LSS-skolan 2022: Vilka insatser ingår i LSS?

Vilka insatser ingår i LSS?

LSS, lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, har tio speciella insatser som anges i 9 § i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade:

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,
3. ledsagarservice,
4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Vilka personer omfattas av LSS?

De grupper som har rätt till insatser enligt LSS kallas personkretsar. Det finns tre olika personkretsar:

Personkrets 1. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3. Personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att hen har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på sig, laga mat, förflytta sig eller kommunicera med omgivningen.

LSS-skolan som ebok i formatet EPUB
LSS-SKOLAN

Allt om LSS i en e-bok!

Nu finns LSS-skolan med alla 18 lektioner för gratis nedladdning som EPUB- och PDF-dokument. Lär dig allt om lagen om stöd och service.

LSS-skolan om lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är författad av Harald Strand, som tidigare även var ordförande för Riksförbundet FUB.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.