LSS-skolan 2024: 1 b. Insatser och personkretsar

Vilka insatser ingår i LSS?

LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, har tio speciella insatser som anges i 9 § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade:

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vilka personer omfattas av LSS?

De grupper som har rätt till insatser enligt LSS kallas personkretsar. Det finns tre olika personkretsar:

Personkrets 1. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att hen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

Ung kvinna i rullstol. Foto: Envato.
För att få rätt till LSS-insatser måste man tillhöra någon av personkretsarna, och exempelvis ha stora varaktiga fysiska funktionsnedsättningar. Foto: Envato.

Hur många personer ingår i LSS personkretsar?

Tabellerna nedan visar antalet personer med insatser enligt LSS den 1 oktober 2021 fördelade efter personkrets, kön och ålder.
Personer som har rådgivning och annat personligt stöd som enda LSS-insats ingår inte.
Källa: Registret över insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialstyrelsen.

Personkrets 1 – antal personer 1 oktober 2021
ÅlderKvinnor personkrets 1Män personkrets 1Totalt personkrets 1
0─6198585783
7─121 3053 2524 557
13─225 7779 64915 426
23─6418 60325 60544 208
65─1 7932 1333 926
Samtliga i personkrets 127 67641 22468 900
Personkrets 2 – antal personer 1 oktober 2021
ÅlderKvinnor personkrets 2Män personkrets 2Totalt personkrets 2
0─6000
7─12011
13─226612
23─645019211 422
65─226298524
Samtliga i personkrets 27331 2261 959
Personkrets 3 – antal personer 1 oktober 2021
ÅlderKvinnor personkrets 3Män personkrets 3Totalt personkrets 3
0─6405898
7─128399182
13─22122157279
23─641 6551 9613 616
65─8418371 678
Samtliga i personkrets 32 7413 1125 853

Antal personer med LSS fördelat på typ av insats och personkrets

Insats enligt LSSPersonkrets 1Personkrets 2Personkrets 3Alla personkretsar
1. Rådgivning och annat personligt stöd64227100769
2. Personlig assistans2 3162522 3804 948
3. Ledsagarservice5 4733418556 669
4. Kontaktperson16 61231462317 549
5. Avlösarservice3 957271114 095
6. Korttidsvistelse8 65791348 800
7. Korttidstillsyn4 5042594 565
8. Boende, barn86408872
9. Boende, vuxna26 6847332 13429 551
10. Daglig verksamhet38 9801 084040 064
Totalt antal insatser108 0472 7626 304117 113