Mindre företag slipper nya diskrimineringsförbudet

Företag med färre än tio anställda undantas från förbudet mot bristande tillgänglighet i förslaget till ny diskrimineringslag.
Det skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Lagrådsremissen om det nya diskrimineringsförbudet presenteras vid en presskonferens kl 10 idag, men en del av innehållet beskrivs i debattartikeln.

I lagförslaget anges att person med funktionsnedsättning missgynnas om skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits.
Personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning.

Vad som är skäliga åtgärder bör, enligt Ullenhag, bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan författning och med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska förutsättningar.

Man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar.
– Där det inte finns regler bör en skälighetsbedömning göras, skriver Erik Ullenhag.

Regeringen vill att förbudet ska gälla inom alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, exempelvis utbildning, hälso- och sjukvård samt varor och tjänster.

Erik Ullenhag nämner några exempel på hur den nya lagen kan få betydelse.

* När trösklar inte har tagits bort i en restaurang så att en rullstol eller rullator lättare kan komma in.
* Butiker som inte flyttar varor som har placerats så att framkomligheten hindras.
* Person med funktionsnedsättning inte får en turlista uppläst, inte har fått särskild hjälp att boka en biljett eller inte blivit ledsagad inom stationsområdet.
* Information kan behöva ges genom särskilt anpassade format som exempelvis storstil, daisy, lättläst eller klarspråk.

Erik Ullenhag räknar med att lagändringen träder i kraft 1 januari 2015.