Många brister kvar på boenden för barn

Det finns fortfarande många brister på HVB-hem och LSS-boenden för barn. Klagomålshanteringen behöver bli bättre, liksom kompetensen.
Mer än var femte föreståndare på LSS-boenden för barn saknar tillräcklig utbildning. Och kommunala boenden är sämre är privata.
Det rapporterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Den slutsats IVO drar är att kommuner och övriga huvudmän för LSS-boenden för barn måste se över och säkerställa kompetens både hos personal och föreståndare.

Rapporten ”Hur hanteras synpunkter och klagomål” bygger på IVO:s inspektioner under 2013.
Rapporten omfattar hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och boenden enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Inspektionerna har visat att HVB-verksamheter visserligen tar emot och utreder klagomål – men man sammanställer inte klagomålen på ett systematiskt sätt.
Kunskap om missförhållanden används inte heller i arbetet med att förbättra kvaliteten.
Därmed finns risk att missförhållanden uppstår på nytt, anser inspektionen.

Inom LSS-boenden är personalens kompetens inte alltid tillräcklig, rapporterar IVO vidare.
Det gäller inte minst föreståndarna – i var femte verksamhet var föreståndarens utbildning otillräcklig. Flertalet av dem saknade helt högskoleutbildning medan andra hade en högskoleutbildning som inte var tillräcklig eller hade en inriktning som inte var relevant för arbetet.

En jämförelse mellan kommunala och privata verksamheter visade att föreståndarna på den privata sidan hade bättre kompetens.
Cirka 76 procent av verksamheterna med offentlig huvudman har en föreståndare med relevant högskoleutbildning. Motsvarande för enskilda verksamheter är 85 procent.

Inspektionen har också granskat föreståndarens närvaro. Det visade sig att det inte är ovanligt att föreståndaren har ansvar för flera bostäder och fördelar sin tid mellan dem.
I 84 procent av verksamheterna var föreståndaren närvarande mindre än halvtid. Även när det gäller närvaro var de privata verksamheterna lite bättre än de kommunala.

Trots att så få föreståndare/enhetschefer finns heltid i boendena bedömde IVO att personalen i 88 procent av verksamheterna får det stöd och vägledning som de behöver.

Kommuner och andra huvudmän för LSS-boenden ”har skäl att se över och säkerställa kompetens både hos personalen och hos de som förestår verksamheten”, skriver IVO.

IVO konstaterar vidare att de senaste fyra årens regelbundna inspektioner har bidragit till en utveckling av kvaliteten.
Nästa steg måste bli att verksamheterna själva i större utsträckning hanterar det som kommer fram om brister och svagheter, skriver IVO.