LSS-kommittén: Barns rätt till assistans negligeras alltför ofta

Barns rättigheter negligeras ofta när det gäller beslut om personlig assistans, anser LSS-kommittén. I morgon föreslår kommittén en ny lagregel som innebär att LSS-handläggare måste ta särskild hänsyn till barnens bästa.

Personliga handläggare för var och en som får insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett annat krav från kommittén som i morgon, fredagen den 29 augusti, lägger fram sitt slutbetänkande.
Vidare vill kommittén ha en storsatsning på utbildning av LSS-handläggare.

De tre folkpartistiska ledamöterna i LSS-kommittén Linnéa Darell, Tobias Krantz och Maria Lundqvist-Brömster avslöjar dessa förslag i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

– Trots att barn är berättigade till personlig assistans negligeras deras rättigheter ofta i rättsliga processer, påpekar ledamöterna i debattartikeln.
I endast ett av 35 rättsfall i länsrätten som Socialstyrelsen granskat hade barnets bästa tagits upp efter att klaganden hade åberopat detta som grund.
{loadposition incontent}- Så får det inte fortsätta. Därför föreslår kommittén att en ny lagregel införs som innebär att när åtgärder rör barn så ska särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver, skriver folkpartisterna.

Regler saknas för hur handläggningen av LSS-ärenden ska gå till viket skapar osäkerhet och otrygghet, men det vill kommittén nu ändra på. Tydliga regler för handläggningen ska införas.
– Det är oacceptabelt att många funktionshindrade upplever att de bollas runt mellan handläggare, skriver folkpartisterna som vill införa en princip att varje brukare har sin egen personliga handläggare.

Att förändra reglerna räcker inte för att komma till rätta med bristerna, har kommittén insett. Därför begär man att regeringen drar igång en stor satsning på att stärka kompetensen hos Försäkringskassans personal.
– LSS ställer stora krav på behovsbedömningar och utförande av olika insatser. Kunskap och kompetens spelar en nyckelroll. Det handlar om kompetens i alla led och på alla nivåer från utförandet av LSS-tjänster till bedömningar av behov, beslut och domstolsprövningar, heter det i artikeln.

Med bättre kunskap hos handläggarna på Försäkringskassan och andra instanser hoppas kommitttén att de stora regionala skillnaderna ska minska. Idag är det dubbelt så stor andel som har assistans i vissa län jämfört med andra.
– De regionala skillnaderna har ingen rimlig rationell förklaring, skriver folkpartisterna.
Som exempel nämns att nästan dubbelt så stor andel av invånarna i Norrbotten (250 personer per 100 000 invånare) får assistans som i Västmanlands län och Uppsala län (130 personer per 100 000).
Kommittén har också upptäckt att antalet beviljade assistanstimmar skiljer sig kraftigt mellan länen. Dalarna ligger högst med 120 timmar per vecka i genomsnitt; Kronoberg ligger lägst med 88 timmar per vecka i genomsnitt.

Brukarna ska även få ökade möjligheter att komma till tals och därför föreslår kommittén att enskilda personer får rätt till företräde inför den nämnd, delegation eller beslutsfattare som hanterar frågan.
– Det är en kraftig signal om att den enskilde funktionshindrades rätt måste stärkas, menar Linnéa Darnell, Tobias Krantz och Maria Lundqvist-Brömster.

De tre folkpartisterna räknar inte med att LSS-kommitténs olika förslag räcker för att åtgärda alla brister i lagen, som inte bara gäller personlig assistans utan även boende, daglig verksamhet och en rad andra insatser.
– Vi är inte så naiva att vi tror att reformen inte kommer att ifrågasättas. Lystna blickar kommer att kastas från olika håll på de miljarder som reformen kostar, skriver de.

Här finns hela artikeln på DN.