Låt volontäruppdrag bli jobbmöjligheter

DEBATT. I dagens Sverige är det många i arbetsför ålder som har en funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa som är långtidsarbetslösa.

Arbetsmarknadens normer hindrar många

Orsaken är att det är så komplext att balansera arbetsgivares ansvar att anställa, arbetsförmedlingens ansvar att matcha personer mot arbetsmarknaden, och individens ansvar att matcha och söka befintliga arbeten.

Ofta glöms det bort att denna målgrupp sällan kan leva upp till arbetsmarknadens rådande normer, som kräver 40 timmars arbetsvecka, tidiga morgonar och sena eftermiddagar. Ett stort antal varierade arbetsuppgifter. Samt högskolebehörighet.

Den arbetsmarknadspolitiska lösningen på glappet mellan förmågor och krav, är ofta med anpassade arbetsträningsplatser som inte garanterar anställning på lång sikt. Då arbetsgivaren inte anser sig ha möjlighet att anställa någon på endast 40 procent, eller som kan utföra endast hälften av de ordinarie arbetsuppgifterna, för att nämna några exempel.

Omvandla daglig verksamhet till fullvärdiga jobb

Andra hänvisas till dagliga verksamheter där personen till väldigt låg ersättning får utföra enklare arbetsuppgifter inom till exempel snickeri eller tvätt. Vilket är en utmärkt lösning för vissa, och alldeles för monotont och enkelt för andra. Helt enkelt därför att nedsatt arbetsförmåga, och förmågan till mer varierade, och komplexa arbetsuppgifter inte alltid har ett samband.

Självklart borde dessa verksamheter omvandlas till fullvärdiga jobb med handledning, då alla som utför ett jobb borde ha rätt till en riktig lön.

Men arbetsmarknaden måste fortfarande breddas för att verkligen ta till vara fler människors kunskaper och förmågor.

Behov av fler frivilliga = jobbmöjligheter

Många frivilligorganisationer har svårt att bedriva sin sociala, djurskyddande, och folkbildande verksamheter i brist på frivilliga som har den tiden som behövs. Dessa uppdrag vore perfekt för många som idag är utan sysselsättning, då de ofta inte kräver heldagar, kan utföras på olika tider på dygnet, och inte kräver expertkunskaper.

Även den som inte har klarat en socionomutbildning kan svara i olika hjälptelefoner så länge personen i fråga är en empatisk medmänniska. En person som har svårt att interagera socialt med andra människor skulle kunna göra ett bra jobb på ett katthem. Precis som att en person som är utbränd efter en tuff gymnasietid och därmed har svårt att komma upp på morgonen kan bli en bra läxhjälpare på eftermiddagen.

Många möjliga satsningar

Förutom att arbetslösheten skulle minskas markant gynnas samhällsnyttan, då fler med suicidtankar snabbare kan få en kontakt att prata med, färre katter och hundar skulle sakna hem, och fler barn genom läxhjälp skulle ha större chans att klara skolan. Dessa exempel är bara några av många möjliga satsningar.

Två uppmaningar

Därför vill jag uppmana kommunpolitiker i Sveriges samtliga kommuner att omvandla dagliga verksamheter till handledda jobb.

Jag vill även uppmana riksdagspolitiker att stötta frivilligorganisationer med öronmärkta pengar som går till att anställa fler på deras villkor.

Desideria Jungelin

Om artikelförfattaren Desideria Jungeling, 24 år, Stockholm

Jag är född med grav synnedsättning (blindhet) och högfungerande autism. På grund av detta har jag inte haft möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden då den är gjord för normfungerande människor, och jag har inte heller lyckats med en högre utbildning trots toppbetyg i gymnasiet. Detta på grund av att jag inte kunnat få rätt stöd vare sig det gäller högskola eller folkhögskola.

Jag har skrivit reportage om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet åt föreningen Med lagen som verktyg, jag driver facebooksidan Desideria Jungelin poet och författare där jag publicerar dikter om min livssituation. Min dikt ”Att få och förlora vingar”, om rätten till ledsagning, vann Synskadades riksförbunds skrivtävling 2019.

Våren 2021 gav jag ut novellsamlingen Överlevnadskunskap där jag genom fiktiva berättelser skildrar hur unga funktionsnedsattas livsvillkor kan se ut.

Dessutom håller jag studiecirklar i att skriva poesi för att få andra med synnedsättning och ev flerfunktionsnedsättning att genom poesin skildra sina levnadsvillkor.

En kommentar

  1. Bra idéer. Så länge ingen som nappar på sådana erbjudanden, om de blir verklighet, hamnar mellan stolarna och ersättningar och e v bidrag dras in helt eller minskas i orimlig omfattning.
    Parallellt måste nog även en diskussion föras med Försäkringskassan på riksnivå. En sådan diskussion förs väl just nu men det verkar trögt, inget händer?

    Idag är det alldeles för många professionella/ anhöriga utan egen erfarenhet som har anställningar som vem som helst på förbunds- och föreningskanslieer. Målgrupperna de jobbar för lyser ofta i stor utsträckning med sin frånvaro. Samtidigt som de ofta uppmuntrar målgrupperna att delta ute i samhället t ex genom att gå från dv till jobb, arbetsträna och praktisera. Förbund och föreningar behöver stöttas ekonomiskt för att kunna erbjuda trygga, anpassade anställningar och sedan ha krav på sig att alltid ha x antal anställda med inifrånperspektiv på sjukdomen/funktionsnedsättningen.

Funktionen för kommentarer är stängd.