”Många som vill dö ändrar sig”

Socialstyrelsens förslag är ett steg mot aktiv dödshjälp. Det anser Maria Johansson och Pelle Kölhed, som leder organisationerna DHR respektive RTP.
De anser att det är vanligt att personer med svåra sjukdomar uttrycker en önskan att få dö, men sedan ändrar sig.

– Vi har många medlemmar som hamnat i denna situation och nu uttrycker stor tacksamhet över att önskan att få dö inte beviljades, säger Maria Johansson och Pelle Kölhed i ett gemensamt uttalande.

Det här gäller även personer som varit ”fullt beslutskompetenta, välinformerade och införstådda med konsekvenserna”, betonar de.
– Vi vill ha Livshjälp med möjlighet att skapa oss ett nytt liv och inte en rätt att dö.

Här är uttalandet i sin helhet:
Mot bakgrund av kvinnan ”Kims” begäran att få avsluta sitt liv har Socialstyrelsen analyserat rättsläget för vilka regler som ska gälla vid avbrytande av livsuppehållande behandling och fastställt att ”en patients önskan att inte sätta in eller fortsätta en livsuppehållande behandling ska respekteras. Förutsättningen är att patienten är beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna”.
De nya riktlinjerna kan vid en första anblick verka förståeliga, men verkligheten är inte så enkel. Vi vill peka på några områden.
Fastställandet av riktlinjerna kan innebära att synen på människovärdet förändras då det blir ”legitimt” och alltmer accepterat av samhället att personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet att avsluta sin behandling. Riktlinjerna innebär en indikationsglidning för vad som ska tillåtas eller inte och innebär ett steg närmare aktiv dödshjälp. Gränserna flyttas alltmer med risk för ett sluttande plan.
En person som drabbas av en svår sjukdom eller blir svårt skadad i till exempel en bilolycka kan vara fullt beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna att leva med en funktionsnedsättning livet ut och då uttrycka en önskan att få avsluta sitt liv. Detta är inte konstigt. Efter en tid omvärderar han/hon sin önskan och finner att livet är värt att leva även med funktionsnedsättning. Risken finns nu att dessa personer i stället begär hjälp att få avsluta sina liv. Vi har inom våra led många medlemmar som hamnat i denna situation och nu uttrycker stor tacksamhet över att önskan att få dö inte beviljades. Vi vill ha Livshjälp med möjlighet att skapa oss ett nytt liv och inte en rätt att dö.
Vill också påpeka riskerna med i förväg fastställda viljeyttringar med begäran att få avsluta sitt liv om man får en svår funktionsnedsättning. När detta sedan inträffar kan personen ha omvärderat sin tidigare inställning, men är nu för skadad för att kunna göra sin röst hörd.
Läkare får i allt högre grad eget budgetansvar. Att då avbryta eller inte sätta in en livsuppehållande behandling har ekonomiska konsekvenser som vi inte får blunda för. Även den enskilde personen kan känna ett outtalat tryck på sig att inte ligga samhället till last.
Maria Johansson
Förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Pelle Kölhed
Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP