Barnets bästa utreddes aldrig – personal blev enda vuxenkontakt

IVO kritiserar en socialnämnd för att i åtta års tid ha låtit ett barn med mycket stort assistansbehov vara HVB-placerat, utan att utreda om det är till barnets bästa.

Flerårig placering utan utredning

”Nämnden har inte efterlevt sin utredningsskyldighet. Detta då barnet varit placerad på HVB i flera år utan att utreda om placeringen är förenlig med barnets bästa”, skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

IVO ser allvarligt på att barnet har fått växa upp under HVB-liknande former från ett års ålder. Detta har hindrat barnet att kunna relatera till ett fåtal vuxna i sin dagliga tillvaro. Istället har barnet växt upp med en personalgrupp som omsorgsgivare, påpekar IVO.

Den ansvariga nämnden i Östersunds kommun borde har utrett om detta varit förenligt med barnets bästa.

Behov av assistenter dygnet runt

Barnet föddes 2013 med en fysisk funktionsnedsättning som inneburit att barnet har varit i behov av assistenter dygnet runt. Flera orosanmälningar om bristande omsorgsförmåga inkom under barnets första levnadsår.

Utredning fullföljdes aldrig

En utredningen avslutades i mars 2014 utan att nämnden tog ställning till vilket behov av skydd och stöd barnet hade. Utredningen avslutades istället med bedömningen att vårdnadshavarens omsorgsförmåga behöver utredas vidare genom en utredningsplacering på ett HVB-hem.

”Det är en allvarlig brist att avsluta en utredning gällande ett barns behov av skydd och stöd med bedömningen att frågan behöver utredas vidare. Förfarandet innebär att utredningen avslutades utan att nämnden tog ställning till barnet eventuella behov av skydd och stöd, vilket var anledning till att utredningen inleddes. Det medför sålunda även att nämnden inte fullföljde sin utredningsskyldighet”, skriver IVO i beslutet.

Ett tilltänkt familjehem avsade sig uppdraget. Enligt IVO borde nämnden ha inlett en ny utredning om vilket stöd som var lämpligt för barnet.

Istället fick HVB-placeringen fortgå, enligt IVO, ”utan att utreda om det var barnets bästa att på lång sikt bo i en lägenhet tillsammans med endast personliga assistenter som ansvariga för den dagliga omsorgen”.

IVO:s ärende har diarienummer 3.5.1-58782/2020-5.