerna i Socialstyrelsens allmänna råd.

Allt färre får ledsagarservice

År 2013 hade cirka 8 500 personer ledsagarservice enligt LSS. Antalet personer som beviljats insatsen har sedan 2007 minskat med 12 procent.  Av de personer som har ledsagarservice och tillhör personkrets 1 är 70 procent yngre än 30 år och 4 procent äldre än 65 år.

I förarbetena anges att insatsen ledsagarservice kan ges för att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller promenera. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, har uttalat ”att övervägande skäl talar för att lagstiftarens avsikt har varit att insatsen ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad insats”, avsedd att ge funktionshindrade som inte uppfyller förutsättningarna för personlig assistans ökade möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och bryta social isolering.

Vidare har HFD i ett par avgöranden, med olika utgång, tagit upp frågan om insatsen kan beviljas för en resa till utlandet. I ett avgörande fann domstolen att en man hade rätt till ledsagarservice vid en resa till Danmark.

I ett annat avgörande hos HFD beviljades däremot insatsen inte för en semesterresa till Egypten. HFD menade att ledsagning vid en utlandsresa i och för sig kan omfattas av insatsen ledsagarservice enligt LSS, men att omständigheterna i det fallet var mycket speciella och att den aktuella resan var av en annan karaktär. Att åka på utrikes semesterresor kan, menade HFD, normalt inte anses vara att genomföra en sådan enklare aktivitet som omfattas av insatsen ledsagarservice enligt LSS.

Kommunala riktlinjer begränsar starkt

Kartläggningen visar att många riktlinjer innehåller begränsningar och rekommendationer som rör det geografiska området där ledsagarservice beviljas.

Flertalet riktlinjer innehåller rekommendationer för det geografiska område där insatsen ledsagarservice bör utföras. Många av dem innebär att ledsagarservice i första hand kan beviljas för enklare och vardagliga aktiviteter i närområdet.

Kartläggningen visar att nästan samtliga kommuner beviljar ledsagarservice i den egna och i närliggande kommuner och att omkring 90 procent gör det inom länet. Nästan 60 procent av kommunerna uppger att de kan bevilja ledsagarservice inom Norden och cirka 40 procent även utanför Norden. Cirka 10 procent skrev att de alltid gör en individuell bedömning.

Stopp för resor

Funktionshindersorganisationerna har uppgett att möjligheten att beviljas ledsagarservice utanför den egna kommunen har minskat och att insatsen inte beviljas för resor, med hänvisning till att den är avsedd för aktiviteter i närområdet.

I dag har personer med stora funktionsnedsättningar små möjligheter att göra längre resor eller semesterresor om de inte har insatsen personlig assistans. Den som bor i bostad med särskild service har alltså inte samma möjligheter att åka utomlands eller ta sig ut på egna aktiviteter som den som har personlig assistans. Det är INTE i linje med lagens intentioner att ge den enskilde möjlighet att leva som andra.

Omkostnader ett växande problem

Oklart är också vem som ska stå för ledsagarens omkostnader, vilket beror på en dom i HFD. Denna dom har inneburit att det är stora skillnader i hur omkostnader hanteras i olika kommuner.
Detta trots den allmänna skrivningen i propositionen och i förarbetena till LSS att det är en viktig handikappolitisk princip att människor inte ska ha merkostnader på grund av sitt funktionshinder!

Personlig service saknas

Personlig service ingår dessutom inte alltid i ledsagarservice. Kartläggningen visar att det skiljer sig åt över landet vad ledsagaren kan hjälpa den enskilde med. De personer som beviljas insatsen ledsagning behöver ofta personligt stöd i samband med aktiviteter – men det anses inte alltid ingå i ledsagarens uppgifter.

Av lagstiftningen följer att omvårdnad inte ingår i insatsen ledsagning. I omvårdnaden ligger en skyldighet att stödja och hjälpa den enskilde med till exempel personlig hygien och förflyttningar.

Däremot är förarbetena tydliga med att insatsen ledsagarservice bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. Vad det konkret innebär framgår dock inte. Konsekvensen av detta är att det varierar över landet vilket stöd den enskilde får vid utförandet av insatsen.

För den som har stora behov av stöd kan det betyda att det är svårt att utnyttja ledsagningen.

Socialstyrelsens slutsatser

Socialstyrelsens slutsatser om ledsagarservice i sin rapport:
Kommunerna behöver ytterligare stöd för
• var insatsen ledsagarservice kan utföras
• hur ledsagarens omkostnader kan hanteras
• vad som ska innefattas i begreppet personlig service