LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids | HejaOlika

LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids

Harald Strand är författare till LSS-skolan här på HejaOlika. Foto: Linnea Bengtsson.

Harald Strand.

ANNONS

Annons för Forum FUB

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

Här fortsätter LSS-skolan, med lektion 4 om avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Det handlar om tre mycket viktiga insatser, inte minst för att familjer, där ett barn har funktionsnedsättning, inte ska bli isolerad och för att föräldrarna ska orka. Insatserna är också viktiga för barnets frigörelse och framtida självständighet.

 

Lektion 4 av LSS-skolan handlar om insatserna Avlösarservice i hemmet (paragraf 9.5), Korttidsvistelse (paragraf 9.6) och Korttidstillsyn (paragraf 9.7).

Insatserna är förhållandevis små både mätt i antalet personer och i kostnader. Antalet personer som utnyttjar avlösarservice enligt LSS är cirka 3 500. Antalet personer som får korttillsyn är ungefär 4 500. Antalet personer som har korttidsvistelse genom LSS är ungefär det dubbla, drygt 9 500.

Avlösarservice ligger konstant medan de båda andra insatserna har minskat de senaste åren. Av de totala LSS-kostnaderna utgör avlösaraservice 0,6 procent, korttillsyn 1,7 procent och korttidsvistelse som är en dyrare insats utgör 6,8 procent.

De tre insatserna är viktigare än de till synes utnyttjas/erbjuds. Kanske en tredjedel av alla som har LSS bor kvar hos sina föräldrar eftersom de går i skolan. Att då bara en minoritet av dessa har insatser är beklagligt. Några har kanske fått personlig assistans, men även medräknat dem är det för liten andel. Om det beror på att man inte känner till möjligheterna eller att man inte orkat ”kräva” även dessa insatser vet vi inte.

Avlösarservice och korttillsyn används av naturliga skäl av barn, medan ca 15 procent av de som har korttidsvistelse är vuxna.

I dagens samhälle är det tufft att räcka till som förälder redan i en vanlig småbarnsfamilj. Har du dessutom ett eller fler barn med särskilda behov tar tiden slut! Du behöver allt stöd som samhället utlovat. I en ideal värld erbjuder samhället detta automatiskt utan att du som förälder behöver slita ytterligare, men så är det uppenbart inte! Du måste kämpa för varje liten insats i LSS. Utan kamp – ingen insats!

Alla de tre insatserna är viktiga för en familj med funktionshindrade barn. För att inte familjen ska bli isolerad. För att föräldrarna skall orka med de extra uppgifter som tillkommer när man har barn med särskilda behov.

Insatserna är dessutom viktiga för barnets frigörelse och dess framtida självständighet. Också för förädlarnas möjlighet att leva som andra. De som kanske mest får stå tillbaka är syskonen, vilket gör insatserna änne viktigare.

 

Avlösarservice

(Insatsen avlösarservice i hemmet, § 9.5)

Avlösarservice innebär vanligen att någon utomstående tar hand om barnet i det egna hemmet, dvs. tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Insatsen ska göra det möjligt för föräldrar att få avkoppling och utföra sysslor utanför hemmet eller bara att få tid att ägna sig åt barnets syskon.
Insatsen ska ges både regelbundet och akut, dygnet runt och på helger. Omvårdnad ingår i insatsen.

 

Så här tänkte politikerna när lagen stiftades

Vårdnadshavare till barn med funktionshinder har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden och skall se till att barnets behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ska också svara för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.
Behov av avlösning för föräldrar bör kunna erhållas i form av avlösarservice och korttidsvistelse enligt den nya lagen.

I LSS-propositionen 1992/93:159 skrev ansvarig minister Bengt Westerberg att avlösarservice handlar om avlösning i det egna hemmet, dvs. att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående:

Föräldrar till funktionshindrade barn behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna skall kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort.

Många vuxna personer med funktionshinder bor hos sina föräldrar och vårdas av anhöriga. De anhöriga gör ofta stora och tunga vårdinsatser och behöver avlösning från uppgiften för att vila eller för att genomföra egna aktiviteter.

Mot denna bakgrund anser jag att avlösarservice skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Avlösning bör kunna ges både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. Jag anser att den bör vara tillgänglig under dagtid, kvällar och nätter samt under helger.

Så här fungerar avlösarservice idag

Liksom många andra av insatserna är problemen att det kan vara svårt att få insatserna när föräldrar önskar. Dock verkar insatsen för övrigt fungera som det är tänkt.
Insatsen ökar inte, förhoppningsvis på grund av att personlig assistans till barn ökar. Personlig assistans är naturligtvis en bättre insats för föräldrar som vill arbeta och utföra sina andra åtaganden för familjen.

 

 

Korttidsvistelse

(Insatsen korttidsvistelse, § 9.6)

Kortidsvistelse ges för behov av miljöombyte, rekreation och personlig utveckling för den enskilde. Det kan också vara för att klara anhörigas behov av avlösning, till skillnad mot § 9.5, dock inte i det egna hemmet.

Korttidsvistelse kan förläggas i korttidshem eller hos stödfamilj. Sommarläger och diverse andra aktiviteter i form av internat är andra exempel.

Insatsen är begränsad i tid, antal dagar per månad. Insatsen kan även ges vid akut behov.

 

Så här tänkte politikerna när lagen stiftades

I LSS propositionen 1992/93:159 skrev dåvarande socialminister Bengt Westerberg följande om kontaktperson:

Personer som omfattas av den nya lagen skall genom korttidsvistelse erbjudas miljöombyte och rekreation. Anhöriga eller familjehemsföräldrar skall få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse skall kunna anordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt.

Skälen för mitt förslag är att korttidsvistelse innebär att en funktionshindrad person tillfälligt under en kortare eller längre tid vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet.

Jag har i det föregående föreslagit att avlösarservice i det egna hemmet skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Jag anser att också rätten till korttidsvistelse utanför det egna hemmet skall regleras i lagen och delvis kunna utgöra ett alternativ till avlösarservice. I valet mellan de bägge avlösningsformerna måste givetvis den enskildes och de anhörigas önskemål tillmätas största betydelse.

Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionshindrade personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen bör också kunna ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.

Insatsen kan ges till både barn och vuxna.

Oavsett hur korttidsvistelsen arrangeras, bör strävan vara att den enskilde – såvida han eller hon inte får insatsen i form av t.ex. lägervistelse – skall kunna fortsätta i sina vanliga dagliga aktiviteter. Likaså bör behovet av fritidsaktiviteter uppmärksammas.
Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta situationer. Den bör vara tillgänglig under såväl dagtid som under kvällar, nätter och helger. Det bör också beaktas att vissa personer har behov av medicinska omvårdnadsinsatser i samband med korttidsvistelse.

I förekommande fall måste huvudmannen för verksamheten samverka med sjukvårdshuvudmannen för att säkerställa tillgången till särskilda medicinska omvårdnadsinsatser och behövligt expertstöd av den art som sjukvårdshuvudmannen i övrigt förfogar över.

Så här fungerar det idag

Insatsen kortidsvistelse skiljer sig från många av de övriga insatserna i LSS som t.ex. ledsagarservice, avlösarservice och personlig assistans, då kommunen inte bara behöver stå för personalkostnad. I korttidsvistelse ingår även den enskildes kostnader för resa, logi med mera.

Då insatsen härmed blir dyrare har vi samma problem som för övriga liknande insatser, det vill säga att kommunerna vill spara. Utslagen i förvaltningsrätterna liknar de som gäller ledsagare, dvs. insatsen ska vara begränsad i tid, omfattning och avstånd.

Vi kan också se att kommunen begränsar till exempel lägervistelse genom att förhala beslutsprocessen så att eventuellt positivt beslut i förvaltningsrätterna kommer för sent. Det är också vanligt att kommunerna begränsar antalet läger, till exempel med argument som att ”du fick förra året”.

 

 

Korttidstillsyn

(Insatsen korttidstillsyn, § 9.7)

Med detta avses korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. Detta gäller även under längre skollov som t.ex. sommarlov.

Omvårdnad ingår i denna insats. I omvårdnaden bör ligga en skyldighet att ge stöd och hjälp till enskilda med de dagliga behov som de inte klarar själva. Som t.ex. hjälp att sköta hygienen, att klä på sig, att förflytta sig. att kommunicera med andra, att komma ut bland andra människor och att hjälpa till med t.ex. inköp av olika slag. Man kan jämföra med personlig assistans.

Att föräldrarna förvärvsarbetar är inget krav för att barnet ska få denna insats.
Tillsynen måste utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar.

 

Så här tänkte politikerna när lagen stiftades

I LSS-propositionen 1992/93:159 skrev ansvarig minister Bengt Westerberg följande om korttidstillsyn:

Skolungdom över 12 år som omfattas av den nya lagen skall tillförsäkras rätt till korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under lov.

Skälen för mitt förslag: Enligt socialtjänstlagen skall kommunen bedriva förskole- och fritidshemsverksamhet för de barn som stadigvarande vistas i kommunen. Alla barn som stadigvarande vistas i kommunen skall anvisas plats i förskola fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller sex år. Fritidshemsverksamheten avser skolpliktiga barn till och med tolv års ålder. Enligt lagens skall de barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling med förtur anvisas plats i förskola tidigare än fr.o.m. höstterminen det år då barnet fyller sex år eller med förtur anvisas plats i fritidshem, om inte barnets behov tillgodoses på annat sätt.

Jag anser liksom Handikapputredningen att korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år med omfattande funktionshinder skall vara en stödform som regleras i den nya lagen. Sådan tillsyn bör vara tillgänglig före och efter skoldagens slut samt under ferier och skollov.

Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov och ferier. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning. Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. För andra kan kommunens reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet. I vissa situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose önskemål som kan finnas bland funktionshindrade ungdomar om att träffa andra ungdomar i en likartad situation.

 

Så här fungerar det idag

Eftersom denna insats bara är en fortsättning på den fritidsverksamhet som alla skolbarn har rätt till upp till 12 års ålder är insatsen normalt väl fungerande.

 

Källor

Proposition 1992/93:159 om stöd och service till vissa funktionshindrade; Riksdagen.se
INTRA LSS-lagen om stöd och service (kompendium 2013)
Reclaim LSS, www.reclaimlss.org
Länsförbundet FUB i Stockholm, rapporter.

 

LSS-skolan

Alla avsnitt (hittills publicerade) av LSS-skolan finns samlade på här.

 


ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Linnea och Josef Carlssons stiftelse

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Forum FUB

2 reaktioner på ”LSS-skolan lektion 4: Avlösarservice och korttids”

 1. Emelie Vestman

  Avslag
  Håller på att grubbla ihjäl mig…

  Vård- och omsorgsnämnden har skickat vår överklagan vidare till förvaltningsrätten för att de ska säga sitt om verkställigheten av korttidstillsyn. https://www.facebook.com/emelie.vestman/posts/10213369485898125

  Hur kan vård- och omsorgsnämnden anse att det är rimligt att förvaltningsrätten ska ägna tid och resurser för att ”lösa” deras problem. Varför vill de inte göra jobbet och läsa in sig på lagar och konventioner och ta rätt beslut från början? Varför i hela friden gör kommuner så här?

  Det är så otroligt frustrerande att det inte går att föra en dialog med beslutande politiker i nämnden eftersom de aldrig kan kommentera det enskilda fallet.

  Jag har frågat, vilka kriterier Vård- och omsorgsnämnden grundar sina beslut utifrån. Det dokument jag fick som svar på frågan, kan de inte ha läst eller följt. Det måste finnas kriterier som inte redovisas offentligt.

  Snälla, hjälp mig med någon slags input så att jag kan komma vidare i mina grubblerier.

  Tusen tack för LSS-skolan!

 2. Ungdomar har varit barn
  LSS tänker som så:

  Ungdomar med omfattande funktionsnedsättning kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Därför finns insatsen korttidstillsyn. Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet.

  Översatt till hur skolor/kommuner måste tänka:

  Barn med omfattande funktionsnedsättning kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under skollov. Därför finns insatsen fritidshem eller pedagogisk omsorg. Vissa barn kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet.

  Alltför många kommuner saknar helt detta tänk. Bedrövligt eftersom det är tänkt som så, att även föräldrar till funkisbarn ska kunna jobba.

  Det många missar är att rätten till fritidshemsplats eller pedagogisk omsorg gäller tills 30 juni det år barnet fyller tretton.

  Pedagogisk omsorg kan ibland vara räddningen för det barn som inte klarar av/orkar heltid på skola/fritids. https://mammawifi.wordpress.com/2016/08/01/lite-skola-och-en-massa-fritids/

  Kunskaperna om pedagogisk omsorg är låga ute i kommunerna och när föräldrar ber om det, så menar kommunerna att de inte har det. Det lirar inte med skollagen. https://hemmasittaren.wordpress.com/2017/03/27/pedagogisk-omsorg-det-har-vi-inte/

  Ett barn som inte kan klara sig själva hemma men som inte uppfyller kriterierna för personlig assistans, där kan pedagogisk omsorg vara lösningen! https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2879.pdf%3Fk%3D2879

Kommentarer är stängda.

Annons för Forum FUB
STÄNG ANNONSEN
Skip to content