LSS-skolan

LSS-skolan 17: Samverkan enligt LSS

Publicerat av
Harald Strand
Dela

LSS innehåller en bestämmelse som är både ovanlig och värdefull. Lagen ger intresseorganisationer rätten att samverka med kommunen. Hur funkar det i praktiken?

Rätten att samverka för intresseorganisationer där medlemmar berörs av LSS finns inskriven i lagens 15 § punkt 7:

Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder.

En förklarande text i propositionen:

Genom samverkan med handikapporganisationer kan de erfarenheter som personer med funktionshinder själva besitter tillföras verksamheten. Formerna för samarbetet bör bestämmas av kommunen och organisationerna själva utifrån lokala förutsättningar.

Där står också:

Ordet samverkan avser att markera, att samarbetet mellan parterna skall vara fråga om ett ömsesidigt givande och tagande. Ordet samråd har oftare använts i en snävare betydelse.

Ovanligt att lagen stadgar samråd

Det är ovanligt att detta skrivs in i lag. Oftast är det en rekommendation från någon myndighet eller från SKL som skapar olika för kommunen frivilliga samrådsgrupper.

Det är viktigt att intresseorganisation kräver denna samverkan enligt LSS paragraf 15.7, och inte nöjer sig med funktionshinderrådet, ett frivilligt samråd där kommunen styr innehållet.

Att det är okänt inom de flesta kommuner framgår av de svar organisationerna får när de kräver riktig samverkan om kommunens LSS-verksam­het­er: ”Vi har kommunala funk­tions­hinderrådet”.

Det är lite av samma undanflykter som jag beskrev i lektion 7 om individuell plan, där kommunens ansvariga för LSS hänvisade till andra planer, som genomförandeplan, handlingsplan, vårdplan, SIP etcetera vilka alla är professionens planer. Där är det bara Indivi­duell plan enligt 10 § LSS som är individens egen plan, och som kommunens måste erbjuda alla som har någon insats enligt LSS.

Motsvarande gäller samverkan enligt LSS paragraf 15.7.

Funktionshinderrådet är ett frivilligt samråd som kommunen kan styra. Till stor del består det av information om vad kommunstyrelsen redan har bestämt.

Paragraf 15.7 säger däremot att kommunen ska samverka med intresseorganisationer som företräder personer med LSS-beslut. Syftet med samverkan är att ge handikapporganisationerna inom LSS-området möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen inom ramen för LSS.

”Organisationerna skall ges möjlighet att påverka, att lämna förslag och att ge synpunkter för att viktiga kunskaper och erfarenheter skall kunna tillföras verksamheten”.

”En självklarhet”

Bengt Westerberg skriver i sin förklaring i propositionen:

Jag ser det som en självklarhet att handikapporganisationerna fortlöpande ges möjlighet att lämna förslag och att ge synpunkter hur verksamheten enligt lagen läggs upp och bedrivs. Därigenom tillförs också huvudmannen viktiga kunskaper och åsikter som funktionshindrade har. Det är kommunerna som skall ha ansvaret för merparten av insatserna. En skyldighet att samverka med handikapporganisationerna bör därför åvila dessa. Samarbetet bör kunna organiseras på olika sätt.

Det är viktigt att både intresseorganisationerna och kommunen är överens om hur samverkan sker! Ofta vill kommunen även här styra agendan och då är det just ”bestämmas av kommunerna och organisationerna” som är viktigt. Bägge parter ska vara delaktiga i beslutet om hur samverkan ska ske. Så är det också med innehållet där båda parter måste få vara med och ha synpunkter innan beslut klubbas i nämnden eller tas av förvaltningschefer.

I det fall kommunen ifrågasätter samverkan bör intresseorganisationerna upplysa om hur länsstyrelsen uttryckte det i ett beslut till en trilskande kommun i Stockholms län:

”Länsstyrelsen anser att de särskilda uppgifter för kommunen som anges i 15 § punkt 7 LSS vad avser samverkan med organisationer kan ses som grundläggande för att kunna ge personer med funktionshinder möjlighet att leva som andra trots sitt funktionshinder. Samverkan bör som lagen anger bestämmas av kommunerna och organisationerna själva utifrån lokala förutsättningar.

Samverkan enligt 15 § punkt 7 LSS bygger på att två parter kommit överens om formerna för detta arbete. FUB uppger i sin anmälan att deras medlemmar helt står utan den insyn och intressebevakning som lagen föreskriver. Så länge den ena parten inte känner sig hörd eller delaktig finns enligt länsstyrelsens bedömning inte grunden för samverkan på det sätt som anges i 15 § punkt 7 LSS.”

Det har visat sig vara viktigt att samverkan sker med både ansvariga politiker och ansvariga förvaltningschefer. Men glöm inte att ha en parallell diskussion med oppositionspolitiker, som kan vara en bra hjälp när nämnden ska ta beslut.

Att få igång samverkan tar tid! Motståndet mot att ”utomstående” ska lägga sig i verksamheten är ofta stor. Vad man då glömt är att man företräder de kommuninvånare för vilken verksamheterna finns. Det finns i LSS 6 § en stark skrivelse om att verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt som både dessas företrädare och kommunen som utförare måste förhålla sig till. Självklart är det besvärligare att tvingas ha en öppen dialog om och inför ett beslut.

Dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal”. Innebörden är samtal mellan två eller flera parter där synpunkter och argument fritt flödar, att alla berörda oavsett status har möjlighet att delta och är aktiva, att alla parter ska vara likvärdiga och att alla argument som rör de frågor som diskuteras är legitima. En dialog är ett möte där alla deltagare är med och påverkar resultatet.

I dag har förvaltningscheferna en mycket stor frihet att lägga fram sina beslutsrekommendationer till sina politiker i nämnden som sällan protesterar. Det är orsaken till vikten av att samverka även med politiker. De får på så sätt även intresseorganisationens syn, både när man är överens med förvaltningen och när man har avvikande mening. Vad man ser är att det gör förvaltningschefer mer noggranna med underlag till beslutsförslag.

FUB Stockholms län har i flera år drivit frågan om ”Samverkan 15.7” och konstaterar till glädje att allt fler lokalföreningar nu har någon form av samverkan. Nu är det dags att utveckla innehållet!

Det finns idag i några kommuner ett intresse att uppnå min vision om att ”göra kampen om insatser till samarbete om insatser”. Det var knappast lagstiftarnas mening att vi ska slåss om vad LSS innebär. Och även om LSS blev en rättighetslag var inte lagstiftarnas mening att alla beslut om insatser enligt LSS skulle prövas i domstol. Intentionerna och målet med LSS var ju tydliga. En lugn samverkan är bra för alla parter och bidrar till att minimera antalet juridiska processer.

Alla vinner

Det finns många anledningar till varför paragrafen 15.7 i LSS är viktig och varför den fick en framträdande plats i propositionen samt senare en egen paragrafpunkt i LSS.

En vinst är att alla berörda är med och bidrar med sina erfarenheter och sin kunskap. Det ökar möjligheterna att göra rätt från början. Det är de viktigaste frågorna för brukarna som diskuteras. Det spar tid och resurser samt sparar dubbelarbete. Det gör också att akuta insatser i framtiden minimeras.

Kunskapen hos alla parter ökar, vilket på sikt ger bättre verksamhet. Med stor sannolik även billigare verksamhet då långsiktig planering blir möjlig.

För de berörda brukarna ökar inflytandet och självbestämmandet samt tryggheten, i linje med målen med LSS. Samverkan ger nöjdare brukare, men även nöjdare medarbetare. Den riktigt stora vinsten är att konflikter minimeras!

Ett exempel

Inför nämndmöten skickas alla dokument (utom de som omfattas av sekretess) som går ut till ledamöterna en vecka före mötet även till oss inom FUB. Vi inom FUB får på så sätt möjlighet att skriva våra eventuella kommentarer till ordförande. Om FUB vill får de också direkt före mötets start framföra sin syn till alla nämndledamöter.

Nämndmötena är öppna (så när som på sekretesspunkter) då FUB-medlemmar får vara med och lyssna (ej prata).

Fyra gånger per år hålls samverkansmöten mellan FUB och ansvariga politiker.
Ungefär lika många samverkansmöten sker mellan FUB och förvaltningsledning.

FUB bjuder in olika politiker och förvaltningschefer för mer allmän diskussion före sina styrelsemöten.

Delar av styrelsen träffar verksamhetschefer för exempelvis daglig verksamhet för allmän diskussion någon eller några gånger per år.

På de mer formella mötena enligt paragraf 15.7 finns en förutbestämd agenda och protokoll skrivs. Övriga möten är informationsutbyten utan formella krav, ibland med förutbestämda frågor. Det finns nämnder och förvaltningar som har ansvar för vissa delar av LSS, som till exempel lokaler, fritid, kultur, där samverkan inte ännu formaliserats. Kanske delvis för att behovet inte uppstått då huvudansvarig nämnd tagit på sig samordningsansvar.

Glöm inte samverkan med andra partier, de som inte är just nu styrande. Det är viktigt för kontinuiteten för brukarna att även dessa icke styrande politiker är insatta i frågor som berör LSS. Inför alla val har berörd FUB-förening mer formella möten med de stora partierna.

Som en bonus ser FUB att nämndmötena utvecklas på punkter som rör LSS. LSS bör dessutom inte vara en partiskiljande fråga.

Fler lektioner i LSS-skolan 2019

LSS-skolan 5: Boende med särskild service
Cirka 1000 barn och unga samt cirka 28 000 vuxna har boende med särskild service enligt LSS
LSS-skolan 15: Delaktighet
Delaktighet på alla nivåer - Harald Strand går igenom en av lagens grundpelare
LSS-skolan 14: Kontinuitet
En av lagens viktigaste principer hotas av hårda omprövningar
LSS-skolan 13: Självbestämmande
Hur förverkligar man LSS vackra ord om självbestämmande och inflytande?

Artikeln publicerades 2020-05-07