Med perspektiv på hela livet

Brune Skola vet hur man jobbar bort beteendeproblem. ”Andra skolor kan göra som vi”, säger Ulrika Daniels på skolan som startades på initiativ av några föräldrar.
Idrottslärarna är även elevassistenter och känner alla barn väl och kan anpassa undervisningen efter var och ens behov.

Ulrika Daniels arbetar som specialpedagog, klasslärare och pedagogisk ledare på särskolan Brune Skola i Uppsala, dit hon kom redan vid starten i januari 1993.

Hon berättar att skolan startade med en klass på initiativ från några föräldrar som deltagit i ett projekt för barn med autism under ledning av leg. psykolog och leg. psykoterapeuten Örjan Swahn.

Numera består verksamheten av nio klasser, cirka 40 elever, fördelade på två skolor med gemensam ledning. Eleverna på Brune skola har företrädelsevis diagnos inom autismspektrat, men även
adhd och Fragile-X.

Enligt Ulrika är skolan särskilt bra på att arbeta med beteendeproblem. Överskott och underskott av olika beteenden kan hämma inlärningen. Med för lite funktionella beteenden kan det vara svårt att tillgodogöra sig skolundervisning, social kommunikation eller lek.

Skolan gör först en beteendeanalys, väljer sedan metod, gör en handlingsplan, genomför den och utvärderar. Noggranna noteringar görs för att se att arbetet ger resultat. Sker ingen förändring ändrar man metod.

Så fortgår arbetet tills man uppnått önskat resultat. En åtgärd för att minimera ett beteendeproblem kan vara att lära eleven funktionell kommunikation (till exempel via PECS) istället för att slåss för att få uppmärksamhet.

Särskolan är inte integrerad men det finns samarbete med andra särskolor kring diskotek, friidrottstävlingarna ”Ungdoms­spelen” och ”Stabby­­ruset” och gemensamma friluftsdagar.

Skolan gör en årlig föräldraenkät med överlag mycket bra omdömen. Det är viktigt med god kontakt med föräldrarna och skolan har flera sätt att kommunicera, som kontaktböcker, spontana kontakter, nätverksmöten, fö­räldramöten, samtal och skolråd.

Även mera sociala aktiviteter som grillkvällar och melodifestival är viktiga.

Idrotten på skolan fungerar mycket bra, tycker Ulrika Daniels. I grundsärskoleklasserna är barnen uppdelade klassvis och alla deltar utifrån sina egna förutsättningar. I träningssärskoleklasserna har klasserna blandade grupper. Idrottsdagar är gemensamma för alla barn.

Idrottslärarna är även elevassistenter på skolan och känner alla barn väl. De kan därför anpassa undervisningen och förhållningssättet efter varje elev.

Ulrika ser ljust på framtiden och planerna är att ständigt utveckla arbetssättet och undervisningen. Att förbättra all personals kompetens är också prioriterat. På så sätt hoppas Ulrika att Brune Skola även i framtiden ska vara attraktiv för både elever och personal.

Hon menar att det största hotet mot verksamheten är personalneddragningar. Rätt bemanning ger bra undervisning.

Även andra skolor skulle kunna lära sig att jobba bort beteendeproblem som hämmar inlärning hos eleverna, menar Ulrika.

– Vi har en strukturerad arbetssituation där alla övningar registreras. Registreringen ligger sedan till grund för fortsatt inlärning. Har eleven för hög procent fel, förenklas övningen tills eleven bemästrar den. Kan eleven övningen försvårar vi. Det innebär att innehållet i undervisningen för varje elev alltid ligger på rätt nivå. Vi skickar även hem elevernas resultat varannan vecka så att föräldrarna kan följa hur deras barn lyckas i undervisningen, säger Ulrika.

– Vår grundsyn är att skolarbete ska vara roligt, vi använder ”felfri inlärning” alla elever ska lyckas. Ingenting är omöjligt. Vi arbetar med normalisering i ett livsperspektiv.