Lagen ska skydda elevers rätt till stöd – skärp uppföljningen nu

DEBATTARTIKEL. Alla barn och elever har rätt att nå målen. Vi uppmanar därför alla skolhuvudmän att efterleva den skollag vi har och att ställa sig frågorna – hur kan man skärpa uppföljningen av skolsituationen för elever med behov av stöd? Det skriver Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

”Vem skyddar skolelevers funktionsrättigheter i coronatider?” frågar en grupp experter i en debattartikel.

Utifrån det vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten ser så har omställningen under coronapandemin försämrat situationen markant för många elever i behov av stöd.

Gamla brister gör det ännu svårare nu

De skolor som innan krisen hade brister i sin samverkan kring elever i behov av stöd har haft svårare att göra omställningen till distansundervisning. Det är uppfattningen hos myndighetens rådgivare som har daglig kontakt med skolor runt om i landet.

Alla elever har påverkats av omställningen, men för elever i behov av stöd som går på skolor som har haft brister redan innan, har coronapandemin inneburit ytterligare försämring. Att brister i en verksamhet blir ännu tydligare i en kris är något vi ser hända i äldreomsorgen också.

Skollagen är tydlig: alla har rätt att nå målen

I debattartikeln hänvisar experterna till barnkonventionen men det räcker också att läsa skollagen. Lagens intention är tydlig, alla barn och elever har rätt att nå målen i skolan. Elever har rätt att få de verktyg och det pedagogiska stöd som de behöver. I första hand ska stödet ges i den vanliga klassen, men om eleven behöver det kan undervisningen ske i mindre undervisningsgrupp, resursskola eller specialskola.

Varför fungerar det inte? Och då menar vi inte enbart i coronatider, utan också under normala förhållanden. För de brister som syns extra tydligt nu har varit kända sedan länge.

Vår erfarenhet på Specialpedagogiska skolmyndigheten, utifrån alla möten vi har med lärare och rektorer runt om i landet, är att viljan att uppfylla lagens intentioner är stor hos skolpersonalen. Att få varje elev att bli självständig och kunnig individ är anledningen till att man valde att arbeta i skolan.

Experternas minimikrav

I experternas debattartikel lyfts följande viktiga punkter som en miniminivå:
• Barnets perspektiv måste alltid vara utgångspunkten för att se vad som fungerar för just dem.
• Skolan måste utse ansvariga för den direkta dialogen med eleven.
• En samordnande instans på nationell nivå för att säkerställa att elever med funktionsnedsättning inte glöms bort.

Alla dessa punkter är viktiga förutsättningar för att elever med funktionsnedsättningar ska få det stöd de behöver. Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har kunskap och kan erbjuda stöd för att stötta skolor och skolhuvudmän i deras viktiga arbete.

Men i våra kontakter med skolor framgår att kunskapsstöd från oss inte är nog. Det är oftast i själva skolverksamheten och resurserna som det finns brister.

Vad gör vi på SPSM nu?

Vad ska vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten göra för att det ska fungera bättre, nu och efter coronapandemin? Vi ordnar kurser och fortbildning för skolpersonalen och tar fram en stor mängd utbildningsmaterial. Vi vägleder i frågor som gäller elevhälsans främjande och förebyggande arbete och ger specialpedagogisk rådgivning till skolledning, till arbetslag och även rådgivning kring enskilda elever. I coronatider har vi digitaliserat allt vårt stöd och även utökat kapaciteten i vår rådgivning.

Nya kontor för samverkan

Vi från Specialpedagogiska skolmyndigheten har ett stort ansvar i att förmedla kunskap och stöd till skolor och skolhuvudmän. För att göra det på ett bra sätt behöver vi ha en fortlöpande dialog. Vi hoppas att vi genom de 16 samverkanskontoren som vi har startat denna vår ska kunna föra dialogen ännu bättre och ännu närmare verksamheterna. Men ansvaret och görandet ligger ändå ytterst hos skolhuvudmännen, oavsett om de är kommunala eller fristående verksamheter.

Vår uppmaning till skolornas huvudmän

Alla barn och elever har rätt att nå målen. Vi uppmanar därför alla skolhuvudmän att efterleva den skollag vi har och att ställa sig frågorna – hur kan man skärpa uppföljningen av skolsituationen för elever med behov av stöd? Hur tänker man säkerställa att rektorer och lärare i det tuffa läge som nu råder får förutsättningar att ge elever i behov av stöd den hjälp de behöver?

Fredrik Malmberg
Generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *