Miljonböter hotar kommuner och landsting som försenar LSS-insatser

Böter på upp till en miljon kan bli aktuella för kommuner och landsting
som inte verkställer beslut enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS. ”Det ska vara ett yttersta påtryckningsmedel
för de som inte verkställer inom skälig tid”, menar folkhälsominister
Maria Larsson.

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag som
innebär att kommuner och landsting måste börja rapportera vilka beslut
som inte verkställts.

Varje kvartal ska beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdagen inrapporteras till länsstyrelsen.

Om länsstyrelsen tycker att kommunen eller landstinget inte verkställer
tillräckligt snabbt kan man ansöka om sanktionsavgift hos länsrätten.
Regeringen vill att samma regler ska gälla som när kommuner straffas
för domstolstrots. Det innebär att avgiften kan bli minst 10 000 kronor
eller som mest en miljon kronor.
Hur stor avgiften blir ska bero på hur långt dröjsmålet varit och hur allvarligt det i övrigt anses ha varit.

Genom propositionen vill regeringen framförallt se till att kommuner
och landsting blir mer medvetna om vad rättighetslagstiftning LSS
innebär och hur de ska kunna tillgodose behoven hos personer med
funktionshinder.

Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare protesterat mot planerna på att införa sanktioner.