LSS-boende måste stängas omedelbart – inhibition rivs upp

IVO:s beslut att återkalla tillståndet för ett av Attendos LSS-boenden för vuxna i Eskilstuna ska gälla omedelbart.

Sakfrågan är ännu inte avgjord

Kammarrätten i Göteborg beslutade idag (23 oktober) att skälen för att återkalla tillståndet väger tyngre än Attendos och de boendes intressen av att verksamheten tillfälligt drivs vidare.

På Attendos webbsida betonar Linda Bengtsson, presschef, att kammarrättens beslut endast gäller inhibitionen.

”Domstolens granskning av IVO:s beslut av sakfrågan fortgår, i och med detta kommenterar vi just nu inte mer i frågan. För verksamheten berör detta endast ett fåtal individer som nu kommer att få allt stöd som de behöver för sin flytt”, skriver Linda Bengtsson.

IVO återkallade tillståndet i september

IVO anser att det funnits missförhållanden i boendet, och att de var så allvarliga att tillståndet för verksamheten skulle återkallas. Den 18 september 2023 beslutade IVO därför att återkalla Attendo LSS AB:s tillstånd för det aktuella boendet. Beslutet gällde omedelbart, men IVO gav bolaget fyra dagar för att avveckla verksamheten.

Bolaget fick dock inhibition hos förvaltningsrätten, och har därför kunnat fortsätta driva verksamheten under rättsprocessen.

Kammarrättens dom (mål nr 5961-23) innebär att förvaltningsrättens beslut om inhibition upphävs. Nu måste boendet stängas senast 27 oktober.

”Boende har utsatts för direkt fara”

När IVO överklagade inhibitionen uppgav man att de boende har utsatts för händelser som inneburit direkt fara. Som exempel nämndes att personal tryckt ett knä mot en boende och att det utdelats slag eller knuffar mot en boendes hals.

”Förutom att det är förenat med fara för liv och fysisk hälsa att återkommande bli utsatt för slag, knuffar, nedläggningar, fasthållningar och att bli kastad, släpad eller buren, är risken för de boendes psykiska hälsa uppenbar”, skrev IVO.

IVO hävdade även att det finns allvarliga brister i det systematiska kvalitetsarbetet.

”Ytterst missvisande bild”

Attendo anser att IVO har gett ”en ytterst missvisande bild” av verksamheten, och att det inte är klarlagt att personal verkligen har tryckt ett knä mot en boende, eller slagit mot halsen.

Bolaget har också försvarat sig genom att peka på ett flertal rutiner för ett systematiskt kvalitetsarbete, och på hög kompetens hos personalen. Man menar vidare att de åtgärder som man vidtagit har minskat hot och våld.

Därför river kammarrätten upp inhibitionen

Kammarrätten motiverar sitt beslut bland annat så här:

”De boende som Attendo LSS AB har valt att ta emot i verksamheten har inneburit att stora krav har ställts på personalen. Detta har visat sig i ett stort antal allvarliga händelser som registrerats i det ledningssystem som bolaget tillämpat för verksamheten. Dessa händelser är till sitt antal och sin karaktär som de beskrivs i ledningssystemet sådana missförhållanden att de talar för att tillståndet bör vara återkallat i avvaktan på att förvaltningsrätten avgör sitt mål slutligt eller beslutar om annat. Flera av händelserna är dessutom utifrån beskrivningarna i ledningssystemet synnerligen allvarliga vilket talar för att det var motiverat att återkalla tillståndet utan föregående föreläggande.”

LÄS ÄVEN: Så funkar LSS-boende

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *