Maria Larsson – Fritt val kräver lagändring

Fritt val har varit ett givande och informativt projekt, menar äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Hur det blir i framtiden med fritt hjälpmedelsval är dock osäkert, men säkert är att det krävs en lagändring för att förverkliga det.

– Försökslandstingen har till viss del hittat fungerande system under projektperioden. Men en omläggning av landstingens verksamhet för förskrivning av hjälpmedel med inslag av fritt val för dem som vill, kommer kräva förändring i lagstiftningen, säger Maria Larsson.

Trots att inte så många personer testat Fritt val i testlandstingen är ministern nöjd med resultatet.

– I början av projektet krävdes omfattande analyser för att få fram modeller för Fritt val som är juridiskt hållbara och som garanterar brukarens säkerhet vid användandet av hjälpmedel. Runt 380 personer än så länge, till antalet tycker jag det är ett gott resultat på relativt kort tid, menar Maria Larsson.

Hennes målsättning är att människor med funktionsnedsättningar ska bli mer fria och få möjligheten att göra självständiga val. Hon är nöjd med resultaten, men medger att det varit krångligare att genomföra fritt val av hjälpmedel, till skillnad mot till exempel fritt val av assistansanordnare.

– Även för företagen kan Fritt val innebära en omställning från att verka som grossist till detaljist. Många företag arbetar redan idag som både grossister och detaljister och har därför en distributionskedja som lämpar sig för direkta kundkontakter. Medan andra måste bygga upp en sådan verksamhet. För att få lönsamhet i en sådan verksamhet och konkurrens mellan företagen kan det kräva en ökad volym av Fritt val, säger hon.

Fritt val – bara för rika?
Man kan se tendenser att ett fritt val av hjälpmedel bara skulle gynna personer med goda ekonomiska förhållanden. Då systemet utgår ifrån att man får en rekvisition för ett hjälpmedel, som motsvarar det belopp som det ordinarie hjälpmedlet i landstinget kostar, är det bara människor som är beredda och har möjligheten att betala extra som kan välja att bättre och mer avancerat hjälpmedel. Trots att det hjälpmedlet bättre passar ens behov, blir detta alltså en fråga om pengar för den enskilde. Men den frågan vill Maria Larsson inte gå in närmare på.

– Det är ingen skillnad. Om brukaren själv vill kan han eller hon lägga till pengar för att köpa ett dyrare hjälpmedel, säger hon.

I den frågan kan bristerna med systemet finnas och också uppdagas tydligare om Fritt val blir verklighet. De som väljer fritt val av till exempel en rullstol kommer antagligen göra det eftersom funktionerna på den rullstol som landstinget erbjuder inte räcker för brukarens behov. En mer funktionell och avancerad rullstol är dyrare och innebär att brukaren själv måste se till att betala för något så självklart som rättigheten till hjälpmedel som passar ens behov.

Fritt val i framtiden
Maria Larsson är alltså positiv till Fritt val, men om det blir fortsatt fritt val av hjälpmedel i hela Sverige är fortfarande mycket osäkert.

– De delredovisningar som Hjälpmedelsinstitutet lämnat till regeringen visar att det finns ett intresse för Fritt val. Men den kartläggning som Hjälpmedelsinstitutet genomfört visar också att det antagligen kommer att krävas vissa lagändringar. Jag vill avvakta Hjälpmedelsinstitutets slutrapport, som ska vara klar mars 2010, innan vi beslutar hur vi går vidare, säger Maria Larsson.

Hjälpmedelsinstitutets rapport tas fram under höst och vinter 2009 och kommer bland annat bygga på undersökningar av hur brukare och förskrivare uppfattat projektet i  respektive landsting. Projektledarna kommer även se över vilka lagändringar som krävs för att Fritt val skulle kunna införas i hela Sverige.

Enligt Maria Larsson är det viktigast att man hittar vägar att gå mot att individen får större självbestämmande.

– Genom att ge den enskilde, och inte politiker, rätt att bestämma vem som ska utföra vård- och omsorgsinsatser, skapas mångfald och lyhördhet mot den enskildes önskemål, säger hon.

Vad är Fritt val?
Fritt val är ett treårigt projekt som påbörjades 2007. Tre landsting – Kronoberg, Stockholm och Sörmland har medverkat och erbjudit sina brukare möjligheten att själv välja leverantör av sitt hjälpmedel.

Om en brukare får en rullstol förskriven kan han eller hon välja att be om en rekvisition och själv köpa en rullstol av valfritt märke och modell. Projektmålet är att utveckla metoder för ett fungerande fritt val av hjälpmedel och testa om det fungerar och finns ett intresse från brukare.

Läs mer om Fritt val och hjälpmedels-Sverige i Föräldrakrafts stora Hjälpmedelstema i nummer 4 2009, som utkommer den 27 augusti.

Läs mer om projektet Fritt val: www.hi.se/frittval