LSS i korthet

LSS är en förkortning av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagens målsättning är att människor med stora funktionsnedsättningar ska ha jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.

LSS har tio olika insatser

Lagen har 10 olika insatser eller stöd, nämligen rådgivning och annat personligt stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom, bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad, samt daglig verksamhet.

När kom LSS?

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ersatte från och med 1994 omsorgslagen och innebar en utvidgning. Bland annat tillkom en tredje personkrets för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

LSS blev en pluslag som kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och ska försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs för att kunna erhålla samma människovärde som andra, trots sina funktionsnedsättningar.

Tillhör du personkrets 1 eller 2 krävs endast ett konstaterande att du har behov av insatser. För personkrets 3 är tillhörighet och behovsbedömning mer komplicerad.

Vad innebär det att LSS är en rättighetslag?

Precis som Omsorgslagen blev LSS en rättighetslag. Det innebär en definierad personkrets och individuella rättigheter samt en möjlighet att pröva beslut om insatser i en rättslig process.

Genom rättighetslagstiftning kan staten styra samhällets resurser till eftersatta områden, i detta fall till funktionshinderomsorgen. Men om relationen mellan staten, myndigheter och medborgare ska fungera gäller det att alla uppfattar lagen som legitim.

Vad kännetecknar LSS?

LSS kännetecknas av en humanistisk människosyn – att alla har lika värde. Därför får en person med stora funktionsnedsättningar aldrig betraktas som ”föremål för åtgärder”, utan ska ses som en individ med fullständiga rättigheter.

Målet är att verksamheten enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas. Insatserna ska ge den enskilde möjlighet att leva som andra, trots sina funktionsnedsättningar.

Läs mer om bakgrunden till LSS och lagens grundläggande principer i lektion 1 av LSS-skolan.