Messa med symboler gör livet lättare

Blipp! säger mobilen – ett sms landar.  ”Ska vi ta en fika?”
Den som ställer frågan klickade på en bild med en kaffekopp och en bulle. I mottagarens mobil syns frågan som vanlig text.

Att skicka sms, ”messa”, via mobilen är ett självklart sätt att kommunicera för de allra flesta. Korta meddelanden som snabbt förmedlar mer eller mindre angelägen information. För den som har kognitiva svårigheter, eller har svårt att kommunicera, är det inte lika lätt.
Det vill Messa-projektet ändra på. Handdatorer eller telefoner med specialprogram och ett individuellt symbolspråk underlättar vardagskontakter. Personer med kognitiva funktionshinder kan på egna villkor använda sms för att utföra aktiviteter som förenklar vardagen och bli mer självständiga. Det handlar om mobiltelefoni, att planera och hantera sin kalender. Mobilen kan också användas för uppläsningsstöd.

”Messa med symboler” är det fullständiga namnet på projektet som FUB, Före­ningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, DART – Västra Sveriges kommunikations- och data­resurscenter för personer med funktionshinder, SPRIDA kom­munikations­center och Hjälpmedels­insti­tutet driver med stöd från All­männa Arvs­fonden.
Det gäller att hitta metoder för den som inte kan använda mobil eller har svårt att telefonera över huvud taget. Metoderna kan också passa för personer med läs- och skrivsvårigheter.

Handifon, ImageTalk och MicroRolltalk är hjälpmedel som används i projektet. Det är inte helt nya hjälpmedel men de erbjuder möjligheter som  inte fått genomslag i praktiken.
– Vi formar en metod att använda dessa hjälpmedel beroende på individens behov. De åtta personerna som deltar i projektet har olika typer av kognitiva funktionshinder. Vi följer dem under ett år och utvärderar under tiden hur hjälpmedlen fungerat.
De åtta personerna har samtliga en stödperson i vardagen som deltar aktivt i projektet.
Det kan vara en personlig assistent eller en anhörig. En förskrivare av hjälpmedel finns också med.
– Stöd­personer och förskrivare får utbildning i och med sitt engagemang i projektet, säger Margret Buchholz. De får går en kurs och de lär sig av sitt arbete i projektet. Brist på kunskap hos förskrivare om intressant teknologi kan idag vara ett hinder för att nå ut med information till brukare. Vi tror att Messa-projektet är ett bra sätt att förbättra och sprida kunskap om hur man kan använda sms när man inte kan läsa och skriva.

 src=